Jireenya si’ii gooftaa

Jireenya si’ii gooftaa

Aduun biyya ormaa hin
Dhiituu ol ilaalen dadhabee
Haatii ormaa namaa hin
Naatuu haadha koo
Jedheen dadhabee.

Yesus koo sii ilaalen
Jajjabadhe ati haadha fi
Hadhoo koo irraa caaltee
Naf argamtee.
Jireenya biyya lafaa
Kunni rakkinas qaba
Badhadhinas qaba
Salphinaas qaba
Ulfinas of keessaa qaba
Isaa kanatu walitti
Dabalamee jireenyaa koo
Rafaasa na gargarii
Ati adaraa.

Na keessaa boqodhuu
Naf ta’ii sooraa koo
Tolees hammatus
Mana kee naf wayyaa
Waaqayyoo koo.

Na keessaa hin badduu
Sagalee kee in jiraatan
Isan malee jireenyii koo
Du’aadha.

Madaa narra jiru
Eelaa bara dheeraa
Galaa sirka jiru
Adaraa jireenyaa koo
Rakkoo koo sitti
Himadheeraa.

Furtuu waan hundumma koo Naf dirmadhuu yesus koo Hadaraa cali hin jedhini Gafii qaba keessi koo Ana duwwayuu mittii Akkasuma Lammin koo Adaraa Nuf owadhuu hin calisin yesus koo

Baay’een hin ba’aa malee
Galaa walalee hafaa
Dhaloni hunduu yoo baa’e
Malif karaati hafaa ??
yeroon kana ilaluu
Mogoleen koo na lafaa

Malo calii hin jedhin kaa
Gafii koo si egataa
Dugdii dhalotaa baay’ee
Gadi jedhee wanjoo bataa
harkaa kee Nuf dirirsii
isaatu Nuf furmtaa

Garaan dhalotaa gaddee
ijjii imimman robsaa
hundummtu ni midhamaa
Mee mal ilalee obsa ?
Keessaa kooti dhokfadhee
Uttun qabadhee ta’uu
Kan koo iraa kan caluu dha
inni Anii dhaga’uu

Dhalii hadhaa fi Abbaf
Bo’aa hatii fi Abban Akkasi
Hundumtu walamee
ittii fufee jiraa Ammasi
Malo falii dhibera harkaa kee
Nuf dirirsii

Ol adematuu citaa bakaa
Gahaa walalee dacheen keenyaa
Hamatee dhalotaa heduu Awalee
hunduu imimman robsa
Garaan isaa gubatee maloree
Yaa Abba koo kana yoo nuf hubatee

Garaa Dhalotaa gaddee ijji kee
haa ilaluu
Dhalonii keenyaa yoo ba’ee Nagaa
Debi’ee haa galuu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *