Jechan Sif Dhaba

Jechan dhaba

Ulaagaa na guuchisuuf
beenyaa guddaasaa baastee
Iddoo hin malle fagoodhaa
harka qabdee na kaaste

Galmakoo aanjessita
haadhaaf abbaakoo caaltee
Arjummaafi tola keetiin
jireenya kiyya dhaalte

Siinan hulluuqee,oole
futtaasaa diinni kaa’e
Qaaniin lafan hin ilaalle
ijakoo sirra kaa’ee

Yeroo humni na dhumee
mogoleenkoo laasha’u
Sagaleenkee guratti
jabina natt haasa’u

Yeroon deemsa dadhabee
daandii gubbaatti kufuu
inni lafaa na kaasu
harki kankee naaf dhufuu

Aantiin qabus na ganee
qaariyullee na biraa
uleen geggeessaa keetii
anaa wajjinin jiraa

Karaatti kan nan buusne
michuukoo yeroo maraa
Gootakoo qixa hin qabne
Yesuus si’i na mararaa

An hin nuffu barakoo
maqaa kankeen ol qabaa
Galatoomii Uumaakoo
ani siif jechan dhabaa!!!

Tokkicha dubbattee
Addunyaa kan raastu
Wanta feete maras
Ofiin kan raawwattu
Hojii keef gonkumaa
Ati hin komatamtu
Dhaddachi kees sirrii
Gubboo hin fudhatu

Waan ati dubbatte
Baroota keessatti
Ni raawwata hin hafu
Guyyaa ati jettetti
Waan hedduusaa argine
Isa nu abdachiiste
Dhugaadha garaan keenya
Si qofatti boqote

Isa nuuf goote maraaf
Galata utuu jennuu
Isa har’aaf boriif
Kan si kadhannu
Situ nurra beeka
Maaltu akka nuuf malu
Beekna filannoon keenya
Tasa nun falu

Imimmaan lolaasnee
Harka ballifannee
Kunoo sitti boonya
Ulee dheekkamsa kee
Dallansuu fuula kee
Nurra kaasif iyyanna

Maali maalif ta’e
Barri keenya kuni
Bara gadda lakkuu
Barri jireenyaas
Kunii gabaabbatee
Nutti ta’e taakkuu

Nu ga’aa yo gooftaa
Nutti araarami
Sumatti iyyanna
Abbaa dacheef samii

Maaf qabattee harka keessa
Hin deebistuu gaaffii keenya
Har’a bori osoo jennuu
Sin gaddisiisuu yemmuu dhumnu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *