Jaalallii dhugaan isa kamidha?!

Ati akkamitti namoota jaalachaa jirtaa

“Abboommiin koo isa kana; ani akkan isin jaalladhe, isinis wal jaalladhaa! Yoh 15/12

Yesus kiristoos akkamitti nu jaallate?
Yesus yeroo biyya lafaa keessaa deddebi’ee wangeela lallabaa turee sanati dhaloonni baay’ee osoo isaa tufatanii inni moo in kabajaa osoo isa arabsaani in moo eebbisaa osoo isaan kufisuuf kataani in moo lafaa kasaa osoo isaa jibbaani in moo jaallate osoo isaan ajjeesaani in moo jiraachisee …

Hub:-
Ergaa akkan ani isin jaalladhe isinis wal jaalladha jedhe ati akkamitti namoota jaalachaa jirtaa Dhuguma obboleessa kee si arabsuu eebbiftaa Dhuguma isa si jibbuu jaalataa Dhuguma isa si kufisuu qabdee lafaa kaftaa garaa dhiifama qabdaa.

Yesus waaqessuun gaariidha waaqayyoo Aarsaa nuti fulaa isa duraati dhiyyeessinu caalaa aarsaa garaa keenya keessaati dhiyyeessinu barbadaa maalif jenan waaqayyoo hafuuraa nuti ittin deddebinu mijaana waan ta’eef.

Namooni tokko tokko ani yesus najaaladha nan waaqessaa nan Faarfadhaa nan rajaa mul’ataa argaa jechuun qofaan jireenyaa waaqayyoo nurraa barbaduu guttaa miti waaqayyoo yeroof sin hojaachu Danda’aa bara durii nama miti hareedha afaan godhate dubbaate jira gooftaan.

Kanaf dhalooni baay’een osoo tajajjilaani iddoo aarsaati kan badaani hin fakkataan malee hin tane waaqayyoo nu yaa gargaruu namni Dhuguman jaalala dhugaa of keessaa qabu osoo midhamuu midhamaa oolchaa osoo jibbaamu ofitti qabee jaalata. Jireenya biyya lafaa kanarraa irraa jireenyaa boruu waan yaaduf yaadaf qalbii isaa yaada waaqayyootti hidhee obsaan gooftaa isa egaataa yesus akkas jedhe

Yesus jaalala abbaa koo isaa waaqa irraa nama hojjetutu mootummaa waaqaatti gala malee namni yaa gooftaa yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan itti gala miti
Mat 7/21
Namni biyya lafaa kana irratti waan ittiin jiraatu qabu dhaba obboleessa isaatii argee yoo garaa itti jabaate jaalali waaqayyoo attamitti isa keessa jiraataree
1yoh 3/17
Biyyi lafaa hawwiin isaas hundinuu in darba namni fedha waaqayyoo raawwatu garuu bara baraan in jiraata
1yoh 2/17
Egaa waaqayyoo guttuu tane akka argamne barbadaa malee gartokkee hin fedhu waaqayyoo ayyaana isa nuf haa baayisuu hammaa dhumati cimsee nu haa dhabuu bu’aa har’aa irraa yaadaf qalbii keenya kafnee gooftaa dukkaa haa bunu eebbifamaa

Waaqayyoof galani yaa ta’uu
Obbolaa dhalootaa gargartaan waaqayyoo guddaa isin yaa eebbisuu eebbifamaa jaalalaa dhugaa waliif qabadhaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *