Dhugaan birmaduu nama basaa!

LOLA SAMMUU

Sammuun namaa uumamaan dhugaa dubbisa, dhugaa hubata, dhugaa duukaas bu’a. Dhugaan Sammuu ilma namaa nagaatti eega. Namni dhugaa qabu, himatni meeqa yoo irratti baname iyyuu rafee boqotee bula. Waan firdii qajeelaa argatuuf osoo hin taane, waan dhugaa qabuuf rafuu danda’a.

Sammuun keenya lola keessa yookiin jeequmsa keessa galuu kan inni jalqabu gaafa dhugaan iddoo nu keessaa dhabedha. Namni sobu , yeroo hundumaa lola sammuu isaa jala jiraata. Fakkeessaa fi gowwomsaa keessa jirta taanaan abadan boqonnaa sammuu hin argattu. Yeroo hundumaa lola sammuu jala jiraatta.

Sammuu keetiin lolamaa nama waliin jiraachuurra, dhugaa sammuun kee beeku dubbattee bilisummaadhaan jiraachuu siif wayya. Yoom iyyuu Sammuun ilma namaa dhugaa malee boqonnaa hin argatu.

Wanti hiriyaa kee dhoksitee itti dhiphachaa jirtu kan Sammuun kee yeroo hundumaa ittiin si lolu jiraa? Waan dhugaa irraa fagaate , garuu fakkeessaadhaan sammuu hiriyaa kee eeguuf jettee sobaa jiraachaa jirtu jiraa? Yoos ati garbummaa eenyu illee jalaa Birmaduu si baasuu hin dandeenye jala jirta. Garbummaa akkasii jalaa kan birmaduu si baasuu danda’u Suma mataa kee qofa.

Sammuu kee waliin wal lolaa hin jiraatin. Dhugaatti qabamii jiraadhu, fakkeessaa keessaa ba’i, gowwomsaa kees dhiisi. Soba keettis daarii godhi. Yoos lola karaa sammuu keetii sirratti baname jalaa boqotteetu nagaatti jiraatta.
Dhugaan Birmaduu Nama Baasa!

DHUGAA
Yoo sobni si himate
Dhugaan siif wabiidha
Dhala namaa miti
Dhugumatu ragaadha
Turtees abbaan murtoo
Dhugumaan dhugaadha.

GARUU dhugaa.mee?
Teessoon kee eessaa 
Argamni kee ganamaa?
Si dhoksan moo maali
Si se'anii akka namaa?
Eessaa si awwaalani 
Dhiyoo moo bara gamaa?

Maaf ifatti hin baatu
Guddattee hin mul’attu?
Bakka sobni itti mo’e
Dhugaan maaf hin mul’attu?
Eessaa jirtaa dhugaa
Sagaleedhaan hin dubbattu?

Tarii yeroo qabda ta'a 
Yeroo dubbiif yeroo murtii 
 Dhokattees,boqattees miti
 Oolkaayamte ta'a iddoo turtii
Bakkaa riphxee bahi dhugaa
Si eeggataa dacheen martii.
GARUU Teessoon hunduu kan sobaa
 Akkamiin dhugaa of cinaa ilaalu?
 Silaas iddoon hin jiruu dacheerra
 Bakki teessuma isheef maluu.
 Bara korma soba ulfaa'ee
  Maalidha kan dhugaa dhalu?
 Dhugaan bareeddudha
 Kan dorgomaa hin qabnee
 Dhugaan dhabbannoodha 
 Kan cabsan hin cabnee
  Dhugaan hir'uu hin qabdu
  Kan dhangalaatu hin hir'annee
 Dhugaan dhugaa dhumaa
 Kan maqaa hin jijjiirranne

Dhugichaa nii hubatuu dhugichis birmadduu isin nii baasa
Yoh 8/32 eebbifamaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *