Gaa’elii Maalii?

GAA’ELII MAALII?

Gaa’elii naganyee,Gammachuudha,Ifa,Dabalamuudha.
Mat 19/6 seeraa/um 2/24
Sagalee waaqayyoo akkas jedhu dubbata kanafis dhiirii abbaa isaaf haadha isa inni dhisaa jedha.
Haadha mana isatti hin maxana
Walitti maxanu jechuun akka eenyuu yyuu gargar basuu hin dandeenyeti jireenyii isani, adeemsii isani, Guddinni isani, karoori isani, walitti dabalama ykn wal qabsisuu jechuudha.
Isan foon tokko malee lama miti jedha kan waaqayyoo tokko godhe namni gargar basuu hin danda’uu.
Foon lamaa ykn yaada lamaa tokko kan tasisuu waaqayyoodha.
Dhiirii tokko guddaate waggaa 18 boodati sammuu isatti gaafiin baayacha deema
Dubar tokko waggaa 15 booda yaado keessaa seenti gaafiin sammuu eshitti baayachaa dhufaa.
Gaafa gaa’elaa argataan nagaa, gammachuu argachaa deemti
Qabeenya biyya lafaa irraati Waaqayyoo dafqitani argaatu nun jedhe gaa’elii garuu kennaa waaqayyoo namaf kennuu keessa isa tokkodha.
Gaa’elii isa waaqayyoon qopha’ee kennamedha. Ser/um 2/23


Gaa’elii carraa waaqayyoo nama hundaaf kenneedha. namni hunduu ittin wal fudhudha
Gaa’elii Malatoo bulchisaa mataa ofi danda’een danda’ee lamaa gidduuti kan rawwaatamudha.
Gaa’elii karoora mataa isa qaba bulchisaa mataa isa qaba kana jechuun dhiiriif dhiirii wal fudhun hin Eeyyamamu akkasuma shamaraanif shamaraani wal fudhun hin Eeyyamamu.
Malatoon bulchisii mataa isaa dhiiraa tokko fi shamaraa takka gudditti kan rawwatudha.
Gaa’elii kan adeemsifamuu warra wal hin fune guddutti jechuudha.
Kanaf hafuuraa waaqayyoon kan adeesifamuu nama lamaa ykn qamaa wal hin fakkane guddutti jechuudha.
Akkasuma fakkeenya abbomamaa sabni kiristoosif mulisuudha.
Gaa’elii karaa jireenyaa dhufaa keessaa bahutti.
Karaa boqonnaa dhiiraaf dubartii gidduuti.1Qor 7/2
Qorama ejjaa oluuf dhiiriis dubaris adduma addaan gaa’elii mataa isani qabachuu qabu.
Ejjaa jechuun osoo akkas ta’ee osoon akkana ta’ee jechuun hawwii keessa kan galanif akkumaa barbadaan jireenyaa gaddii dhisii jiraachuudha.
Yeroo ammaa dhalooni gaa’elaa karaa seeraa qabeessa dhisee gaa’elaa qabeenya filataa.
Waaqayyoo gaafa addaamif Hewwaan kennuu qabeenya waliin hin kenninee eshumaa duwwaa kenneef. Gaa’elii duwwaa irraati hunda’ee
Gaa’elii qulqulluun kan manan, konkolatan birrin,bareeddina alaan, kan hin madalamnedha.
Eenyuummaa ykn namuma nama qofa irraati kan hunda’ee gaa’elaa qulqulluuf fixaan Ba’umsaa kan qabu jechuudha.
Gaa’elii karaa eebbaa biyya lafaaf sammitti.
Biyya lafaa kana irrattis eebbaa sammii irraattis eebbaa.
Dhiirii tokko, dubarii tokko gaa’elaa qulqulluu yoo qabatee ejjaa oluu ejjaa oluun moo mootummaa waaqayyoo akka dhaluu isani gargara.
Gaa’elii karaa fedha eeyyamaan dhiiriif dubbar itti wal gargaranidha.
Dirqamaa miti gaa’elii 1Qor 7/3
Folii urgaa’aa Waaqayyootti toluudha gaa’elii.
Gaa’elii karaa ulfinaati efs 5/32
Gaa’elii dhoksaa gaddii fagoo of keessaa qaba jechuudha.
Dhoksaa gaddii fagoo kunnis waa’ee kiristoosif waa’ee waldaa kiristaannaa dubbataa. 1Qor 7/4
Haati mana abbaa mana eshi malee qamaa eshi akka barbadee gochuu hin dandeessuu akkasuma abbaan mana haadha mana isaa malee qamaa isa akka barbadee gochuu hin danda’uu.
Kanaf Gaa’elii karaa ulfinaati, karaa qulqulluumati.

akka yaada waaqayyootti jiraachun eebbifamuudha

akka yaada waaqayyootti jiraachun eebbifamuudha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *