Namni Namaf !

NAMNI QOFAA TA’UUN GAARII MITI!

Gaa’ela kan hundeessee fi eebbise Waaqayyoodha.
Gaa’elli dhaabbata ulfina qabeessaa fi qulqullaa’aa jalqaba Waaqayyoon hundeeffameedha.
Ibroota 13/4, S/Uum 1/27,28

↪️Dhaabbatni guddaan Waaqayyoon hundeeffame immoo dhaabbata ulfina qabeessa, dhaabbata qulqullaa’aadha, dhaabbata eebbifamaadha.
Waaqayyo gaa’ela yoo hundeessu immoo dhiira tokkoo fi dhalaa tokko gidduutti hundeesse Addaamii fi Heewaan gidduutti jechuudha.

↪️Jalqaba uumamaatti garuu, ‘Waaqayyo dhiira, dubartiis uume; ‘Sababii kanaaf dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa ni dhiisa [haadha manaa isaattis ni maxxana] isaan lachanuus foon tokko ni ta’u. Egaa isaan lama miti, foon tokko malee.

Kanaafis waan Waaqayyo walitti qabsiise, namni gargar hin baasin!” isaaniin jedhe.”
(Maarq 10/6-9)

Addaam qofaa ta’uun gaarii miti jedhee Waaqayyo gargaartuu godhee Heewaan uumeef (S/Uum 2/18) Kanaafi Sagaleen Waaqayyoo, ”Namni haadha manaa isaaf taatu argatu, wanta gaarii ni argata, Waaqayyo biraas ayyaana ni argata;”
(Fakk 18/22) kan jedhuuf.

Lamaan isaaniiyyuu wal deeggaraa, wal gammachiisaa, hidhata gaarii qabaatanii akka waliin jiraataniif abbaa warraatii fi haadha warraa taasisee gaa’ela gidduu isaaniitti hundeesse.

↪️Hubadhugaa: Dhaabbata qulqullaa’aa kana xureessuudhaaf seexanni halkanii fi guyyaa kara garagaraa hojjataa jira dammaqi, sodoomummaa babal’isee gaa’ela eebbifamaa Waaqayyo hundeesse diiguuf hojjachaa jira dammaqi…
gaa’elli dhalaa fi dhalaa ykn dhiiraa fi dhiiraa gaa’ela seexanni hundeesseedha…gaa’elli dhiira tokkoo fi dhalaa baay’ees cubbuudha, gaa’elli dhalaa tokkoo fi dhiira baay’ees cubbuudha, seera Waaqayyoorra

Daddarbuudha gaa’elli Waaqayyo hundeesse dhiira tokkoo fi dhalaa tokko gidduutti qofaadha.

↪️(Barumsi kun itti fufa.)
👉Warri gaa’ela keessa jirtan: gaa’ela keessan kunuunsaa. Waaqayyo gaa’ela keessan haa eebbisuu!
👉Kan gaa’elatti adeemtaniif immoo: hamma dhaabbata ulfina qabeessaa fi qulqullaa’aa kanatti dhuftan qulqullummaa keessan eeggadhaa, xuraawummaarraa fagaadhaa, hiriyaa gaa’elaa keessan boruuf har’umaa amanamaa. Waaqayyo hiriyaa dhugaa, jaalallee sirrii isiniif haa kennuu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *