Jabaan waaqa qofaa!

Jabaan waaqa qofaa!

Jalqaba waan hundaa
durumaan kan jiru
gidiraa fi rakkoo
namarraa kan ciru

Seera Uumamaatii
hanga mul’ataatti
Wanti barreeffame
Hiikkaa Jireenyaati

Barsiisaa isa dhugaa
kan har’aaf kaleessaa
Sagaleen Jireenyaa
Kan jiru isa keessa

Saayintistoonni hedduun
Gurguddoof xixiqqoon
Isa taasifatuum
Bu’uura Argannoo

Dubbiin isa keessaa
kan laafe Jabeessa
Jinnii biyya lafaa
Haxaa’ee balleessa

Fayyina barbaaduuf
Maaf olii gad fiignaa?
Raajiis fi fayyinnis
Isum keessa Jiraa

Dubbatamee hin dhumu
Dinqiin keessa jiru
Sagalee isa dhugaa
Galaana addaan hiru

Dubbifamee hin quufamu
Sagaleen isa keessaa
Dammaaf Aannanirra
Nama qabbaneessa!

Holy Kan jedhaman
Addunyaa kanarra
Macaafni hedduun jiru
Kanneen barreeffaman
Haqa yoo dubbanne garuu
Kan akka Macaafa Qulqulluu
Barbaadameet dhabame
Tasumayyuu hin jiru

Wangeela koo

Bowwaa rakkinaa keessa
lafa rakkinni baayyee
Yeroo walgaee dhufu
rakkoof qorumsi baayyee
Kan namatti mullatu
abdii kutannaaf du’a
Kan namaan jedhu hinjiru
kunoo anatu siif jira

Altokko na caqasi
waanan beekun siif hira

Akkuma durii jettee
achi keessa hin taa’in
Bowwaa dukkanaa keessa
lafa hin jirre abdiin
Ka’ii of jajjabeessi
goota tokkotu siif jira
Imimmaan sirraa haqee
siin jedha ansiif fira
Dhiisi namni hin soba
achi galagalee diina
Yesus jedhama maqaansaa
isa duwwaatu siif jira

Gammadi isa simadhu
isatu waaqa keeti
Abdii barabaraadha
mana galgalaa keeti
Sii wajjinis dubbataam
akka haadhaaf abbaatti
Dagatee hin mullisuum
qaawwakee ormootatti

Harka lamaan ballisee
waqaramee mukatti
Mee ati maal gooteef
kan si jaallate akkasitti
Fayyinakee har’aaf
gatii si gaafateeraa
Siif hin laanneeree tola
tokkittii lubbuu isaa

Ijollee kakuu haaraa
jedheetu nu moggaase
Ofii isaatii du’eetu
birmaduu nu baafate
Jaalala addaa nuuf qaba
ilma waaqayyooti inni
Masii hoolaa araaraa
kan hin beekne dullumni

Akkasgaa goota jechuun waaqni lafaaf samii Jaalala jechuun isairra hin darbu barri Kan hin beekne baraa Yesusidha maqaansaa Karaan gara abbaa geessu dhugaan jireenyi isaa

Kottukaa maal eegdaree
dhugaan jiru kanuma
Isatu dhiigaan si bite
sitti kaffalee du’a
Yeroon sitti barfannaan
booda gaabbuun hin oolu
Yesus duwwaatu waaqa
isatti gali kooluu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *