Maaf akkas seeraa uumaa hin cabsiinu koottu mee akkas gonna!

Kootta wal jaalana; Yaa isaa facassa jirtuu
sanyii jallinaa
Gaf tokko guyyan jira
Hin hamataa salphinaa

Qalqaloo salphinaa
mataa ketii bataa
Sanyiin facaftee nafuu
Dachaa isaa nyataa

Jallinan xaxamtet
Namatii tataa gufuu
Hojii harka kee nyata
Gaffa guyyan dhufu

Jallinii atii xaxuu
xalafee sii kufisa
Nama isaa waqanii Hin gatuu
Sii harkaa fudhet gudisaa

Namaa isaa waqnii hin gatuu
Isaaf naan ililchaa
Guyyaan tokko jira
Waqnuu sii gingilchaa

Dhumnii kee hin toluu
An sif jedhee wayoo
Dogogoraa hin qabuu
Gingilchaan waqayyoo

Jallina facaftee
garumaa Barbadaa
Sanyin kee hin
Hafuu abba torbaan badda

Isee sin ebisaa hojii harkaa
Kee nyadhu
An siritaan bekaa
akka ati baddu

Hadha iyessa bochistee
Gamaduu barbadaa
Qalbii jijiratuu tanaan
Amaas ganaa badda

Namaa qajeelatii
Harkaa sasabataa
Alayyatii gateet
ofi kee dhabata

Wan facaftee kanaa
Egaa inumaa nyataa
Asitiis ta’u badatiis
Itii gafatamtaa

Malumaaf tataree
kan akka qaayiin
Dhignii dhugaan
Iyaa jiraa kan akka abelii

Egaa kaa naa gahaa
Wan bayye hin hasa’uu
Akas jedhaa wangelii
Akka qaayin ta’un hin ta’u

Waqnii hin dogogoruu
Wantaa godhun lalaa
Inii gargaar basaa
Callaaf isaa jallaa

Ijaa tokkon lalaa
Abbos ta’u ayyoo
Dogogoora hin qabuu
Mizanii waqayyoo

Atis hin fudhataa
akaa hojii kee tii
Jallotaa xaraget
Gad naqaa qiletii

“Akka Qaayin ta’uun hin ta’u. Inni kan isa hamaa sanaa ture; obboleessa isaas in ajjeese. Sababii maaliitiif immoo isa ajjeese? Hojiin ofii isaa hamaa ta’ee, hojiin obboleessa isaa qajeelaa waan ta’eef isa ajjeese.”
— 1Yoh. 3/12
“Ergichi isin jalqabaa jalqabdanii dhageessan, “Wal jaallachuun nuuf ta’a” isa jedhuu dha.”
— 1Yoh. 3/11
Maloo naaf debisii
Gafiin qabaa gafii
Hundaa isaa mitii
Sifaan xuqaa cafii

Namnii bar siin jedhaa
Atii guddaa mitii xiqaa
Namnii waan fedhee Yoo jedhee
kun maliif sii dinqaa?

Atii bar si’umaa
xinaas tatuu guddaa
Maf ormaa dhageese
Garaa koo naa gubdaa?

Gudaa yoo sin jedhaan
Malumaaf sitii ho’aa
Xiqaa yoo sin jedhaan
Maf lallata bowaa?

Oduu namaa dhisii
Muldhata qabadhu
Natii hin mufatiin kaa
Mufaatu hin jaladhuu

Hiriyaan dhugadha
Soba mitii haqaa
Hiriyaa koo waliin
Macaa bayyen saqaa

Lagaas walin bunee
Tabbas walin banee
Hirriyaa dhugadhaa
Nutii waliif tanee

Sin jaladhaa hiriyee
Danda’e sin jibuu
Siraa adda hin ba’uu
Hamaa du’a lubuu

Bayyee naa gorsitaa
Akaa abbaa kotii
Hargee sin walaluu
Sii bekaa fagootii

Kanaa calla egaa
Wan bayee hin dubadhuu
Bayyen sii jaladhaa
Kanaa naf hubadhuu
Umurii naaf qufii
Amaas naf jiradhuu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *