Bara bituf maal gochuu qabna!

Hafuurii Qulqulluun Ga’umsaa Keenyaa!

Waaqayyoo gooftaan akka nuti bara bine darbinuf barachaa bita malee barichii isin hin bitin jedhe. egaa bara bituf waan murteessa tokko nu barbachisaa isanis

Waaqayyoon kadhachuudha

Waaqayyoo maal kadhannaa
1)ogummaa fi hubannaa

Ogummaa fi hubannaa waaqa irraa yoo argatee ogummaa biyya lafaa kanan hin goyyofamtuu har’aa baay’ee namoota ogummaa fakkatee yaada gooftaa keessaa basee marachaa jira kanaf isa yoo argaate haalaan hin goyyomtuu

2)Humna hafuuraa qulqulluu
Waan tokko karorsitee hojachuuf namni fooni dhadhabadha waan ta’eef humni hafuuraa qulqulluu yeroo sif dhufuu qorumsii yoo jiraateyyuu jabaadhu hin darbitaa sin jedha hamilee kee cimsaa.

3)qarshii ykn qabeenya
Yeroo ammaa kana namoota baay’ee lubbuu basaa marachaa kan jiru qarshii argataa jedhani yaada waaqayyoo keessaa wal basuu bo’aa wal busuu karaa jaalalatin karaa gargaratin qarshii argataa jedhani salphinaati, du’aati wal geessuu.

Garuu jabaatee yaada waaqayyoo keessaa tessee hojaate waaqayyoo si gargaraa si eebbbisa gaafa seexani qarshii argataa kottuu sin jettu atiyyuu qabdaa waan ta’eef salphumati ofirraa deebiftaa

Kana keessati yaada qajeelan sodaa waaqayyoo keessaa teenye yoo tattafane ofirraa darbinee nama biraf bu’aa bufnaa.

Waaqayyoo hafuuraa dhiba’umaa nurraa haa kasuu.
Biyya keenya hiyyummaa guddaati kan kufisee tokko yaada mataa eshin tarkaafachudha yaada ofin dura yaada waaqayyoo dursisisun milka’uumsa namaf lataa lamaffaan hojiidhuma tokko irraati hafuudha
Namni tokko fayyaa nagaa qaba tanan hojii baay’ee hojachuu Danda’aa kanaf hojii tufachuu osoo hin tane ammaa namaf danda’ame tattafachuudha.

Sadaffaan kan ofi dhisaani kan nama borchuudha walitti hinaaffuu ta’ani waan waa’ee hin bafnee nama irraati yaadu hamilee wal busuu qodaa harkaa wal qabu wal harkaa wal busuudha kunni moo faraa hiyyummaati

Kanaf jabaane Yaada waaqayyoo keessaa tane barichaa bitun nurraa jira. Waaqayyoo kayyoof nu uumee malee akkasumatti akka jiraane darbinuf miti hiyyummaas dhaltuuma akka dabarsiinuf miti kanaf of tane haa jiraane jabaadha waaqayyoo nu haa gargaruu eebbifamaa.

Efes 5/14,15,16
wanti bakkeetti baafamuu hundinuu ifaa dha. Kanaaf
,

“Ati yaa isa raftuu, dammaqi! warra du’aan keessaa ka’i,
Kristos siif in ibsa” jedhame.

Egaa attamitti akka deddeebitan haleelaa ilaalladhaa! Akka warra ogeessotaatti malee, akka warra ogeessota hin ta’iniitti hin jiraatinaa!

Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta’aniif, yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *