of mullisuun ni adabsiisaa!

Of mullisuun ni adabsiisaa!

Namootatti mul’achuudhaaf jettanii tola keessan namoota duratti akka hin gnnne of eeggadhaa. Maat/6/1

Dubbiin Yesuus gaara sana irratti dubbate hundinuu kan Inni jireenya Isaatiin barsiise yeroo ta’u namootni kan hubachuu dadhabani dha. Humna akkasii qabaatee, waan isaan godhan kana of irraa ittisuuf itti fayyadamuu dhiisuun Isaa akkamitti akka ta’e hubachuu dadhaban. Hafuurri, kaka’umsii fi itti fayyadamni isaanii kan Isaa irraa faallaa ture. Seerri akka kabajamuuf inaaffaa guddaa qabna ofiin haa jedhan malee, xiyyeeffannaan isaanii kabaja ofiif kennuu dha; Yesuus garuu, of jaallachuun seera irra daddarbuu ta’uu isaa mul’ise. 

Qajeelfamni Yihuudotni keeyyatan amala ilmaan namootaa kan baroota hundumaa keessa jiru dha. Hafuurri Fariisotaa hafuura ilamaan namootaati; Inni Yesuus amala Isaa fi Hafuura Isaa kan warra barsiisota seeraa wajjin wal bira qabee agarsiise baroota hundumaaf barumsa kan ta’u dha. 

Bara Yesuus biyya lafaa irra turetti Fariisonni turan itti fufiinsaan akka samiin gara isaanii gortuu fi sababii sanaan ulfinaa fi qabeenyaa biyya lafaa kan akka waan samiin isaan badhaafteetti yaadan argachuudhaaf yaalaa turan. Akkasuma immoo namootaaf arjoomuudhaan qullaa’ummaa, kabajaa fi maqaa gaarii argachuuf yaalaa turan. 

Fakkeessitummaa isaanii Yesuus ni ceepha’e. Waaqayyo tajaajila akkasii akka hin fudhanne itti hime. Namoota biraa ajaa’ibsiifannaa argachuuf kan hojjetan, ajaa’ibsiifannaan namootaa badhaasa isaanii isa dhumaa akka ta’us isaan akeekkachiise. 

“Yeroo kennaa kennitan, waan harki keessan inni mirgaa kenne inni bitaan hin beekin,” jedhe. “Kennaan keessan dhoksaatti haa ta’u: Waaqni keessan Inni dhoksaatti waan hojjetame argu mul’inatti isin badhaasa” jedhe. 

Yesuus kana keessatti gaarummaan yeroo hunda dhoksaa ta’uu qaba jechaa hin jiru. Phaawuloos yeroo Hafuura Qulqulluudhaan geggeeffamee waa’ee kiristaanota warra Maqadooniyaa keessa jiranii barreesse, arjoomuu isaanii isa amma aarsaa of godhanitti ture sana hin doksine, sanaaf isaan galateeffatee warri kaanis fakkeenya sana akka hordofan gaafate. Waldaa Qorontoosiifis akkas jedhee barreesse, “Hinaaffan keessan isaan keessaa namoota baayyee sochooseera.” 2 Qor/9/2 

Jechootni Yesuus maal jechuu akka barbaade ifa taasise, kaayyoon arjoomuu namoota biraa galata ykn kabaja argachuu miti. Gaarummaa Inni dhugaan namootatti of mul’isuuf kan godhamu miti. Warri namoota irraa galataa fi jajamuu barbaadanii gaarummaa godhan kiristaanota afaaniiti. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *