SI ARGUU HIN FEDHU!

SI ARGUU HIN FEDHU

Seenaa baay’ee nama dhibuu haadhaf ilmoo
↪️Barataa tokkotu yeroo hunda haadha isaa jibba. Sababa haati isaa ijji ishee tokko qofa ta’eef haadha ija tokkee qabaachuun isatti hin tolu. Yeroo hunda “ijuma kee kana arguu hin barbaadu wayyaatiin maradhu!” jedhee harmee isaa kana argaa jibba ture. “ati hiriyoota koo biratti na qaanessita si arguu hin fedhu” jedha ture.

↪️Gaaftokko mana barumsaa inni baratutti ayyaana maatii barattootaatu kabajamuuf jedha. Barattoonnis, maatii isaanii fudhatanii mana barnootaa deeman. Inni garuu harmee isaa dhoksee qofaa isaa deeme. Haati isaa kunis nama irraa dhageessee, “mucaan koo otuu ani jiruu akkamitti qofaa dhaabata” jechuun mana barumsichaa dhaqxee isa barbaaddee bira teesse. Innis akka isheen hin dhufne waan beekuuf yommuu ishee argu na’ee, fuulli isaas gurraacha’e. “Ani ija kee arguu hin barbaadu siin hin jennee?” jedhee achitti dhiisee bakka jijjiirrate.

↪️Yeroo sagantaan xumuramee gara qe’eetti galuuf jedhanis harmeen isaa kun isa wajjin qajeelte. Mucaan ishees, “ati hiriyoota koo biratti na qaanessite, ilma haadha ija tokkee jedhamuu irra otoon du’ee naaf wayya” jechaa aaree boba’e. Barattoonni tokko tokkos “hey hey ijji haadha kee tokko garam dhaqee?” jechuun itti qoosuu jalqaban. Innis kan duraa caalaa aaree gubate. Gara manaatti galuu jibbee biyya biraatti bade.

↪️Achittis turtii yeroo booda carraa barnootaa argatee gara biyya biraa deeme. Haati isaas abbaa manaa waan hin qabneef qofaa taatee baay’ee yaaddofte. Dhiphinaaf yaaddoo irraan kan ka’es ni dhukkubsatte.

↪️Mucaan ishee immoo barumsa xumuree hojii argatee jira. Bultii ijaarees abbaa ijoollee ta’e. Harmeen isaas sababa inni ishee jibbuuf mana isaa dhaquu sodaatte. Gaaftokko garuu murteessitee iddoo mana isaa nama gaafattee bira deemte. Akkuma mana isaa deemteen balbala rurrukutte. Mucaan ilma ishee yommuu balbala bantu jaartii ija tokkootu balbala irra dhaabatti. Mucattiin sunis ni baqatte.

↪️Booda irra ilmi ishee gadi itti ba’ee, “ati maalumaaf jireenya kootti gufuu taataa jaartittii nanaa, ani si arguu hin fedhu siin hin jennee? Amma dafii ija koo duraa badi!” ittiin jedhe.

↪️Isheenis waan gootu dhabdee gara qe’ee isheetti tirattee galte. Yeroo boodas dhukkubnishee itti hammaate. Ilmi ishee kunis waa’een harmee kanaa garaa isa nyaachuu eegale. Guyyaa tokko haadha warraa isaatiin, “guyyoota muraasaaf hojiif iddoo biraan deema” jechuun ishee sobee mana haadha isaa dhaqe. Haati isaa yommuu isa argitu, “ishoo mucaa koo baga dhufte. Ani akkuma ati argitu kana du’uuf qophiittin jira. Garuu osoo afuurri na keessaa hin ba’in dhugaa tokko sitti himuun fedha.

↪️Ani kanaan booda sin qaanessu, jireenya kees hin jeequ nagaan jiraadhu. Dhugaan jiru garuu, yeroo ati daa’ima turte osoo taphattuu, mukaan of waraantee ija kee tokko balleessite. Anis ati ija tokkoon guddachuu irra ani ija tokkoon du’uu wayya jedheen ija koo tokko of keessaa baasisee siif arjoome. Ati garuu ijuma kootiin barattee bakka guddaa geessee, hamaaf gaarii hunda argitee, ijuma kootiinis argaa koo jibbite. Kanas jaaladheen godhe, ammas nan si jaaladha. Nagaan taa’i” jechuun afuura dhumaa baafatte addunyaa kana irraas lubbuu dhaan darbite.

↪️Mucaan ishee kun eelaa onnee horatee bara jireenya isaa guutuu dhukkuba gaabbii dhukkubsachaa jiraate. Kanaafuu haati ofii haadhuma!

DHAAMSI

SI ARGUU HIN FEDHU

Seenaa baay’ee nama dhibuu haadhaf ilmoo
↪️Barataa tokkotu yeroo hunda haadha isaa jibba. Sababa haati isaa ijji ishee tokko qofa ta’eef haadha ija tokkee qabaachuun isatti hin tolu. Yeroo hunda “ijuma kee kana arguu hin barbaadu wayyaatiin maradhu!” jedhee harmee isaa kana argaa jibba ture. “ati hiriyoota koo biratti na qaanessita si arguu hin fedhu” jedha ture.

↪️Gaaftokko mana barumsaa inni baratutti ayyaana maatii barattootaatu kabajamuuf jedha. Barattoonnis, maatii isaanii fudhatanii mana barnootaa deeman. Inni garuu harmee isaa dhoksee qofaa isaa deeme. Haati isaa kunis nama irraa dhageessee, “mucaan koo otuu ani jiruu akkamitti qofaa dhaabata” jechuun mana barumsichaa dhaqxee isa barbaaddee bira teesse. Innis akka isheen hin dhufne waan beekuuf yommuu ishee argu na’ee, fuulli isaas gurraacha’e. “Ani ija kee arguu hin barbaadu siin hin jennee?” jedhee achitti dhiisee bakka jijjiirrate.

↪️Yeroo sagantaan xumuramee gara qe’eetti galuuf jedhanis harmeen isaa kun isa wajjin qajeelte. Mucaan ishees, “ati hiriyoota koo biratti na qaanessite, ilma haadha ija tokkee jedhamuu irra otoon du’ee naaf wayya” jechaa aaree boba’e. Barattoonni tokko tokkos “hey hey ijji haadha kee tokko garam dhaqee?” jechuun itti qoosuu jalqaban. Innis kan duraa caalaa aaree gubate. Gara manaatti galuu jibbee biyya biraatti bade.

↪️Achittis turtii yeroo booda carraa barnootaa argatee gara biyya biraa deeme. Haati isaas abbaa manaa waan hin qabneef qofaa taatee baay’ee yaaddofte. Dhiphinaaf yaaddoo irraan kan ka’es ni dhukkubsatte.

↪️Mucaan ishee immoo barumsa xumuree hojii argatee jira. Bultii ijaarees abbaa ijoollee ta’e. Harmeen isaas sababa inni ishee jibbuuf mana isaa dhaquu sodaatte. Gaaftokko garuu murteessitee iddoo mana isaa nama gaafattee bira deemte. Akkuma mana isaa deemteen balbala rurrukutte. Mucaan ilma ishee yommuu balbala bantu jaartii ija tokkootu balbala irra dhaabatti. Mucattiin sunis ni baqatte.

↪️Booda irra ilmi ishee gadi itti ba’ee, “ati maalumaaf jireenya kootti gufuu taataa jaartittii nanaa, ani si arguu hin fedhu siin hin jennee? Amma dafii ija koo duraa badi!” ittiin jedhe.

↪️Isheenis waan gootu dhabdee gara qe’ee isheetti tirattee galte. Yeroo boodas dhukkubnishee itti hammaate. Ilmi ishee kunis waa’een harmee kanaa garaa isa nyaachuu eegale. Guyyaa tokko haadha warraa isaatiin, “guyyoota muraasaaf hojiif iddoo biraan deema” jechuun ishee sobee mana haadha isaa dhaqe. Haati isaa yommuu isa argitu, “ishoo mucaa koo baga dhufte. Ani akkuma ati argitu kana du’uuf qophiittin jira. Garuu osoo afuurri na keessaa hin ba’in dhugaa tokko sitti himuun fedha.

↪️Ani kanaan booda sin qaanessu, jireenya kees hin jeequ nagaan jiraadhu. Dhugaan jiru garuu, yeroo ati daa’ima turte osoo taphattuu, mukaan of waraantee ija kee tokko balleessite. Anis ati ija tokkoon guddachuu irra ani ija tokkoon du’uu wayya jedheen ija koo tokko of keessaa baasisee siif arjoome. Ati garuu ijuma kootiin barattee bakka guddaa geessee, hamaaf gaarii hunda argitee, ijuma kootiinis argaa koo jibbite. Kanas jaaladheen godhe, ammas nan si jaaladha. Nagaan taa’i” jechuun afuura dhumaa baafatte addunyaa kana irraas lubbuu dhaan darbite.

↪️Mucaan ishee kun eelaa onnee horatee bara jireenya isaa guutuu dhukkuba gaabbii dhukkubsachaa jiraate. Kanaafuu haati ofii haadhuma!

Dhaamsi Kiyyas!
Bakka feetes jiraadhu, nama jabaa feetes ta’i, garuu haadha kee hin xiqqeessin, haadha kee xiqqeessuun, tuffachuun yoo si salphise, yoo si xiqqeesse malee homaa si hin fayyadu.

🤱 Haati ofii haadhuma;
beektes wallaaltes,
rakkattes godhattes,
bareeddes fokkistes,
qabaattes dhabaattes,
dhiyaattes fagaattes,
qurcooftes budoomtes,
salphattes ulfaattes,
♡ gabaabdes dheerattes,
♡ qajeeltees meelattes,
♡ ijaa jaamtes ilaaltes,
♡ haati ofi haadhumaa!

Waan dubbistaniif bu’aa hin dhabinaa.
Eebbifamaa


Bakka feetes jiraadhu, nama jabaa feetes ta’i, garuu haadha kee hin xiqqeessin, haadha kee xiqqeessuun, tuffachuun yoo si salphise, yoo si xiqqeesse malee homaa si hin fayyadu.

🤱 Haati ofii haadhuma;
beektes wallaaltes,
rakkattes godhattes,
bareeddes fokkistes,
qabaattes dhabaattes,
dhiyaattes fagaattes,
qurcooftes budoomtes,
salphattes ulfaattes,
♡ gabaabdes dheerattes,
♡ qajeeltees meelattes,
♡ ijaa jaamtes ilaaltes,
♡ haati ofi haadhumaa!

Waan dubbistaniif bu’aa hin dhabinaa.
Eebbifamaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *