Ariifatanif hin qabatani!

Ariifatanif hin qabatan
Seenaa baay’ee garaa nama nyaatu kana dubbisaa irraa baradha.

Seenanis akka turee.
Dhiira tokkotu jaalallee isaatiin arguuf beellamata. Wal arganii xiqqoo erga waliin haasa’anii booda, jaalalleen ishee kun kennaa haguugame wayii isheef kenna. Isheenis kennaa isaa fudhattee bantee gaafa ilaaltu, “Ashaanguliitiidha”. Battaluma sana aartee kennaa isaa kana darbatti.

Innis aaree garuu of tasgabbeesuun “maalii jaalleekoo? Maaliif kennaakoo darbatta?” Isheen jedha. Isheenis aariin guutamtee, “kennaa ijoollee kana hin jaalanne” jetti. Innis itti aaruun “Ashaanguliitii” isaa lafaa fudhatee ishee dhiisee deema. Kan nama jibbisiisu, akkuma ishee biraa deemaa jiruun daandii konkolaataa otuu qaxxaamuraa jiruu balaa konkolaataan lubbuun isaa darbiti.

Gaafa awwaalcha isaa jaalalleen isaa kun “Ashaanguliitii” kana qabattee hirqinfattee boossi. Otuma boossuu, jaalallee ishee sababuma “Ashaanguliitii” kanaan akka dhabde yaadattee; Ashaanguliiticha aariin gaafa cuunfitu (jabeessitee gaafa qabdu) gaafasuma Ashaanguliitii keessaa “will you marry me!” (Natti heerumtaa) sagalee jedhu dhageessi. Shamarrittiin hin dandeenye miira gaabbiin gaggabdee kufti.

Gaafa kuftus, kiisii /giphii Ashanguuliitii keessaa; qubeelaa lamaa fi barreeffama gabaabaa tu bu’e. Barreeffamichi akkas jedha, “jaalalleekoo hamma dhumaatti akka sin ganne fi akkan siif amanamu maqaa jaalalaan waadaa siifan gala” jedha.

Waan tokko ariifatanii murteessuu dura dhaabatanii obsaan yaaduun gaabbii fi aarii barabaraa jalaa nama oolchaan dhamsaakoo isa gabaabaati.
Eebbifamaa

One thought on “Ariifatanif hin qabatani!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *