Eenyummaa lamaatu jira!

Biyya lafaa kanarraa eenyuummaa lamaatu jira.
↪️Eenyummaa Addaam/Seexanaa
Eenyummaan seexana Oftulumaaadha
Oftulumaa isa irraan kan ka’ee gaddii darbatamee. Addaam goyyomsaamee jireenyaa keessa bahee
Addaam fi Hewwaan yaada hiruu /ta’inaa kan jedhun yaada waaqayyoo dhiisani yaada seexana waalif galanii.
Namni cubbuu hojaatu hunduu eenyuummaa seexana qaba.
Kana of eegannoo gochuu qabna
Efe 4/27
Seexanaf karaa hin kenninaa
Yeroo hundumaa dammaqaa wanta ta’uuf jedhu kana hundumaa jalaa ba’uudhaaf ilmaa namaa duras dhaabachuhdhaaf humna akka argattaniif kadhadha jedhe
Luqa 21/36

↪️Eenyummaa kiristoos
Akka fakkatti isatti nu uumee eenyuummaa isan akka jiraanuf aboo mucumaa nuf keenne maqaan isa haa ulfaatu
Kiristoosi gaddii of deebisee ol nu qabe, midhamee midhamaa nu olchee, du’ee du’aa nu Oolchee
Eenyummaa kiristoos qajeelaa fi qulqulluudha.
Efe 4/23,24

23 Hafuura yaada garaa keessanii keessattis haareffamaa! 24 Namummaa haaraa isa qajeelummaa fi qulqullummaa dhugaatti, fakkaattii Waaqayyootiin uumame uffadhaa!
↪️Haareffamuu Haareffamuu jechi jedhu kun wanta bifa ykn boca ganamaa gadhise tokko bifasaa ykn bocasaa ganamatti deebisuu jechuudha.
Dhalli nama fakaatti ganamaa yookaan jalqaba gate kana iddoossaa ykn eenyuummaasaa ganamaatti deebisuudha.
Fakkaattii ilmasaa kana akka fudhatu gochuudhan. Fakkattiin kunis

↪️Qulqullummaa
Yesus waan hundumaan nama ta’ee argame; garuu qoratamee cubbun irratti hin argamne; Qulqulluu hoolaa waaqayyoo turee.
1Tas 4/7
7 Xuraa’ummaatti utuu hin ta’in, qullaa’ummaatti akka jiraannuuf Waaqayyo nu waame

Yeroo hundaa waaqayyoo kadhachuu
Kadhannaan filanno utuu hin tane dirqamaa kiristaanati!
Maar 1r/38
Qoramatti akka hin galleef dammaqaa kadhadha! Hafuurii illee dhimmaadha foon garuu dadhabaadha jedhe.

Jiruf jireenyii keenya keessati waantoota kana ofirraa eguu qabna.
↪️GUFUULEE〰 MILKAA’INAA
1/ Ofittummaa
2/ Sodaa kufaatii
3/ Karoora qabatamaa qabaachuu dhabuu
4/ Galmaawwan beekamoo qabaachuu dhabuu
5/ Jijjiirama haala jireenyaa
6/ Waan har’a hojjechuu dandeenyu yeroo biraatti dabarsuu
7/ Hanqina karoora/qarshii
8/ Ittigaafatamummaa maatii
9/ Waan tokko irratti xiyyeefachuu dhabuu
10/ Faayidaa yeroof jennee mul’ata ykn kaayyoo keenya dagachuu
11/ Qofaa keenya hedduu hojjechuu
12/ Humna ofii ol yaaduu
13/ Kutannoo qabaachuu dhabuu
14/ Leenjii barbaachisaa qabaachuu dhabuu
15/ Sabrii dhabuu
16/ Filannoo beekama ykn qabatamaa dhabuu.
Eebbifamaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *