Dubbisii fayyadama ta’ii? Humna Hafuurichaa!

Barumsaa keenya kutaa lamaffa!

Akkuma afaan lafarraa warra ishee dubbataniif hiika qabaattu, afaan kunis isa abba afaanicha ta’ee uuma biratti hiika kan qabuu fi ergaa dabarsuu, jajjabeessuu,kan danda’uudha.

Keessi koo sodaa tokko kan hin qabneedha. wanti narratti ta’e kun sodaa tokko malee akkan ija jabaadhu na taasise. namoonni waa’ee waan narratti ta’ee kana ajaa’iibsiifataa jiru.

maal? maal ta’ee? Afaan inni dubbachaa jiru kun afaanuma nuti beeknumoo? jechaa wanta raajii isaanitti ta’e kana buusanii baasu. Wal gaggafatu, waliif hin deebisan, walitti wacu , ni guungumu ,wanta godhaniis wallaalanii muka qabataa dhabu.

Gidduuma kanatti aniin kun isa durii akka hin taane keessi koo natti ususa. Hafuurichi narra buufate kun haafuura isa sodaa jalatti na deebisu akka hin taane sammuun koo amantee fudhatteetti.

Jarri waa’een kana isaan aja’ibe garuu ittuma fufanii wacu. Utumaan jara kana ilaaluu kitaaba qulqulluu keessaa macaafa raajii Yoo’eel keessatti Waaqayyo ammas, ”Bara booddeetti ani hafuura koo nama hundumaa irratti nan dhangalaasa; dhiironni keessanii fi intaloonni keessan raajii in dubbatu, maanguddoonni keessan abjuu in abju’atu, dargaggoonni keessanis mul’ata in argu; bara sanatti, ani hojjetoota koo warra dhiirotaa fi warra dubartootaa irratti iyyuu hafuura koo nan dhangalaasa.”kan jedhu yaada koo keessa dhufe.

Anis sagaleekoo ol fudhadheen hafuuricha narra buufate isa sodaa tokko malee akkan dubbadhu godhe sana keessaan dubbi kana jara kanatti nan lallabe.

Ittuma dabalees dubbi kanaan lapheen isaanii akka rukutamu nan dubbadhe.

Jennaan namoonni achi dhaabbatan hundumtuu bishaan ta’an. Waanti jiru hundumtisaa isaaniif keessummaadha. Ta’us garuu dubbichi qalbii isaanii mo’achuurraan kan ka’e “ egaa maal goonuree” jedhanii na gaafatan.

Anis karaa hin mamsiifnee Namootan “Yaada garaa keessanii geddaradhaa; cubbuun keessan akka isiniif dhiifamuuf, tokko tokkon keessan maqaa Yesus Kristositti cuuphamaa; kennaa hafuura qulqulluus in fudhattu. Abdiin Waaqayyo abdachiise isinii fi ijoollee keessaniif, warra fagaatanii jiraataniif, Waaqayyo keenya gooftichi itti waam dubbatamaa u hundumaaf ,adaba dhaloota jal’aa kanatti dhufu jalaa oolaa! jedhee, cimsee isaan nan gorse.

Gara namoota kuma sadii ol kan ta’an maaqa gooftaa yesuusiin cuphamanii fayyaan Hafuurichas argatan.
Hafuurichi silaa gorsaa, jajjabeessaa fi barsiisaadha. Hafuurichumatu akka ani humna jabaadhee dubbadhuf humna naaf ta’e.

Sodaa fi dadhabbiin ani kana dura qabu hundumasaas na keessaa balleessee ija jabeessaa fi gara kuteessaa dubatti hin deebine kan na taasisee hafuura kana. Kanaan dura hafuura kana osoo hin argatiin sodaa jireenya foon kootii irraan kan ka’e yaa’ii baay’ee duratti utuu handaqqoon hin iyyiin si’a sadii gooftaa koo ganeera.

Amma garuu hafuurri narra buufate sodaa koo sana narraa balleessee yaa’ii caalu fuldura dhabbadhee akkan dubbadhuf naa taasise.
Hafuurichi nama sodaachisuu narraa dhidhimuu isaatiin hafuurri amma du’aatti of kennu na keessa buufate. Hafuurichi dhugumaan humna qaba. Jabaatees bara amma bara baraatti itti fufee jiraata.

Namoota biyya lafa keessaa gara jireenyaatti kan waamus haafuuricha Hafuurichi hafuura jireenyaati Hafuura du’aa fi sodaa du’aa jalaa nama baasuudha.
Seena pheexiroos irratti kan bu’uureffateedha (H/erg 2/1-42)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *