Bareeddina keessaa eshi dagadheen gaabbe!?

Bareeddina keessaa eshi dagadheen gaabbe!

Hiriyaa nannoo tokkoti dhalaan tokkotu turee jaalallii isani baay’ee ajaa’iba!
Hirriyyumaa irraa darbee gaa’elaati cee’ani haadha manaf abbaa mana ta’uun mana tokko keessa walii galtee jaalalaaf kabajaan waliin jiraachu egaalani.

Haati warraa kunni baay’ee bareedduu fi ija namoota hedduu keessaa kan jirtuudha. Haalii maqaa eshi fi amalii eshi akkasuma jaalalaaf kabajaan abbaa mana eshiif akkumaa dhalaa namaf qabduu baay’ee nama ajaa’iba! Daa’imni kennaa waaqayyooti waaqayyoos daa’imaa tokko kenneefi haa ta’uu malee bareeddini haadha mana kunni akka durii osoo hin tane jijjirama dhufee yeroo kana abbaa mana yeroo isa waliin gara magalaa deemtu fi hiriyyoota isa bira deemu kan dur itti boonaa turee har’aa itti qana’uu egaalee.

Eshiin daa’imaa eshif malee ofi eshiif yeroo dhabdee sababa kanaf abbaan mana kunni eshi jibbaa irraa fagachaa dhufee. Boodaa durbaraa mana isatii qulqulleessutu dhoksaan yeroo waliin qabachuu egalee. Adeemsaa keessa haadha mana isa guttumati jibee osoo eshin kadhatu meshaa isa fudhatee si barbaduu jechuun gatee deeme.

Innis jireenyaa bakkee dubartii bira waliin yeroodha gara yerooti jiraachuu egaale. Guyyaan guyyaa dhalee jinis ji’an darbee osumaan akkasitti jiraatu waggaa 3 guttee. Guyyaa tokko garuu hiriyaa isa yeroof waliin jiraatu walii iddoo bashashaa yeroo deemu hiriyaan jalqaba bareeddina eshitti deebitee namicha bifaan bareedduuf daa’imaa isa inni gatee deeme gatetti isarrati ka’atee yeroo isan bashashaan sadaan isani wal birati argee .

Waan argaa jiru abjuu itti fakkatuus jireenyumaa sirridha bareeddina keessaa haati warraa isa qabduu dagatee daa’imaa eshif jechuu kan dhiftee ammaa garuu haalii hunduu yeroo jijjiramuu baay’ee gaddee. Rakkoon isa bira malee isa bira akka hin tane hubatee kana boodee humaa gochuu akka hin dandeenye baree hiriyaa isa lamaffaas bakkeetti dhisee kophaa isa gara manati deebi’ii.

Adunyaa kana irraati bareeddina alaa ilaalee itti seenee booda mudaa tokko yoo argee yaada isa kalatti bira irraan jijjiree sammuu ofi golaa kan oluu akkasuma bara jireenyaa isa Abaraa kan jiraatu lakkoofsa hin qabu.

Maree dhiiraas ta’ee dubarii yeroo nama tokko jaalanu bareeddina alaa osoo hin tane bareeddina keessaa eenyuummaa walii jaalachuun rakkoo jiru waliin mari’achuun furmaata itti barbaduu jiruf jireenyaa gabbii hin qabne jiraachun har’aas hin Danda’ama.

Akka dhalaatani fi akka rakkataanitti hin hafaan haalotaa ilaaltee abdii hin kutin hamileen hin cabni waan gootu ofitti amanamummaan godhi. Seenaa kana irraa waan Baay’ee akka baratan shakkii hin qabu Eebbifamaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *