Jaalalli Mo’aadha!

Jaalalli hunda caala. Jaalalli mo’aadha.

Guyyaa tokko obboleettiin gaa’ela isheetti abdii kutatte tokko abbaa warraa ishee ajjeesuuf murteessite.
Halkan dhimma kana yaadaa bultee ganama kaatee akkamittiin eenyuyyuu osoo irratti hin barin yakki ishees osoo irratti hin beekkamin haala ittiin abbaa warra ishee ajjeesuu dandeessu harmee ishee mariisisuuf ganama obboroo kaatee gara mana haadha isheetii qajeelti.

Haala ishee rakkise hundumaa harmee ishee erga mariisisteen booddee harmeen ishees karaa eenyumtuu hin shakkineen haala ittiin abbaa warraa ishee ajjeestu gorsuuf qophii ta’uu ishee itti himte. Garuu wanti ati gochuu qabdus jira jetteen harmeen isheeโ€ฆ

1ffaa jalqaba dursitee abbaa warraa keetii waliin araaramuu qabda. Sababni isaa erga du’een booda duraan isaa waliin lola tokkollee yoo hin qabaanne isheetu ajjeese jedhee namni shakku hin jiru waan ta’eef.

2ffaa ofi kee eeguu fi abbaa warraa keetti bareeddee mul’achuu qabda.

3ffaa kunuunsa gaarii akkasumas yeroo hundumaa isa dinqisiifachuu qabda.

4ffaa obsa qabeettii ta’i! Jaalala kenniif, hinaaffaa hir’isi. Waan inni dubbatu hundumaa gurra kenniifi dhaggeeffadhu.

Waan kanniin hunda raawwachuu dandeessaa!? Jettee gaafatte! Harmeen ishee. Homa tokko rakkoon hin jiru. Karuman ittiin isa ofirraa gombisuun qofa natti himi malee kana hunduma raawwachuuf qophiidha Jettee deebisteef.

Akkas erga ta’ee maal gochuu akka qabdu sittan hima qalbiin na dhaggeeffadhu. Isheenis qalbiin hordofuu eegalte.
Summii kana guyyaa guyyaan nyaata isaaf dhiyeessitu keessa xixiqeessii buusif jettee itti himtee summii abbaa warraa ishee ittiin ajjestu kenniteef. Intallis summii haati ishee kenniteef fuutee gara mana isheetti qajeelte.

Wanta harmeen ishee himte hunda raawwachuun haaluma itti himameen yeroo hunduma yeroo nyaata isaaf dhiyeessitutti summii kana fuutee nyaata isaatti buusaa akka waliin inni nyaatu goote. Itti fufiinsaanis baatii tokkoof haaluma kanaan nyaata isaa keessa summii kana itti buusaa laatteef.

Turtii ji’a tokkoon booda miira gaabbiin guutameen boowaa imimmaan roobsaa harmee isheetti deebite. Harmee amma gaabbeen jira abbaan manaa koo akka inni du’u hin barbaadu. Baayyuma jijjiirame. Jaalallin isaaf qabus guyyaa gara guyyaatti dabalaa dhufe. Maaloo harmee summiin kennaafi ture suni akka hin ajjeefnef maal gochuu akkan qabu natti himi abbaa warraa koo dhabuu hin barbaadu jettee boowaa harmee isheetti himatteโ€ฆ harmeen ishees intala ishee ija keessa ilaalaaโ€ฆ hin boowin ilmoo too! Inni ati abbaa manaa keetif laachaa turte! Innin ani siif kennee ture suni summii hin turre. Sukkaara daakameedha.

Dhugaa dubbachuuf summiin abbaa warraa kee suuta suuta ajjeesuuf ture suni suma mataa kee ture. Argite mitii jaala fi kunuunsa gaafa ati kennuufi jalqabde nama gaarii akkam akka inni ta’e. kanaafuu kanarraa baradhuutii abbaa warraa keetif haadha manaa gaarii ta’iif jettee itti himte. Isheenis gammachuun gara mana isheetti deebitee jaalalaan abbaa warraa isheetii waliin jireenya itti fufte. Jaalalli yeroo hundumaa mo’aadha. Jaala qabaadhaaโ€ฆ.
Nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa baayyatu.
Xumure! Eebbifamaa.

One thought on “Jaalalli Mo’aadha!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *