Ogeessaa ta’ii

Ogeessaa ta’ii

Ogummaa
Ogessaa ta’ii
Ogummaan barbaduuu
Dhaloonni baay’een ogummaa argachuuf waaqayoon ni kadhannaa lataa ?
Soolom’on mootichii yaa waaqayoo firdii qajeelaa akkan keenuf ogummaa fi yaada hubataa naaf ladhuu jedhee aaqayyoon kadhatee

Namnii ogummaa qabuu hubatee dubataa
Firdii qajeelaas kennaa
Qajeelummadhanis ni fardaa
Nuuti hoo ogummaa naaf keenii jeenee waqayoon kadhachaa jiraaa?

Baraa keenyaati

Inni kunno gammo naati ijarii jedhe kana kadhataa
Inni kunoo konkolata naati bitii jedhe kadhata
Inni kunoo haadha mana bareedduu naa fusisii jedhee kadhataa
Ishin durbaas waa’ee abbaan mana kadhatii ta’a
Inni kunoo abbaa miliyeena naa tasisii jedhee kadhataa
Kun hunduu yoo ogummaa hin qabanee gaati hin qabuuu
waaqayyoos soolomonin akkas jedheen
Ati ofii keef baraa dheeraa jiraachuu
Sooromuu
Dinootaa kee fixuu
Naa hin kadhanee ati saba qajeelatti bulchuuf
Firdii qajelaa faraduf
oguummaafi yadaa hubataa wan an kadhateef
Kuno ani wanta ati naa kadhatee siif nan godhaa jedheen
Mootota isaa duura 3/6,15tti dubifadha

Nuuti maal kadhachaa jiraa?
Soorumadhaa ?
Dinootaaa keenyaa fixuudha ?
Mooti ta’udha ?
Barra dheeraa jiraachuudhaa?
Hundumaa dursaa ogummaa yaa kadhanuu
Wantaa nuuti kadhanuu moo waaqayyoo nuuf kennaa
Ogeessa yoo taate.
Waaqayyon beekudhaaf ni barbaadata, jiraachu waaqayyos ni hubataa.

Ogeessa yoo hin tanne garuu jiraachu waaqayyo beekudhaafis hin barbaadu,
hin jiru jechu keetin ni mancataa
Ogeessi taattewwaan isa muddatan keessati waan godhu hin waalalluu
akkaata itti godhu fi yeroo itti godhuus addaan baase beeka.
Fknf kan akka Daani’el ogeessichaffa jechuudha.

Ati ogeessa yoo taate yaada kee, jecha kee, gocha kee, ni eeggata.
dandii dhugaa fi karaa qajeellumaas hordoftee duuka buuta.
Yaa ilmaa koo dhaga’i ogessaa ta’i
Yadaa kees daandi qajelaa irraatti egiii
Fak 23/19

Ogeessa yoo taate hojjettu, waan haasoftuu keessatis ta’ee darbees waan hundumaa keessati bu’aan isa kanuma kee akka beekta.
Ogessaa yoo tatee bu’aan isaa kanummaa keeti ga’isaa yoo tatee gaaruu ofiidhumaa kee in miita
Fak 9/12

Ogeessa yoo taate balbala si baasu beekta,
Ogeessa yoo taate karaan milka’iina si jala hin baduu.
Ogeessa yoo taate ofii kee irra haftee namoota biroofu ni geesa.
Ogeessa yoo taate nama hundumaa duraati faara tolaadhan ni ilaalmata.
Ogeessa yoo taate jajjaaboota fi bulchiitoota caala aangoo qabdaa Ogummaa waaqayyootu kenna beekumsiifi hubannan duubbi afaan isaa kesssaa ba’uuu
Fkn 2/6

Ogummaan karaa namoota jal’ootaa irraa warra dubbiin isaanii jal’aa ta’e irraa, warra karaa dukkanaa irra adeemuuf jedhanii, daandii qajeelinaa dhiisan irraa, warra hamaa gochuutti, micciiramummaa warra jal’ootaattis gammadan irraa, namoota warra karaan isaanii jal’aa ta’e irraas si oolchiti.
fak 2/12,15
Ogummaan meetii caalaa bu’aa qabdi, iji isheen godhattus kan warqee irra ni wayya.
isheen calleewwan caalaa gati-jabeetti dha, waanta ati caalaatti hawwitu keessa kan isheedhaan qixxaatu hin jiru
fkn 3/14,15
Ogummaa argadhu, hubataas ta’i! dubbii afaan kootii hin irraanfatin irraas hin jal’atin..
fkn 4/5
Ogummaan si golgiti ishee hin dhiisin si eegdiitii ishee jaalladhu!
fkn4/6
Ogummaan hundumaa irra ni caaltiitii ishee argadhu!
waan qabdu hundumaanis, hubannaa bitadhu!
fkn 4/7
Ogummaadhaan “Ati obboleetti kooti” jedhii, hubannaadhaanis, “aantii koo” jedhii waami!
isaan dubartii ormaa irraa, dubartii gaalamota afaaniin namatti kuultu irraas si eegu
fkn7/4,5
Ogummaan elellaan diimaa irra ni caalti, waanti ba’eessi ati hawwitu hundinuus isheedhaan hin qixxaatu.
fkn 8/11
Waaqayyon sodaachuun jalqaba ogummaati, isa qulqulluu sana beekuun hubannaa dha.
fkn 9/10

Waaqayyo inni wanti hundumtuu isa biraa jiruu ayyaana ogeessa nuu godhu nuuf haa kennu.
Ayyanisaa hundumaa keenyaaf haa baaya’tu eebbifamaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *