Madaa’usaan Madaa Koo Fayyisee!

Madaa’usaan madaa koo fayyisee
Du’usaan du’aa koo hambisee

Dhigaasan cubbuu koo dhiqaadhe
Jireenyaa baraa baraas argadhee
Nuu fayyisuuf gidiiraa meqaa nyaate
Nuuf jedhee gindillaa jidhaas batee
Kabaallaan dhanaamee

Lubbuu keenyaa oolchuuf lubbuusa latee
Nuu olchuuf eenyummaa isa gatee
Waaqa turee waaqummaasa gatee
Lubbusaa dhabee jireenyaa nuuf latee
Du’ee hin hafnee du’aa ka’ee
Jireenyaa baraa baraaf nu ka’ee
Mirgaa abbaasatti ol ba’ee
Biiftuu bilisummaa karasaa nuuf ba’ee (2)

Gooftaa koo
Durii durii isa ture
Mootii angoon qabeessaa
Injifatee isa taa’ee
Olgubbaa samii keessaa
Mootii morkataa hin qabnee
Mo’ataa bara bara
Bulchiinsa Nama hawwatu
Akka foolii daraaraa
Hayyuu waajjira hin cufne
Sa’aati 24 guutuu

Hojiidhaan biizii ta’ees
Takka namatti hin nufituu
Ergamasa raawwachuuf
Yeroo dafqa xuruursee
Garaansa hin raafamnee
Baay’een wacee yoo uurse
Gaafii kaballaafi dhiitta
Dhigaasaan mallatteesse
Lubbuusa aarsaa godhee
Rawwiisaa mirkaneessee
Mismaara itti cinqaarran
Dhiigani keessaa dhimmise
Yemmuu itti ga’isanis
Deebii hin laanne callise
Kan akka gooftaa hin jiru
Leencii ija barbadaa
Yoo jiraattes moo as ba’ii
Anis si baruun barbadaa
Leenca leencota hogganu
Adunyaa dhiigaan bitee
Cubbuu mataan qombise
Fannoori ol ba’ee dhiitee

Inni alfaaf omeegaadha
Isa jalqabaafi dhumaa
Kan akkasaa hin ture
Hin dhalatus gonkumaa

Fannoo ani baadhu
Mukaa baala bayyee
Baadhu na fakkeessaa
Anas na bareeche
Amantii kan kootif
Ittu na jabbeessaa

Ani fannoodhan hikaameen
Seexanni moo hidhaamee
Qarani’oorraati
Diini koo salphifamee
Ani mucaan Waaqayyo
Guyyaa gafaasi
Fannoon bilissoommee

Isaanin of jeeja
Gochaa fannoo yaadadhe
Manasa jiraadha
Oolmaa isaa badhee
Galataan galchaa
Oolmaa fannoo dubbachaa

Seexanni ha qanooftu
Nan jaajadha gooftaa koo
Isaani of jajaa
Hin dhisuu deemsaa koo

Iyesus jiraatadha
Gooftaa waaqaf lafaa
Mooti waan hundumaa
Jiraata bara bara
Kan hin qabne dhuma
Hin duutu hin dulloomtu
Humna qabna jedhani ido keti si butani
Ati bara baran mootii
Jabaa jaboota
Kan hin qabne qixxee
Namni nu baqannaan
Jaalalaan nuti siqxe
Mogoleen keenyaa jabate
Mashaan keenya sin sochoo’a
Jireenyi keenya sin eegamee
Enyuumman keenyaa sin moo’ee

Daddabulee si jajadha
Galataa kee gargar hin kutuu
Haala har’aa ilaalee
Abdii koo hin bututuu
Gooftummaa keen jaja
Garumaa kee mara
Isatu naaf tolcha bara
Si waliinan firooma
Siifan gala hirbbuu
Sittan koolu gala
Isa madaakoo hirphuu
Ati michuu kooti
Ati anaaf fira
Gaafa gaddaaf
Gammachu situ na bira.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *