Eenyuutu Waaqeffamaa

Eenyuutu Waaqeffamaa

barumsaa keenya kutaa 3ffaa
Waaqeffannaan eessaa jalqabee
Waaqeffannaan gocha duriifi amayyaati/ kan duri ture kan amas jiru kan yoomiyyuu hin dhabanedha jechudha.
Uumama hunduma dura waaqeffannaan jira.
Waaqeffannaan kan jalqabamee osoo hin tane kan duruma jirudha
Waaqeffannaan akkumaa waaqayyoo alfaf omegadha .
Waaqeffannaan jalqabaf dhuma kan hin qabnedha.
Namni kam itti Afaan waaqarraati hundumtu afaan tokkon waaqayyoon waaqeffata .

Garuu dhalii nama waaqayyoon kan waaqeffachuu jalqabee guyyaa uumamee kaaseti.
Namni yeroo uumamee akka waaqayyoon waaqeffattu umamee yoo jenuu

namni kamiyyuu gaafa dhalatu kaasee wanti uumaan akka jiru beeka /waaqayyoo akka jiru beekudha

Enyuutu waaqeffamaa?
Waaqayyootu waqefamaa
Uumamaa namarraa
Uumamaa namaa ilachisee
Ilaalchaa lamatu jiru isanis
1) ilaalchaa amantii/ ilaalchaa macaafa qulqulluuti fi
2) ilaachaa saayisiti
Akka saayisin jedhuti
Jijjiramaa tiranaa keessaa/ademsaa keessaa dhalii nama nama ta’ee
1)adeemsaa kana essaa argatanirree
2)jalqaba jaldesii eessa dhufee
3) har’aa jijjiramne sunup malif dhabatee
Ilaachaa oromoo akka oromooti dhalii nama eessaa dhufee?
(Ededaa ganalee)
4)namni sali isaa hin beekamne kan nama uumeedha namni kuni nannoo lagaa ededaa ganaleeti uumamee jiraatas ture
6)Ededaa ganati lafaa kanarraa yoo jiraateyyuu Amaa eessaa jiraata
7)Biyyaa kamif ardii kam keessaati argamaa
Namni gargar baqaqe akkamiti jiraachuu danda’a

Faarfannaa
Faarfannaa yeedaloodha
seenna1ffaaa 15/22

22 Kenanyaan Lewwiichi dura-buutuun warra faarfatootaa itti gaafatamaa faarfannaa ti; inni itti beekaa isaa waan ta’eef, faarfannaa in barsiisa ture.

Yeedaloo fi faarfannaa bara baran ittin farfatamuu
Bara baran tajajjiluu
Wantoni namni ittin waaqefacha ture yeedalodha.
Meeshan ittin dhima bahaba ture kan hin dhumne kan hin qufamne yeedalodha
Isayyas 6/1,3
Bara Uziyaan mootichi du’e, gooftichi teessoo dheeraa fi ol ka’aa irra taa’ee andaarri uffata isaas mana qulqullummaa guutee nan arge;

Suraafel isa gararraadhaan in dhaabatan; tokkon tokkon isaanii qoochoo ja’a ja’a qabu turan; qoochoo lama lamaan fuula isaanii, qoochoo lama lamaan miilla isaanii in golboobbatu, qoochoo lama lamaan immoo in balali’u turan;

walitti lallabaniis, “Qulqulluu! Qulqulluu! Qulqulluu dha Waaqayyo gooftaan maccaa; guutummaan lafaas ulfina isaatiin guutuu dha” in jedhu turan.

Luqas 2/13,24
Ariifachaa yommuu dhaqan Maariyaamii fi Yoseefin, mucichas, siree horiin keessaa nyaatu irra ciisee argatan.
Tiksoonni sun mucicha yommuu argan, waan ergamoonni Waaqayyoo waa’ee isaaf isaanitti himan hundumaa mul’isan.

Warri dhaga’an hundinuu immoo waan tiksoonni isaanitti himanitti baay’ee dinqifatan.
Maariyaam garuu dubbii kana hundumaa garaatti qabattee, itti yaaddi turte.

Tiksoonni sun, isa ergamoonni Waaqayyoo itti himan hundumaa dhaga’anii, akkuma itti dubbatametti ija isaaniitiin waan arganiif, Waaqayyoof hooqubaa dhi’eessaa galateeffachaas gara iddoo isaaniitti deebi’an.

Mulata honis 4/1,14
Wantoni waaqayyoo ittin waaqeffama ture keessaa wantota guggudo lamaa argina
1) sagadaf
2) faarfannaa
Adunyaa kanati waaqeffannaa lamatu jira inis waaqayyoon waaqesuuf, umama waaqesudha
namoni waaqayyooti amanan umaa isaani waaqesuu
namoni warrii kanani moo umama waaqesu
Namnif yeedalon itti waaqayyoof waaqefatuf umameedha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *