Gaarummaan Ati Gootu Gammachuu siif kenna!

GAARUMMAA!!

Namni gaarummaa hojjetuu nama qajeeladha. Bakka namni qajeelaan jiru immoo namoonni ni gammaduu fuulli isaaniis ni ifaa

Gaarummaan nuyii goonu hundinuu mataa dhuma keenyafidha,nu fayyadaa.

Gaarummaan ofiif malee nama biraaf kan godhamuu miti.
Namni waan gaarii yoo namaf hojjette gaariidhumaatu isa eegata.

Namni gaarummaa ofii isaaf osoo hin tanee nama biraatiif godhuu, waan nama sana qofaaf godhe itti hin fakkaattin.Akka waan ofii isaaf hojjette tti lakkawachuu qaba.

Gaarummaa qabeenya ofii yoo godhatan balbalaas karaas namaa bana.
Gaarummaa hojjechuun nama kam faana illee jiraachuuf iddoo olaanaa qaba.

Ati gaarummaa hojjetaa yoo ta’ee nama kam biraatti ulfinaa, kabajaa, jaalala, amanamumaa qabdaa.
Gaarummaa hojjechuun salphina leeyyoo nama olchaa.

Nama qabeenyan beekamaa ta’e irraa nama gaarummaa dalaguutu hawaasa fi maatii isa keessaatti kabajaaf iddoo olaanaa qaba.

Wanta nuyii hojjenu hundinuu qabeenya keenya.
Maal hojjechaa jirta? Wanti ati hojjettu sun qabeenya ati walitti qabachaa jirtu dha.

Qabeenyi ati walitti qabachaa jirtu sun guyyaa tokkoo sumaan si fayyada.
Kanaaf maal akka hojjechaa jirtu sirriitti addaa baasii beeki!

Gaarummaa yaaduun, hojjechuun,dubbachuun mataa ofiif!

Gaarummaa fi amanamummaan sitti hin fagaatin! Mormaa keetti isaan hidhadhuu, gabatee garaa keetis isaan caaffadhu. (Fkn/3/3)

Erga darbuun keenya hin oollee waan hojjannee darbinuuf haa eeggannu!.

Namoonni na dura turan akkuma darban anis boru darbuun koo hin oolu. Boru darbuun koo erga hin olleemmoo ergan darbeen booda waan namoonni akka ittiin na yaadatan barbaadu sana kanin murteessu fi hojiitti hiiku amma jennee yaaduu fi socho’uu qabna.

Namoonni tokko tokko jireenya biyya lafaa kanarratti qaban isaan qofaaf mijatee akka isaaniif ta’utti jiraatanii erga darbanii booda namoonni waa’ee isanii yaadachuun hiika homaatuu akka isaniif hin qabnetti yaadu.
Warri kaan immoo jireenyi biyya lafaa kanarratti jiraatanii darban barootaaf dhiibbaa gaarii uumaa akka itti fufuuf yaadaniitu jireenya of eeggannoon guutame jiraataa hojii ija qabu hojjatanii darbu.
Kan nama ajaa’ibu garuu namoonni yaada fi ilaalcha isa sirrii nuuf qaban kan ifatti dubbatan erga nuti darbineedha.

Kanaaf qoraattii dhaloota jalaa buqqisaa darbaa malee dhaabdanii hin darbinaa, ofitti hirdhisaa dhalootaaf immoo bu’aa ta’aa darbaa malee dhaloota qorqitanii hin darbinaa, dubbii hiikaa darbaa malee fayidaa yeroof argattaniif jettanii dubbii hiitanii rakkoo barootaaf itti fufu lafa keessanii hin darbinaa.
“Tortoraa du’uurra tottolaa du’uu wayya” jedha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *