wangeela?

WANGEELA

Katabi naan jedha
Keessi sammuu kootii
Callisi hin jedhiinaa
Wangeelli lubbuu kootii

Cal hin jedhu nan dubbadha
Waa'eekeef nan dhaadadha 
 Yaa barsiisaa jireenya koo
  Babbareechaa eenyummaakoo

Siin naa ifeem dukkanichi
Narra darbeem boo’ichichi
Nan dubbadha hi callisuu
Waa’ee keetoo nan teessisuu

Bagan arge an humna kee
Naaf ta'eera bulchiinsi kee
Hunda keessaan si filadhe
Abbummaa keen jabeeffadhe

Bagan dhiise kan siin alaa
Bulchiinsi kee naaf jaalalaa
Sitti hirkannaan hirkoo taatee
Na ceesisteem galaanicha
Sin faarfadha siin sagada
Arrabni koos siif iliilchaa

Ogeessonni ogummaadhaan
Hedduu wal gegeddaranii
Hojii ke isa guddaa sanaa
Qaqqabuu dadhabaniii

Atoo qixxee hin qabdu
Eenyutu si madaalaa
Lafaaf samii gibbaattoo
Sumatu hundaa caalaa

Maaltu si keessaa dhibee
Keessi kee hundaan guutuu
Kan jireenya dheeboteef
Si kan jireenya laatuu
Keessi kee hundaa qabaa
Maaltu keessaa hir’atee
Beela’ee kan dhiphattee
Isumarraa sooratee

Haati manaa si keessa
Abbaan manaa si keessa
Ijoolleenis si keessa
Qabeenyisoo si keessaa
Kana qofaa mitihoo
Beekumsisoo si keessaa

Kan lafarraa duwwaa miti
Kan samiirraas si keessaa
Baguma siin argannee
Atoo hundaan dureessa.
Kitaabolee hundaa keessaa
Adda mi’aan kan kee
Maaliif jennee yoo madaalluu
Dhiigani dhufaatiin kee
Salphaatti as hin geenye
Kaan mormi qalamee
Hedduun waa’ee kee himee
Zayitaan affeelamee
Kaanimmoo sumaan jajee
Dhagaadhaan rukutame
Kanaaf humna godhateem
Sagaleen si keessa jiruu
Eessaayyuu yoo barbaadame
Kan akka kee hin jiru

WANGEELLI
Ifa addunyaati:Addunyaan isaan sochootu dhumni ishee salphina miti ulfina
Barsiisaa dhalootaati:Ni barsiisa,ni adaba,ni qajeelcha
Daandii ce’umsaati:Namni isaan adeemu karaatti hin hafy galma ga’a malee galaana barichaan hin nyaatamu.

Hoogganaa moototaati:Mootiin isaan hoogganamu yaada mataa isaan hin ggaggeeffamu sagalee olii dhaggeeffachaa adeema.
Eebbifamaa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *