Humna Hafuurichaa

HUMNA HAFUURICHAA

Humni hafuurichaa dandeettii waa qalaquu,uumuu, gorsuu fi barsiisuu kan danda’uudha. Asoosamni kunis waahee humna waaqayyoo, jabina inni qabuu fi beekumsaf dandeettii qabaachuusaa kutaa macaafaa keessa fudhachuun kan ibsituudha.

Hafuurri waaqayyoo yommuu namarra qubatu maaltu namatti dhaga’amaa? Mallattoon inni nama keessatti uumuu maali?
Asoosamni kun jireenya Pheexiroos irratti hundaa’uun Pheexiroos eenyu? Amallisaa akkam? Jabinnii fi dadhabbinni inni qabu maali? Utuu humna haafuura qulqulluudhaan hin guutamiin dura sodaataa akka ta’ee fi erga hafuura qulqulluudhaan guutamee booda immoo sodaa tokko malee akka dubbate amala Pheexiroos ta’uu asoosama kana keessatti kan dubbatameedha.

Atis yeroo asoosama kana dubbistu jireenya kee waliin walitti firoomsaa akka deemtu hawwii kooti. Akka ati akkas gootus nan amana!

       DUBBISA GAARII! 

Rifeensa mataa koo irraan gad narra bu’ee,akka naasu na godhe. Gurmuu korraan humna ani argee hin beeknetu akka abiddaa boba’e. Suuta suuta fuulli koo ife.

Gammachun argee hin beeknes keessaa kootti wal horaanii dachaadhaan baay’atan . Wanti gogaa qaama kootii fi foon koo gidduu sossokoksuu akka dhadhaa baqee qaama koo na fudhate. Hiddi dhiiga koo hundumtuu bishaan qabbanaa’aadhan gugguute.

Kutaa qaama koo keessaa inni ani ciimaadha jedhu lafeen koo humna narra buufate kana jalatti akka gagaa baqe. Ribuun koos maaltu akka itti dhufte utuu hin beekiin bishaan kanaan liqimfamtee.

Onneen koo ‘dubulluq,’dubulluq,. gootee isheen dhiiga rabsitu rabsitee isheen dhiiga deebistus akkasuma.
Kana hundaa keessatti garuu gammachuun koo dhibbaaf dhibbatti guutuudha.

Amma narraa gala jennaan ittuu natti caale. Inumaa jilba na mo’atee mogolee koo keessaa asii gadi na fudhate. amma of baachu na dadhabsiise. Humni narra buufate kun humna biyya lafaatti mul’atee hin beekne akka ta’e bakkuman kadhachuuf jilbeeffadhee jirutti natti asaase.

Kanuma gidduutti battala arrabni koo hikamtee sagalee dhageessiste. Wanti arrabni koo dubbattee takkaa gurraa kootti dhaga’amee kan hin beekneedha. gurra kootiif keessummaadha jechudha. Afaan ingiliziitii? afaan guraageetiilaa? tarii afaan warra chaayinaa ta’aalaa? moo kan warra walaayittaati? lakki inni afaan ergamoota waaqarraati.

Akkuma afaan lafarraa warra ishee dubbataniif hiika qabaattu, afaan kunis isa abba afaanicha ta’ee uuma biratti hiika kan qabuu fi ergaa dabarsuu, jajjabeessuu,kan danda’uudha.. . .
kutaa 2ffaan itti fufa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *