Bakka deemtu Dhabnaan wal arganne!

Seenaa baay’ee irraa baratanidha
Yeroodhaf maqaa koo himaachu hin barbaduu kan dhalaadhe guddaadhe jiituu oromiyaa keessaati.
Barnoota kiyyaallee hangaa kutaa 10ffaati baradhe ergaan xumuree booda qabxiin waan jalaa hafeef maatii kiyyaa baroota leenjii ogummaa fi tenikaa baratu malee nan jechuun nati dubbaatu ergaan baradhe booda hojiin argaadhe batiidhan mindaa gahaa waan naf hin kafaleef waggaa 1keessa turee qarshii walitti qabadhe eeyyamaa konkolachisuu bafadhen nannoo batii 6f gargaraa konkolata ergaan ta’ee booda anis konkolata biyya keenya magalaa finfinnee keessa hojaatu argaadhen magalaa finfinnee irraa bakkeewwaan gargaraa deemun hojaachun egaale.

Hojii kana hojaachuf egaalen maatii kiyyaallee gargaruf gahee obbolaa 2 university baratanif warra kutaa gaddii na baratanif akkumaa uttubaa maatii kooti ta’uun shocha’uu egaale.
Haalaa kanan ottuu jiraadhu guyyaa tokko gara sa’aati 12 magalaa finfinnee nannoo askorraa gara kataa deema ottuun jiru micayyoon dubara hijabaa ufaate jirtu tokko maaloo yaa obboleessa afaan oromoo dubbachuu dandeessa yoo ta’ee na gargarii nan jettee. Gabinaa/fudurraa ta’umsaa na waliin 3 tane teenya anis qarshii kafalatu dhabee se’een rakkoo hin qabu jabaadhu jedhen jajjabeessu eshin Lakki kana miti bakkan deemu bakkan buluu hin qabu jettee ani maalii jedhen rakkoo eshi gaafadhe eshinis biyya arabaadha madamiin harkaa qulaa gara kanati aritee akka dhuftee nati himtee anis maatii bira deemi yeroon jedhun nan sodaadhe nan jettee anis magalaa kana keessaa fira qabduu sif bilbilaa jedhe yeroon gaafadhu nan qaba garuu akkatan ani biyya bahee gaarii waan hin tanef maatiin koo akka beekan hin barbaduu nan jettee .

Anis xiqoo ergaan hojaadhe hirbataa aferuuf gara mana nyaata tokkoti gore abbaan eshi haadhas ta’ee abbaas ta’ee ijoolluma eshitti kasee akka guddisee gara biyya arabaati erguuf moo qarshii liqefaate eshi ergeefi bilbilaa bilbiluu rree madamii akka eshi dideef dhumarraa osoo hin karoorsin gara biyyati akka deebite boosse nati himtee.

Anis nama waan ta’eef baay’ee nan gaddee booda gara mana kirreefadheti fudhe galee ufaata ufaatu kenneefin ganama hojii waan deemuf qarshii kana waan sitti toleen godhu jedhen kenneefi deeme nannoo sa’aa 2 yeroo ta’uu ciree waliin nyaachuuf gaddii basee nyaatas waliin nyaane na waliin oltaa moo mana galtaa jedhe yeroon gaafadhu nan galaa nan jettee anis tolee jedhen hojii kooti deebi’ee.

Guyyaa bakkan laqannaa nyaadhu eshif manati naman ergeefi gara hojii kooti deebi’ee hojii koo hojaadhe galgalaa sa’aa 2ti yeroon galuu olaadha waan itti bilcheessitu ergifaate hirbataa midhagaa hojaate na egdee yeroo jalqabaf mana ani jiraadhu keessati ittoon akkas namatti toluu kana ergaa nyaane galgalu sana osoon micayyoon kana asumaan habifadhe jedhen yaade haa ta’uuti malee hiriyaa nan qaba turee garuu hiriyaan ani qabu nama gaarii waan hin tureef eshi dhisee tana waliin jiraachuuf murteesse.

Haalii micayyoo kana waan nati toleef ufaata jijjiratu tokko waan hin qabnef deemen bitefi yeroo kanati maatii kootin galaa jedhe waanti na qaneessi ufaata dhabuun koodha nan jettee. Anis kana booda jedhen dubbii jaalalan ofitti qabun egaalee
Mana koo dhuftee anif eshin torbee 2 booda wal bira geenyee.

Ergaa wal bira geenyee garuu seena tokko naf kastee ottuu biyya arabaa hin deemin duraa kadhimaa qkka qabduu nati himtee garuu bilbilaa waan hin qabnef waa’ee kadhimaa eshi maalirraa akka jiru hin beektu ammaa nabira jirtuti si gargara filannoon keeti ati ijoollee miti jedheni eshinis amallee gara biyyati deebi’uu hin barbaduu Nan jettee
Gara biyya arabaati deebi’uuf passport hin qabu abbaa koo na guddisee gargaru barbadaa kanaf hojii xiqoo naf barbadii nan jette anis rakkoo hin qabu jedhin hojii gurgutaa irraa akka hojaatu tasisee akka carraa ta’ee nama wajjiin walii galuuf dandeetti addaa qabdii yeroo batii 1ti abbaa dhabataa sanaf mammilaa hedduu fidee yeroo batii 2ti mindaa eshi dachaa kafaluufi egaalani yeroo murasaa booda qarshii xiqoo narraa liqefaate itti dabaltee isa abbaan liqefaate gara biyya arabaa ergee ofirraa baftee
Qarshii irraa sagalee eshi dhaga’uuti gammadee boda garuu bilbilii ittin bilbilteef kan biyya keessa akka ta’ee baree deebisee bilbilaan dhugaa jiru itti himtee gara magalaa finfinnee dhufee ijan wal argaani kadhimaa eshiif akka bilbiltuuf abbaan gaafate eshinis tolee jetteen abbaanis gara manati galani yaa ta’uu malee kadhimumaa eshi akka eshin magalaa finfinnee jiraatu dursee dhaga’ee dandii jireenyaa kan bira akka qabate jiru itti himee ergaa kana anumati haftee.

Ergaasi walii galee jiraachuu egaale biyya arabaati milka’uu dadhabdee biyya keessati milkoftee waggaa 2 ergaa waliin jiraane maatiin kiyyaa fudhi waan nan jechaa turaanif anis fudhu kiyyaa durseen beeksisee fudhe gara maatii kiyyaa deemne isanis waliin nu eebbisani deebine garaa manati galee ergaasi abbaan eshi dhukkubba hamaan qabamani gara magalaa finfinnee dhufuun yaalchifne fayyaani nu eebbisani gara manati galani yaa ta’uu malee abbaan eshi osoon hin du’in ijoollee keessan arguu qaba anis itti gabuu jedhe nu gaafate nuttis tolee jedheni mucaan garaati hafee haa ta’uu malee abbaan eshi osoon mucaan hin dhalaatin du’ee anis haati mana kiyyaas baay’ee gaddine ergaa gaddaa teenyee booda gara magalaa finfinneeti deebine haati mana kiyyaas nagaan hikaamte.

Wal jaalane bilbilaa wal harkaa fudhane osoo hin tane ittoo mana kiyyaati hojaatetu kunnoo har’aa bultii nu horaachisee jireenyaa eebbifamaa jiraachaa jira milka’iin biyya arabaa qofa osoo hin tane biyya ofi keessattillee milka’uun hin Danda’ama.
Qorumsaa dhufee hundaa obsaan dabarsuun kayyoo ofitti tattafachuun gaariidha yoo nagaa fayyaa qabatan bakka barbadee kamittu hin jiraatama hin milka’uus hin Danda’ama

Seenaa kana irraa waan Baay’ee akka baran shakkii hin qabu
Eebbifamaa

One thought on “Bakka deemtu Dhabnaan wal arganne!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *