Harkaa Kootu Citee! Seenaa garaa nama nyaatu!

𝐐𝐮𝐛𝐧𝐢 𝐤𝐞𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐮𝐮𝐧𝐢𝐬 𝐠𝐚𝐚𝐫𝐮𝐦𝐦𝐚𝐚𝐟!
Namicha tokkotu biyya tokko keessa jiraata. Yeroo hundumaa “wanti hundumtuu gaarummaaf ta’a!” Jechuun beekama. Taatee dhufee darbuuf deebiin isaa kana qofa. Gaaf tokko karaa dheeraa deemuuf konkolaataa yaabbatee deemsa eegale. Imalli isaa karaa guyyaa guutuu deemsisuudha. Ta’us walakkaa guyyaa erga deemanii konkolaataa isaanii rakkoon waan mudateef, deemsa itti fufuu hindandeenye. Achuma dhaabatan.

Sana booda namichi akkuma amala isaa gara konkolaachisaa deemee, “obboleessa ko! Hindhiphatin konkolaataan kun gaarummaaf akkas ta’e” jedhe. Konkolaachisaan baay’ee itti aare. Maallaqa inni kaffale keessaa walakkaa fuudhee, “hoo’u si faana imala itti hinfufu” jedhee ijatti darbate.
Namichi “na ari’uun kee gaarummaaf” jechaa boorsaa isaa qabatee achi siqee dhaabate. Osoo hinturin konkolaataan manaa booda isaan fiigaa dhufte. Harka itti qabe, ni dhaabatteef.

Seenee konkolaachisaa isa kanaanis, “konkolaataan duraa kan cabe gaarummaaf. Konkolaachisaan kan na ari’es akkasuma. Atis dhuufuun kee gaarummaaf. Waanti hundumtuu gaarummaaf ta’a” jedhe.
Dubbiin namichaa konkolaachisaa isa kanattis bitaa itti galee, deemsa itti fufan. Takka deemanii konkolaachisaan fincaan fincaa’uuf konkolaataa dhaabee bu’e. Deebi’ee balbala konkolaataa cufachuuf yemmuu ofitti harkisu, tasa quba isaa tokko irraa kute.

Harki isaa dhiigaan dhiqame.
Namichi cina taa’u maal jedha seeta!? “obboleessa ko! waanti hundumtuu gaarummaaf ta’a. Qubni kee kunis gaarummaaf sirraa cite” jedhe. Konkolaachisaan aarii isaa to’achuu hindandeenye, “qubni namaa yoomuu gaarummaaf hincitu. Ani nama akka kee faana hindeemu. Konkolaataa koo keessaa bu’i” jedhee itti iyye. Gad darbatee laga walakkaatti gatee deeme. “Nagaatti egaa! na gattee deemuun kees gaarummaaf” jedhe namichi harka isaa mirgaa itti raasaa.

Fagoo hindeemne, laga ce’ee tabba ba’aa osoo jiruu shiftoonni konkolaataa dhaabsisan. Waan konkolaataa isaa keessa jiru hundumaa erga saamanii, “gadi bu’i qallee waaqa keenyaaf aarsaa si dhiyeesina. Isatu akka si argannu taasise” jedhan. Gad buusanii karaa qarqara ciibsan. Isaan keessaa tokko qaluuf yoo gadi itti jedhu qubni harka namichaa tokko citaadha. Harki isaa dhiigaan mancha’eera.

Itti dhiisan. “Waaqni keenya waaqa kabajamaadha. Namni qaama hir’uu aarsaa ta’ee isaaf dhiyaachuu hindanda’u. Kanaafuu sin qallu ka’ii deemi” ittiin jedhan.
Achii ka’ee konkolaataa isaa duubatti naanneeffatee of duuba deebi’e. Namicha gatee dhufe sana barbaachaaf. Osoo barbaadaa deemuu argate. Ni gammadde gadi bu’ee itti marme. “Obboleessa ko dubbiin kee reefuu naaf gale. Edaa wanti hundumtui dhuguma gaarummaaf ta’a.

Otoo qubni koo hincinne ta’ee shiftoonni qalanii waaqa isaaniif aarsaa na dhiyeessu turan. Otoo ati na wajjin jiraattee immoo qaama guutuu waan taateef situ qalamee aarsaa ta’a ture. Qubni koo cituunis, si gatee deemuun koos gaarummaaf ta’e. Kottu waliin deemnaa” jedhee fudhatee deeme.

Seenaan kanarraa ni baratta jedheen abdadha. Yeroo baay’ee wantonni nu mudatan hunduu hammeenyaaf qofa nutti fakkaatu. Kanaaf waaqaafi nama walitti qabnee abaaraa oolla. Garuu taateen kamuu bu’aa ta’e of keessaa qaba. Yoo xiqqaate irraa barranna. Harra yoo kufte gaadduu dandeessa.

Garuu bor bakka harra kuftetti of eeggannoon deemta. Kanaaf taatee kamuu duuba bu’aa gaariin tokko jira jedhii yaadi. Haalotni rakkisoon yoo si mudatan muddamtee harka kennuu irra, sammuu tasgabbii qabuun yaadii bira darbi. Karoora keenya ala ta’a malee, karoora waaqaa ala wanti ta’u tokko iyyuu hinjiru!
Ulfaadhaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *