Nama akka garaa koo eessaan argaadha jettee beektaa?

Kutaa lamaffaa hiriyaa gaa’elaa akkamitti filanaa

2Qorontos 6,14-18 Warra hin amannee wajjin walitti hin hidhatiinaa! ifnii fi dukkanni tokkummaa maalii qabuu? … inni amane isa hin amanne biraa qooda maalii qabaree?
1Mot 11,4 Solomoon yeroo dulloometti dubartootni isaa yaada isaa gara waaqayyolii kan biraatti ni jal’isan.
Keessaa deebii 7,2-3

↪️Saalaan gargar ta’uu qabu
Yeroo amma kana qorannoon garaa garaa akka argisiisutti waldaan kiristaana rakkoo guddaa keessa jirtti. Sababiin isaa hojii ishee irraa eegamu yeroon waan hin hojeenneef gaa’elii saala wal fakkaatu gidduutti biyya hambaatti/alaatti saala wal fakkaatu gidduutti( dhiiraa fi dhiira, dhalaa fi dhalaa) raawwatamuu erga eegalee tureera. Waldaan kiristaanaas seerri mootummaa biraa waan ba’eef akkasumas ofiisheetii ofirraa mormuudhaaf qophii ga’aa waan hin qabneef gaa’ela saala wal fakkaatu kana simatee waldaashee keessatti geggeessaa jirti; garuu waldaa biyya alaa jiru hunda miti.

Waaqayyo ishee haa eebbisu malee Waldaan Warra Wangeelaa Itiyoophiyaa keessa jirtu hanga har’aattiyyuu dhaabbattee ittiin mormaa jirti. Sababii mormuusheetiifis faayidaalee hedduu biyya alaarraa argattu dhabdeetti. Haa tayyuu malee biyyuma Itoophiyaa kana keessattiyyuu gaa’elli saala wal fakkaatuu kun waldaa kiristaanaa keessa seenuudhaaf dhiibbaa inni gochaa jiru salphaa miti.

Gaa’elli saala wal fakkaatu gidduutti geggeeffamu kana sagaleen waaqayyoo cimsee waan ciigga’uuf amantootnis geggeesitootni waldaa kiristaanaas jabaannee ittiin mormuu qabna.
Romaa 1,26-28 Waaqayyo kajeellaa nama salphisutti dabarsee isaan kenne.

Dubartootni isaaniis karaa ittiin fedha fooniitiif dhiiiraa wajjin wal bira ga’an isa uumamaan isaaniif kenname dhiisanii gara isa uumamaan isaaniif hin kennamiinitti diddiiratan warri dhiiiraas akkasuma karaa ittiin fedha fooniitiif dubartoota wajjin wal bira ga’an isa uumamaan kennameef dhiisanii kajeellaa walii isaaniitiin gubataniiru. Warri dhiiraas walii isaanii gadhoomsan.
Lew 18,22 Ati akka nama dubartii wajjin ciisuutti dhiiraa wajjin hin ciisiin. Kun wanta ciigaasisaadha.

↪️ Fedhiin garaa guutuu jiraachuu isaa mirkaneeffachuu
Gaa’elli fedhii namoota walii galan lamaan irratti kan hundaa’e malee dhiibbaa gam-tokkoon godhamu qofaa miti. Kana yeroo jennu dhiibbaa maatii, hawaasni, raajonni sobduun, kkf godhan irratti hin hundaa’u.
Waaqayyo gaa’ela irratti eenyuunu hin dirqisiisu namoonni nudirqisiisuu barbaadan namoota fedhii mataa isaani maqaa waaqayyootiin galmaan ga’achuu barbaadaniidha.
Uumama 24,58 …Ribqaanis…eeyyeen nan dhaqa jette.
1Qorontos 7,39 abbaa feetetti heerumuu ni dandeessi garuu kan amanetti haa heerumtu.

↪️ Firoomni dhiigaa akka hin jirre mirkaneeffachuu
Gaa’ela fira dhiigaa wajjin hundeessuun ija waaqayyoo fi ija seeraa fuulduratti nama gaafachiisa. Kanaafuu Gaa’ela dhaabuun dura firooma dhiigaa akka hin qabne mirkameefachuun gaariidha. Keessumaa rakkoon kun dhaloota ammaa gidduutti baayinaan mulachaa jira.

Yeroo ammaa kana dargagoonni wal jaallannaan waa’ee idda sanyii wal gaafachuu irraa dhimma hin qaban; kanarraa kan ka’e namoonni tokko tokko haala hawaasnis sagaleen waaqayyoos hin deggerre keessatti kufaniiru. Akkasumas namoonni utuu hin hubatin fira dhiiga isaaniitti heeruman fi fudhaan jiru.

Taateen kun gaabbi uumurii guutuutti akka nama geessu hubachuudhaan hidda sanyii walii qorachuun gara gaa’elaatti akka gallu sagaleen waaqayyoo nu barsiisa. Lew 18,6 isin keessaa namni tokkollee fira dhiigaa isaa bira ga’uudhaaf itti hin dhiyaatiin.
Seera ittiin bulmaata biyya keenya kaassatti key 8,9 irratti firri dhiigaa wal fuudhuun seeraan akka nama gaafachiisu ifaan ta’ee jira.

↪️Boqonnaa garaa irraa fi nagaa qabaachuu mirkaneeffachuu
Namootni baay’een gaa’elaaf yeroo waliif galan murtoon isaanii sirrii ta’uu kan ittiin mirkaneeffatan keessa tokko boqonnaan garaa irraa ta’ee fi nagaa qabaachuu isaanii mirkaneeffachuu qabu. Kana kan mirkaneessuuf Afuura Qulquluu isa isaan keessa jiruu dha. Kutaa armaan gadii keessatti Hisiyaaq akkuma Ribqaa argeen nii jaallate gadda haadha isaa irraa ni jajjabaate jedha

Eebbifamaa barumsii keenya itti fufaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *