Karaa jireenyaati!

Wangeelii waa lamafi
Tokko jireenyaa
Tokko badiifi
Yaa ilmaa nama kamifi
Kadhimamtee ati!

Wangeelii dhugaadha
Karaa jireenyaati
Kan isati amanee
Hin galaa yeerusam haaraa
Dhalaa isa kan bara barati
Kan isati hin amane
Ibidaa hin dhamnef
Ramoo hin dunetu isa egaata
Akka har’aa anatu jira anatu beekan hin jiru gaddi jedhe firdii
isaa fudhata

Har’aayyuu yeroo qabdaa
Yaada garaa kee geddaradhu
Wangeelati amanadhu
Afuuraafi foonitis nagaati jiraadhu

Cubburraa fagadhu
Fakkessuuma ofi keessa basii
Waan afuurrii qulqulluun
Ceepha’uu atis balalefadhu
Akka sagalee waaqayyooti
Jireenya kee gaggeefadhu
Tokkummaa kee wangeelati
Hidhadhu

Yoos jiraata nagaa guttuu
Eebbaa irraa hafaa
Biyyaaf Adunyaaf sittu furmaata

Wangeelii humna hojaatu of keessaa qaba
Bilaa karaa laman qaramee caalas
Qaraa qabaa
Osoo wangeelaa batuu maalif dinan dorsifamtaa

Mudhi kee jabefadhu
Meeshaa lolaa afuuraa
Wangeelaa kee qabadhu
Hojii dinaa diguuf
Haxumaa seexana lafarraa baleessuf
Wangeelati jiraadhu isa ofirraati mosifadhu
Yoosan soogidaaf ifaa biyya lafaa tataa
Yoo didee moo qabee dukkanati si darbataa

Wangeelii logini hin hojaatu
Akka nama firaaf lammiin
Idoo namaf hin latuu
Kiristaanuma jireenyaa
Keessaa namatu madalamaa

Wangeela koo
Yaa ibsituu waan hundumaa
Gigilchituu caalaf higidadaa
Dhugaati kan sitti jiraatef qabda
Ati jireenyaa bara bara
Kan dideef sittu mortoo lataa

Malaadhu yaa namaa
Wangeelati amanadhu
Bu’aa dalgaa dhisii

Tulaa soba maalif tultarree
Hadhoo kee enyuuf dabarsitee lataarree
Harkaa keeti dhigaa dibatee
Gootaa ofin jetarree
Kan har’aaf jettee maaf guyyaa boruu irraafatarree

Aaaa
Karaan keenyas fagoodha
Mee yaa yadaanu
Yaani gara keenya jaaladha
Mee of yaa sakkatanu
Kan har’aaf kachuu malee
Kan boruu nutoo quba hin qabnuu
Wangeelii maal nun jedha koota mee yaa hubanuu.

Isa faacafanee
Gaf tokko hamachuf jira
Laqaaf longii malee
Gaatii keenya safaranaa
Firiin keenya maal biqilchee lata

Kootu mee ofitti deebina
Gorsee kan nu deebisu wangeela of harkaa qabna
Gaddi tenyee isa hubana
Jiruf jireenyaa keenya isan qajelfanaa
Akkas tanan daqa tokko malee biyyaa keenyati gala

Hin qosuu hin qosini
Kiristaanuma jireenyaa
Seenaa miti wangeelii
Jireenya of keessa qaba
Kan afuuraa qulqulluun cafamee
Kennaa guddaa ilmaa nama
Alfaa fi omega kan yoomu hin jijjiramne
Jalqabaf isa dhuma kan fakkata hin qanee
Silaa hin qosaa dhalooni amaa kan hin hubanee wamichaa isaKan darbee jiraatu kusaa jireenyaa kan baatuu
Macaafaa 66 wangeela humtu hin qixatuu.

Dhisii hinqosiin kiristaanuma jireenyaa maalif taphaa gonee adaraa abboota keenya.Wangeelii humna of keessaa qaba
Bishaanif sogidan kan gurguramu miti
wangeelii bideena jireenyaati
Soraa ilmaan nama dadii dhugaati
Safuu yaa dhalootanan maalif qoosnaa humna wangeelati
Lakkii haa deebinu yaada gooftaati.
Eebbifamaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *