Hiriyaa hin badiin!

Hiriyyaa hin badiin!

Hiriyyaa dhiiras ta’e, durbas ta’e qabaachuun gaariidha! garuu hiriyyaan ati qabdu sun gadhee fi amala gadhee kan qabu/du yoo ta’e/taate atis toora keessaa baatee akkuma nama sanaa akka taatu shakkiinqabu, kanaafuu har’as ta’e borus hiriyyaa akkasiirraa of qusatanii hiriyyaa namaaf ta’u filachuun hammam akka gaarii ta’e waanan hubadheef hiriyyaa hinbadiin! siin jechuun barbaada.

Gaaftokko Aminoon ilma Daawwititu hiriyyaa gadhee tokko qaba ture, innis isiraa’el keessatti wanna takkaa ta’ee hinbeenne akka raawwatuuf Aminooniin gorse, hiriyyaan Aminoon kun maqaan isaa; Abinaadaab jedhama ture!

Abinaadab kun gaaftokko ka’ee gara hiriyyaaasaa Aminoon ilma Daawwit bira adeemee, maal gurbaa atoollee ilma Mootiiti gadi baatee Aduun sin argu, Cooma nyaatta, Daadhiis dhugda, jireenya qannootti jiraattis nama jiraatu dhas turte garuu yommuun silaalu nama faallaa kanaa jiraatu fakkaatta, bay’ee Xuuxamaa gadi adeemaas deemta maali rakkoonkee jedhee gaafate?

Hubadhaa akka gaaffii isaatti nama hiika sirrii ykn furmaata laatu fakkaatas.
Aminoonis akkas jedhe; Yaa hiriyyaakoo anoo Jaalala obboleettiikoo Tamaariin qabameen miidhamuutti jira jedhee waan cigaassisaa keessa isaa jiru gadi baasee itti hime.

Abinaadaabis woow kunimmaa salphaadha, amma waan sigorsa ati nadhukkuba jedhii ciisi, yeroosheen sigaafachuu dhuftus waan feete irratti raawwadhu/qabadhuu wajjin ejji jedhee Aminoonitti hime.

Asitti waa dubbachuun barbaada, fedhiin namaa daangaa hinqabu tarii keessa isaas dhufuu danda’a, sababni isaas namni kun hafuura xuraa’ummaatu jireenya isaatti galeera. garuu hafuura sana keessaa cabsuu kan danda’u hiriyyaa isaa ture, maalgodharee innisuu sanuma. Kaanoo kan miti badi badi iciiii akkamitti

haadhookee wajjin ejjuuf hawwitas, kun hirmiidha, jedhee utuu rifaassiseera ta’e keessaa hincabas ture. garuu maalgodharee innoo…

Aminoonis gorsa hiriyyaasaa dhagahee oldeebi’ees obboleettii isaa Tamaar wajjin utuu isheen maaloo obboleessakoo kun salphinadhaam nadhiisi maaloo jettee watwaattuu humnaan qabee ishe wajjin Ejje.

kun baayyee ulfaataaf salphina guddaas ture jarri lamaanuu obbolaa tokko ilaan mooticha Daawwitis turan!

Waaqayyo salphina akkasii isin haa oolchu.
Obboleessako/obboleettiiko hiriyyaan atiqabdu sun badisatti/salphinatti kan si oofu/ooftu taate/ta’e ammaa kaasii obbiraa hanbisi/biraa hafi!

Waaqayyo hiriyyaa nama balleessu/balleessitu isinirraa haaqabu jabaadhaa hamma dhumaattis cimaatii fuula gooftichaa duras daabadhaa! Waaqayyos hamma dhumaatti cimsee isin haadhaabu! Ameen
Hiriyyaa gaariin dubbii jireenya ofkeessaa qabu akka kanatti taa’ee wal barsiisa walis
2seenaa baraa13/1 dubbifadhaa.
Eebbifamaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *