Namni Cubbuu hin qabne jira?

Namni cubbuu hin qabne jira??

Waaqayyoo daawitin nama akka garaa koo jedhe
Daawit garuu cubbuu qaba haa ta’uu malee daawit ⤵️

Garaa dhiifamaa qaba
Garaa jaalalaa qaba
Garaa araaraa waaqayyoo kadhatuu qaba
Cubbu hojaate hundaa waaqayyoti himata
Eenyummaa isa sirridhan fulaa Waaqayyoti argamaa
Har’aas namni ani cubbuu hin qabu jedhu of sobaa.
Waaqayyoo waaqa dhiifamati jene cubbuu keessaa deddebi’uun dogonggora.

Yeroo kamitu sodaa nama osoo hin tane waaqayyoo dukkanaa ibsee na argaa jene sodaa isa keessa haa jiraanu.
Eenyummaa keenya kaleessa gooftaan dhigaa isan nurraa fudherraa har’aa Eenyummaa keenya isa sirridha/Eenyummaa kiristoosin fulaa waaqayyoo deddebi’uu qabna akkasuma biyya lafaa keessaa
Waanti nuti biyya lafaan addaa tanu Eenyummaa kiristoosin gaafa jiraanudha nu haa gargaruu.

“Jireenya keessatti haloota jijjiraaman baay’ee keessa kan darbinuu yemmuu ta’u muraasni isaa salphaa ta’u illee baay’een isaa ulfaataadha. Yeroo Haafurraa Qulqulluun gaggeeffamnuu garuu halootni kuni nuuf salphaatu kanaaf gargarsaa Waaqayyoon keessa ce’uu dandeenya!”

Waanti cubbuti nama geessuu inni guddaan maal fa’ii?

↪️hiyyummaadha
namni waan nyaatu yoo dhabee dirqamee gara hanaa deema hatuun moo cubbuudha
Kana habisuuf hojii tufachuu osoo hin tane waan dandeenyu hamaa humna keenya tattafachuu qabdaa namni osoo hin hojaatin ta’ee nyaachuu eessayyuu jiraadhu hin danda’amu.
Kanaaf teesse yaadan hin joorin xiqaa irraa gara guddaa dhuftuu malee ta’aani miti gaafa murteessite katee waaqayyoo si milkeessaa jabaadhu ati.

↪️𝗛𝗶𝗿𝗶𝘆𝘆𝗮𝗮 𝘀𝗼𝗯𝗮𝗮
Hiriyyummaan hariiroo namoota lamaafi sanaa ol gidduutti uumamuudha. Hariiroon kun naamusaafi dhugaa irratti kan hundaa’e yoo ta’e, hiriyyoota irra darbee namoota kaniif iyyuu bu’aa buusuu danda’a. Sun ta’uu baatee sobaan masakamnaan garuu miidhaan isaa daran hammaataadha.

Madaa hiriyyaan sobaa madeessu irraa fayyuun ni ulfaata. Hawwaasa keessa guutani jiru namoonni hiriyyaa sobaan miidhaman. Kaan onneen cabee, inni kaan sammuu itti dhabee namoota danuutu godaniisa hiriyyaa sobaa of irratti baatee deema. “Hiriyyaa sobaa irra diina dhugaa wayya” kan jedhan soba miti.
Obbolee waa siti himuu? Hiriyyaan gaafa ho’aa sitti ho’isee, gaafa qorraa si baqatu sobduudha. Yeroo ati qabdu kolfaan si simatee guyyaa rakkina kee kan nyaara guuru irraa fagaadhu. Hiriyyuummaa dhugaan ifa keessatti qofa miti, gaafa dukkanaas wal faana jooruu qaba.
Gubatte hamma argitutti ibiddatti gamuun sirra hinjiraatu. Abshaali gubatee gubaa ibiddaa bara osoo hintaane kan gubate irraa barata. Atis abshaala ta’uu qabda. Har’uma irraa eegalii hiriyyaa kee ija qalbiin ilaali.

Jaalala afaanii moo onnee irraa dhuguma si jaallata? Sirraa barbaadee moo si barbaadeeti? Bor gaabbuu keerra amma adda baafachuun dansa. Dhugaa ani siti himu si jaallachuun koo afaaniin baay’ee dubbadheef dhugaa hinta’u. Siin du’a siin jechuu koorra siif jedhee kabalamuu kootu jaalalan siif qabu mul’isa. Kanaafan adda baafadhu siin jedhe!

Hiriyyaan sobaa summii qoricha fakkaatuudha. Qorichi ni fayyisa, summiin garuu fayyaa ajjeessa. Hiriyyaa sobaa jechuun akkasi. Qoricha fakkaatee sitti dhufa, garuu inni summiidha. Si fayyisa, si gargaara osoo hintaane si ajjeesa. Kanaaf hiriyyuummaa sobaa irraa fagaadhu. Namoota wanta si dhungachaa jiran fakkeessanii si ciniinuu yaadaniifi yaalan hiriyyaa kee miti. Isaan diina diina caaluudha.
Yeroo hiriyaa soba waliin jiraachuutu hin gufaata cubbuti galtaa waaqayyoon walitti butaa. kanaf Warreen akkasii adda baafadhu, irraas fagaadhu!

Gaggeessaa jireenyaa kee hafuuraa qulqulluun hogannami eebbifamaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *