Dinqii Waaqayyoo Hojaatu

Waan abdii itti kutee Kanan booda hin danda’amu jettee dhiftee sana waaqayyoo hin Danda’ama jechaa jira ati jabaadhu obsaan guyyaa isaa egii malee!.

Seenaa kana dubbisii dammaqi
Waggaa 18 booda Dhala argatan.
Waaqayyoo gaariidha akka kan nama miti galanii isaaf haa ta’uu
Waaqayyoo gaafa sif kakaate turee waan si dhisee ykn si irraafate tokkoti ilaala garuu miti.

Waaqayyoo waaqa amanamadha waan godhuf waan dubbatu ofitti amanetu godha, dubbaata marree seena namoota biyya keenya keessaa kana waliin ilaalaa.

Obbo Tasfaa Tolosaafi Aadde Baanchayyoon erga gaa’ela hundeeffatanii waggaa 19ffaa isaaniiti.

Sababa Dhala Dhabuusaaniin Lola keessaati alaa obsanii, waaqayyoon eeggatanii waggaa 18 booddee mucaa argatan.

” Wanti dinqisiisaan Waaqayyo gochuu dadhabu jiraa ree? Bara eger yowwana deebi’ee gara kee nan dhufa, Saaraanis ilma godhattee na eegdi” jedhe. “
Seera Uumamaa 18/14
Waaqayyo maal dadhabee beeka!

Kakkuun kee lafarraa buluus ati abdii hin kutin hamilee hin cabin obsii guyyaa gooftaa egee.

waaqayyoo guyyaa isatti waan haaraa godha waan hin jiree jiraachisaa maqaan isaa haa eebbifamu

Waaqayyoo dhala isinif yaa kennuu
Waaqayyoo dhiiraaf dubartii kan uumee fakkatti isa akka lafarraa guttuuf kennaa guddaan waaqayyoo bira namaf kennamu dhala/ijoolleedha maree

QABEENYA DAGATAME
Qabeenyi bakka malee kufee fi dagatame dhala namaati.

Qabeenyi guddaan addunyaa kanaa dhala namaati.Dhalli namaa garuu qabeenya addunyaa ta’ee osoo jiruu addunyaan qabeenya qabdu barbaaduutti yeroo fi bara isaa fixa.
Dhala namaa malee addunyaan duwwaa dha.
Dhala namaa malee addunyaan balballi ishee cufaadha.
Seenaa keessatti albuudni dhala namaa barbaadee argatee hin beeku.

Garuu dhalli namaa albuuda barbaadee argateera,argataas jira.
Albuudni guddaan addunyaa bareechuu fi addunyaa tarkaanfachiisu dhala namaati.
Qabeenyi addunyaan qabdu anaa fi si.
Namni lakkoofsa guutuuf dhalate hin jiru.Lakkoofsa guutuu ta’ee dhalate malee.

Addunyaa irratti ba’aa ta’uuf namni dhalate hin jiru.Ba’aa addunyaa irraa kaasuuf dhalata malee.
Addunyaa kana irratti nama barbaachisaa fi kaayyoof dhalate taatee argamuuf wantoota 4 kana yaadaa gara fuulduraatti tarkaanfadhu.
1,Gonkumaa hin ariifatiin!
2,Gonkumaa hin dhiphatiin!
3,Gonkumaa abdii hin kutatiin!
4,Gonkumaa wanta xiqqoon

qabamtee karaatti hin dhaabbatiin!
Dammaqi waan haaraa siin dalagamutu jiraam.
Wanti haaraan siin dalagamu immoo gatii si kafalchisuu of keessaa qaba.Maaliif beektaa? Beektonni yerio baay’ee akkas jedhu.

“Wanta haaraa hojjechuun mataan isaa iyyuu gufuudha”jedhu.
Wanta haaraa gumaachuuf dhalatte.
Qabeenyi biyyi lafaa dagattu dhala namaa yoo ta’e illee ati gonkuma qabeenya dagatame taatee hin hafiin!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *