Injifannoo!

Injifannoo Daqiiqaa 45 Qofaaf Turee waan Baay’ee nama ajaa’ibu dubbisaa.
Torbee darbe keessa biyya Austria magaalaa Veinna jedhamutti dorgommiin fiigicha maraatonii gaggeeffamee ture. Dorgommii kana irratti tokkoffaa ba’ee kan injifate immoo Atileet Daraaraa Hurreessaa ture. Haata’u malee dorgommii kana injifatee gammachuu isaa kan ibsate daqiiqaa 45 qofaa ture, injifannoon isaa jalaa haqamee Atileetii biyya Keeniyaa lammaaffaa ba’eef dabarfamee kanname.

Sababni isaas kopheen inni godhatee fiigaa ture sooliin isaa ol ka’aa waan ta’eefi. Dorgommii sanaaf immoo kopheen akkasii hin eeyyamamu ture. Wanti kun erga ta’ee booda Atileetii kana qofaa miti leenjisaan isaa gadda cimaa keessa galee akkas jedha, “guyyaa sana dura galgala kophee dorgommichaaf ta’u kennineefi turre, inni garuu kophee sana dhiisee kophee yeroo leenjiif ta’u godhate” jedhani.
Edaa fiiganii fiiganii badhaasa dhabuun ni jira. Jireenya Kiristanaas kana waliin wal fakkaata. Haala gaariin fiigicha eegaluun gaariidha. Haata’u malee fiiguu qofaa hin taane haalli nuti itti fiigicha keenya fiignee xumurruu murteessaadha.


Wangeelli kan nutti akka nama badhaasa (gonfoo) fudhatuutti akka fiignu nu ajaja. Atileetiin kun haala ajaa’ibaan fiigeera, inumayyuu sa’aatii gaarii galmeessisee xumure. Haata’u malee injifannoon isaa daqiiqaa 45 qofaaf ture.
Badhaasni isaas bira hin turuu hin dandeenye. Sababiin isaa maalii? Sababni isaas akka seeraa fi isaaf eeyyamameen waan hin fiigeefi.
Nutihoo haala kamiin fiigicha Kiristaanummaa keenya haa fiignuree? Jireenya Kiristaanummaa keenyaaf gufuu kan ta’an cubbuu baannee akka hin fiigne of eeggachuudha. Waan Waaqayyo nuuf eeyyamee fi seera Waaqayyoo nuuf baaseen gaafa fiignu, fiigicha keenya haalaan xumurra.

Dhumni keenyas bareedaa ta’a. Badhaasa inni nuuf qopheesses ni fudhanna. Sagaleen Waaqayyoo akkas jedha,
“Egaa nuyi dhuga-baatota akka duumessaa lafa uffisan naannoo keenyaa qabna; kanaafis kottaa wanta ba’aa nutti ta’u hundumaa, cubbuu isa nutti qabates of irraa fuunee, dorgomee isa nu dura jiru obsaan dandeenyee in fiignaa. Yesus isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanattii ija hin buqqifannu.

Inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee, fannoo irratti du’uu isaatiif yeelloo isa irra ga’e homaatti utuu hin lakkaa’in, obsaan fannoo irratti du’uu in danda’e; ergasiis gara mirga teessoo Waaqayyoo taa’e. Isin dadhabdanii yaadni keessan akka hin laafnetti ittiin mormuu cubbamootaa isa obsaan danda’e sana yaadatti qabadhaa” Ibr/12,1-3
Eebbifamaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *