Waaqeffannaan Maalii?

Barumsaa keenyaa waaqeffannaa kutaa 2ffaa
Waaqeffannaa
1) ibsaa jaalalaa onneeti.
namni ani waaqayyoon nan jaaladha jedhu afaan isaan otuu hin tane waaqayyoon waaqefachudhan yaa jaalatu.

kuni moo aboomii kurnan waaqayyoo keennee irraa hin dadarbiin jechudha.
Iji hojii hafuuraa immoo, jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa,

garraamummaa dha, of dhowwuu dhas; egaa seerri isaan kanaan mormu hin jiru
Gal 5/22,23
waaqeffannaa hojiidhan nati argisisa jedhe.
Waaqeffannaa keessaa jaalalaa isaaf qabnu ibsuu jechudha.

Ser/ba’u 20/1,16
kakuu haraa keessaati moo aboomiin bakka lamaa jaalati waliti qabamani jiru
1) waaqayyoo waaqa kee garaa kee gutuu jireenyaa kee gutuu jaaladhu kabajii isaafis sagadii.
2) nama hundumaa akka mataa keeti jaaladhu.
Aboomiin kurnan museeti keename kakuu haraa keessaati moo
mat 22/32,40

5) hojii waaqayyoo nuf keennee xumurudha.
namni akka tasaa umamee hin jiru balaa tasaa malee.
Efesoon 2/10
waaqeffannaan qamaa nurraa jiruf akkataa inni nurraa barbaduf deebi keenuu jechudha.

6) waaqayyoof deebii lachuudha.
waaqayyoon waaqefachuun deebii isaaf keennuudha .

   Faarfannaa 

1) faarfannaan Mulataa.
Egaa’oo yaa obboloota ko, yeroo walitti qabamtanitti isin keessaa tokko faarfannaa, tokko barsiisa, tokko mul’ata qaba; inni tokko waan afaan hin beekamneen dubbatu, inni kaanis hiikaa waan dubbatame sanaa qaba.Wanti isaan qaban kun hundinuu waldaa kristiyaanaa cimsuudhaaf haa ta’an!

Namni afaan hin beekamneen dubbatu yoo jiraate, lama yoo baay’ates sadii duwwaa tarreedhaan haa dubbatan; namni tokko immoo isa dubbatame hiikuun irra jira.
1 qoroxos 14/26,27
Seenaa baraa 25/ 1…
kakuu mofaa keessaati gurmun faarfannaa jalqabee
Faarfannaan waanti waaqayyoo namati mulisee waalaloodha, yeedaloodha, wazemaadha / meesha muziqaa fayyamani qidesudha .

faarfannaan yeemu faarfatamu mulata namati imamaa dubatama.
faarfannaan waaqayyoo bira mulataa fudhatani faarfatani jireenyaa namas jijjiru danda’aa.
1) faarfannaan waalalodha.
waalaloon garuu kan hin faarfatamne alaati jira.
Faarfannaan garuu waalalon alaati hin jiru faarfannaan waalaloon irraati hundaa’aa

gosaa bareefamaa keessaati faarfannaan waalaloo irraati ramadamaa
2) waalaloon jechoota hima ijoon bareefamaani fi dhumaa irraati mana kan rukkutu/ wal fakkatudha jechudha
walaloon miraa nama harkisuuf dandeeti guddaa qaba .

Waaqayyoo guddaa isin haa eebbisuu yoo isinitti Tole walif dabarsaa yaada keessan nuf qodaa barumsii keenya itti fufaa eebbifamaa guddaa kabajamoo saba waaqayyoo

 Dogonggoraa jiruf jaalalaa waaqayyoon dhiifamaa jechuu jaalana eebbifamaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *