Maalif dhiftee? Cubbuu miti?

Maalif dhiftee cubbuu miti?

Namoonni baayeen ga’ilaa digganiitu kan biraa fudhuu maaliif akkaas goota gaafa atti jettuun qalbii diddiiranaa daqiqaa sooddomattinan deebi’aa siin maaltu si galchee siin jeedha kkk kunnii sii kofalchiisas sii gadisissaas yaa saba koo hin dogoggoriina cubbuun ottoo beektu hojjaatu ni ulfaata akkaa affanniin dubbaatami mitti.

Rom 2/6 waaqayyoo nama hundumaafuu adda addaan akkuma hojii isaatti gatii in kennaaf, inni warra obsaan waan gaarii hojjechaa guddina ,ulfina hin darbine,jireenya hin badnes waaqayyoo biraa argachuu barbaadaniif jireenya bara baraa in kennaaf.namoota warra ofittoo warra dhugaadhaaf abboomamuu didanii seera waaqayyoo malee jiraachuudhaaf abboomamanitti garuu in dheekama,isaan in ifatas jedha dubbii waaqayyoo.
Effes 5/9 wanti ifa keessaa ba’u,gaarummaa,qajeelummaa,dhugaa hundumaa keessatti in argama.

wanta gooftaatti tolu qoraa bira ga’aa hojii dukkanaa,isa wanti dhimmaa baasuu keessaa hin baane bakkeetti baasa malee itti hin hirmatinaa.jedha
namnii baraa keenya barumsaa akkanaa fi lallabaa akkana dhaga’uu hin barbaduu yoo sitti tole dubbissi sii fayyadaa gaaf tokko.

1Xim 5/24 cubbuun nama tokko tokkoo dura bakkeetti mul’atee gara firdiitti isa geessa,cubbuun warra kaanii garuu booddedhaan in mul’ata.hojiin gaariinis akkasuma bakkeetti in mul’ta yoo mul’ataa ta”uu dhaabaates dhokatee hafuu hin danda’u jedha.kanafuy cubbuun dhoksatti hojjate namatii waaqayyootti hin mul’annee sitti fakkattu guyyaa tokkoo mul’achun isaa dirqama hin gowwomiina.

NAGAAN WAAQAYYOO INNI HUBBANNAA NAMAA HUNDUMAA IRRA CAALUS KARAA KRISTOS YESUUS GARAA KEESSANII FI YAADA KEESSAN IN EEGA.EEBBIIFAMA..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *