Jireenya keef waan beeku qabduu!

Jireenya keef waan beeku qabduu!

Kennaan guddaan gorsa .
Badhaasani guddaan jalaala.
Aangoon guddaan of danda’uudha.
Maalummaan guddaan amanamummaadha.
Hiyyumman guddaan beekumsa dhaabu.

Dhadhabinni guddaan maallaqaaf bitamuudha
Qaroomnni guddaan wal hubbachuudha
Eenyummaan guddaan sobbonumaa
Kufaatin guddaan garbummaa
Dhibeen guddaan tokkummaa dhabuudhaa
Qabeenyi guddaan amaantadhaa!!
Dhiphinni guddaan maal naan jedhaniidha
Gootummaan guddaan obsa qabaachuu.

Gorsaa solomoon kutaa

dubarti qoccoltuu fi aartuu wajiin jirachuu irra lafa onna keessa jiraachuu wayya

haadha mana qoccoltuu wajjin mana tokko keessa taa’uu irra golee banti mana irra ta’uu wayya

hatti manaa qoccoltuun akka mana yeroo hundumaa dhimm’isuuti

haati mana hubbatuun garuu kennaa Waaqayyooti

Haati manaa dandeessuun abbaa mana isheetiif gonfoodhaa

namni hojii isaatti dhibaa’u obboleessa isa nama balleessuuti

wanti dhugaan yommuu hojjetamu warri qajeelota in gammachisa warra jaloota garuu in naasisa

Buddeenni gowwoomsaadhan argame namati in miyaa’a booddee garuu cirraachutu afaan nama guuta

qabeenya gudda waca qabuu irra qabeenya muuraasa Waaqayyoon sodaachuudhaan itti jiraatan wayya

Karaan dhibooftuu qoraattiidhaan cufaamadha karaan nama yaada qajeela garuu gufuu hin qabuu

Afaan dhugaa dubbatu bara baraan jabaatee in dhaabata

Ijii hojii nama qajeela muka jireenyaati

Gad ofii deebisuu fi Waaqayyoo sodaachuun qabeenyaa ulfinna fi jireenyaa namaaf in kennaa

Dhugichaa in hubbattu dhugichii birmaduu isin in baasa Yoh 8/32
Eebbifamaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *