Maaliif akkan uumame akkamitti baru?

Akkamittan KAAYYOON uumameef beekuu danda’a?
♡ Ati akka tasaa kan uumamte miti!!
↪️ Lafa kana irratti uumamuun kee, maatii keef akkasumas nama biraaf haaraa ta’u danda’a; garuu Waaqayyoof haaraa miti.

Mee Waan Waaqayyo jedhe ilaali!
♡Garaa haadha kee keessatti utuun si hin tolchinan si fo’adhe; utuu ati hin dhalatin addaan si baaseen, sabaaf raajii akka taatuuf si kaase” jedhe (Macaafa Ermiyaas Raajichaa 1/5)”.

Argitee!
↪️Waaqayyo utuu si hin uumin dura maal akka ati taatu murteesse.

↪️ Ati nama kaayyoon kaayyoof uumameedha malee, nama akkasuman jiraatee darbuuf uumame miti.

↪️ Phaawulos akkas jedhe, ” Nuyi hojii harka isaatii ti, hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddebinuuf karaa Kristos Yesus uumamne (Efesoon 2/10) ” jedhe.

↪️Waaqayyo utuu si hin uumin dura kaayyoo jireenya keef qopheesse qaba. Kanaaf ” Inni uumamuu biyya lafaa dura iyyuu warra qulqullaa’an, warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf, jaalalaan karaa Kristos nu fo’ateera (Efesoon 1/4)”.

↪️ Daawit akkas jedhe; ” Nama ta’uun koo utuu hin beekamin iji kee na arge, dhaladhee barri jireenya koo lakkaa’amuu utuu hin jalqabin, guyyoonni anaaf yaadaman guutummaatti macaafa kee keessatti caafaman (Macaafa Faarfannaa 139/16) ” jedhe.

↪️Eenyullee utuu si hin argin dura, Waaqayyo si arge; kanaaf yeroo ofii isaa barbaadettimmoo kaayyoo ofisaaf si uummate.

↪️ Ha ta’u malee, har’a kaayyoo Waaqayyo si uumef hin beekin jirta ta’a; kanaaf kaayyoo inni na uumeef akkamittan beekuu danda’a jechaa jirta ta’a.

Deebinsaa kunooti!👇
↪️ Waaqayyo akkas jedhe, ” yaada ani isiniif yaade anuma duwwaatu beeka (Macaafa Ermiyaas Raajichaa 29/ 11)”.

↪️ Kanaaf, kaayyoo ati uumamteef kan beeku; maatii kee, lammii kee, raajota, akkasumas luba(pastor) waldaa kristiyaanaa miti. Waaqayyo QOFATU beeka.
Kanaaf, kaayyoo uumamteef beekuuf maal gochuutu sirra jiraree?

Kunooti👇
♡Yommus isin gara kootti deebitanii maqaa koo waammattanii ana in kadhattu, anis isiniif nan dhaga’a; isin ana in barbaaddattu; garaa keessan guutuudhaan yoo ana barbaaddattan, ana in argattu (Macaafa Ermiyaas Raajichaa 29/ 12/13)” jedhe.

↪️ Wanti gochuu qabduu:
♡ Jalqaba gara Waaqayyootti deebi’uu qabda.
♡ Jechuun daandii mataa keerraa deebitee, gad-of deebisuudhaan, gara Waaqayyoo dhufuutu sirra jira. Yesusin fayyisaa lubbuu akkasumas gooftaa jireenya kee gootee fudhachuun dirqama.

♡ inni kan biraan: Kadhachuu qabda!

  • waan si uumeef kan beeku Waaqayyoodha waan ta’eef, kadhannaadhaan ” Kaayyoo Maaliif” akka si uume gaafachuutu sirra jira.

♡ Waaqayyoon barbaaddachuu qabda !
↪️Hubadhu: Namoota baayyeetu Waaqayyoon barbaada; garuu kan garaa isaa guutuu barbaade qofatu Waaqayyoon argata.

♡ Yoo kana goote Waaqayyo waadaa siif galeera. Innis:
♡ Ani kadhannaa kee nan dhaga’a jedheera.
♡ Garaa guutuun ana yoo barbaaddattan, ana ni argattu jedheera!

♡ Yesus akkas jedhe ” Kan kadhatu hundinuu in fudhata, kan barbaadus in argata, balbala kan rukutuufis in banama (Maatewos 7/8)” jedhe.

Kanaaf ati har’a murteessi!
↪️ Kaayyoo eenyuuf
jiraachaa jirta?
↪️Eessatti adeemaa jirta (galmi kee eessa)?
↪️ Mul’ata dhuunfaa keef moo kan Waaqayyoof jiraachaa jirta?
↪️ Kaayyoon Waaqayyo, biyya lafaa kana keessatti si barbaadeef maali?
↪️ Beekta yoo ta’eef, kaayyoo Waaqayyo sitti mul’ise kanaaf jiraachaa jirtaa?
↪️ Kana deebiisaa siifan dhiisaati atumti ofii keef itti yaadii deebii kenni!!!

Hubadhu: Waaqayyo uumama uume hundumaa keessaa kaayyoo malee (without a purpose) waan uume tokkollee hin qabu.

↪️ Ergaa kanaa wajjiin kan walqabate fakkeenya namoota muraasaa macaafa qulqulluu keessaa, kutaa itti anuu keessatti qabadheen isiniif dhi’aadha. Eebbifamaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *