Akka Ofi Keeti Eenyuu Jaalata?

Namni Akka Ofi Keeti Jaalatu Eenyuudha?

Osoon ammaa Adunyaa kana irraa akka lubbuu keeti/akka ofi kee qamaa kee jaalatuti eenyuun jaalatu isin jedhe hundii keessan haadha koodha akka jetan huma shakkii hin qabu.

Garuu miti abbaa mana kee ykn haadha manaa kee akka jaalatudha dhugaan jiru.

Akkamitti ?
Ammaa durbarii takka waggaa 15 ol ergaa tattee Dhuguma qulaa eshi haadha eshi fudurraa ija jabuman jabaati hin dhabatu baay’ee qanoftii!

Ammaa dhiirii tokko waggaa 15 ol ergaa ta’ee qulaa isa haadhasa duraa dhabataa hin jabaatu saafuudha qanidha!

Kottaa moo haadha mana kee ykn abbaa mana kee duraa qulaa dhabataa waliis hin salfataan sababin isa isin qama tokko milii kee mirgaa milaa kee bita hin salfataa ?
Ykn yeroo qamaa dhiqaatu ofi kee qanoftee bakki of dhoksitee jira ?
Hin jiru ati sumaa waan ta’eef kanaf haati mana kee ykn abbaan mana kee qamaa bira osoo hin tane tokkodha

Ofirraa si jaalladhu naman si madaluu kan jedhan sana kanaf haati mana kee ykn abbaan mana kee si’iidha waan ta’eef haadha kee irraa haadha mana kee ykn abbaa mana kee jaalataa jechuudha

Seeraa Uumama 2

Garuu baraa kana hoo jaalallii bakka gahee jira hin jiru maaliif dhalooni fedha gooftaa malee fedha foon isanittin eshi kanatu irraa bareeddaa, eshi Kunni hojii qabdii /birri qabii jedha!
Eshinis inni kunni baay’ee bareeddaa hojaata mootummaati birri qaba na jiraachisuu Danda’aa jette wal fudhatani bolaati galuu.

Ani sif du’uuf ani simalee hafuuraa hin bafadhu waliin jedhani ji’a tokko walii ho’isani booda qulaa wal busuu argaa isa argaa eshi jechuu dhufaa na dhoksii jechuu dhufaa jireenyaa abarama keessati wal kufisaa oluu waaqayyoo nu haa gargaruu jabaadha addaa bafadha itti galtani sammuu dhabuun dura !

Namni gorsaa dhaggeeffatu sammuu ofi ijarraa dogonggoraa irraa of oolchaa yeroo hundaa dubbachuu caalaa dhaggeeffata ta’uniis nama gargara.

Keessuma bara hammaa kana waaqayyooti maxanu gaariidha waan gonu fi ga’umsaa ofi barun gaariidha.

Waaqayyoo hundumaa keenya haa gargaruu eebbifamaa yoo isinitti Tole walif dabarsaa yaada keessan nuf qodaa barumsii keenya itti fufaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *