Seenaa garaa nama nyaatu!

SEENAA DHUGAA KANA DUBBISI
seenaa wareegamtoota Abboota Amantii.
1)Barnaabaas:-ibbiddaan gubamee du’ee.
2)Vitaalaas:- fayyaatti awwaalamee du’ee.
3)Luqaas:-mukaa ejersaatti fannifamee du’ee.
4)maatiyaas:-in fannifamee,dhagaadhan fannoorrattii
reebamee,qottoodhan mormattii fannoorrattii citee
obbaaffatee.
5)Yihudaa Alfeewos:-ulleedhaan hammaa du’aatti
reebamee obbaafatee.
6)Yaaqob Alfeewos:-gamoo mana qulqullummarraa gad-
darbatamee miillisaa lamaan ergaa cabee ulleedhaan
reebamee du’ee.
8)Barteelemoos:-ni reeban, gadi garagaalchanii
fannisàan,fannoorratti osoo lubbuutti jiruu gogaa irraa
baasani qottoon mormaatti kutaan.
9) Indiriyaas:- halkaan sadiif guyyaa sadii fannoorra
oluudhaan du’ee.
10) Filiphoos:-mataa isaa fannootti hidhaani
,dhagaadhan fannoorratti reebani ajjeesan.
11)Yaaqob Zabdeewos:-mana hidhaa keessatti
mormattii citee du’ee.
12)Phaawuloos:-mormaatti cituudhan du’ee.
13)Toomaas:-Allaanga sibilaa dimmeeffameen ergaa
reebamee Zaayitaa danfee keessa buusun cinnaachasa
Eboodhaan waraananii ajjeessan.
14)Simoon Alfeewoos:- fannifamee du’ee.
15)mariqoos:- lafarraa goototamee du’ee.
16)maatiwoos:-Akka fannifameetti lafatti waaqaranii
mormaatti kutaan.
Egaan yaa obboolataa ko nuhii qabsoo lubbuun lallabuu
miti jireenyi keenya kristoosin lallabaa jiraa.
nuhii garuu kristoos isaa fannifameen in lallabna, in
labsinaa,dhugaa baana,aarsaa taanaa ,in deemna
hangaa Adaaraa lafaattii Ameen…
Seenaa gootota wangeelaa kana share godhi.Isaan lubbuu isaanii utuu hin mararsiifatin hanga du’aatti wangeelaa lallaban atimmoo share gochuu hin dadhabin.Sababni isaa namoonni seenaa gootota kanaa haa dubbisani.
Barumsa gargaraa hordofuu yoo barbaaddan malatoo bilbilaa kan fakkatu cuqasaa waliif dabarsaa Eeeebbifamaa.

♡Egaa nuyi dhuga-baatota akka duumessaa lafa uffisan naannoo keenyaa qabna kanaafis kottaa wanta ba’aa nutti ta’uu hundumaa cubbuu isa nutti qabates ofirraa fuunnee dorgomee isa nu dura jiru obsaan dandenyee in fiignaa

♡yesus isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanattii ija hin buqqifannu inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaf jedhee fannoo irraatti du’uu isaatiif yeeloo isa irra ga’e homaatti utuu hin lakkaa’in obsaan fannoo irratti du’uu in danda’e ergasiis gara mirga teessoo Waaqayyoo taa’e
Ibro 12/1/2 eebbifamaa jabaadhu gooftaan hin dhufaa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *