Beekamatu beekaa caale!

๐๐ž๐ž๐ค๐š๐ฆ๐š๐š๐ญ๐ฎ ๐›๐ž๐ž๐ค๐š๐š ๐œ๐š๐š๐ฅ๐ž!
Beekaan wallaalaa beeka, wallaalaa ta’ee waan darbeef. Beekaas beeka, beekaadha waan ta’eef. Wallaalaan wallaalummaa isaa beekus hintuffatamu. Barachuuf carraa waan qabuuf. Garuu beekumsi xiqqoon rakkoodha. Sammuu beekumsa dhorkee of tuulummaan waan guutuuf.

Hunda ta’uu baatus namoonni fuula miidiyaa hawwaasaa kana irraa sirbaa oolan baay’een beekumsa hamma huubaa sammuutti baatanii warra beekamtii argataniidha. “Beekumsi xiqqoon balaadha” jedhu warri adii! Baay’ee beekaafan jedha miti, garuu hubannoon hedduu keenyaa baay’ee jooraadha.
Ani nama namattin beeka.

Ol kaasee nama lama fakkeessee, gad buusee namaan gadi godhees ilma namaa hinilaalu. Ani nama, atis. Sin caalaafi na caaltaa wanti jedhamu hinjiru. Wal caalla wanta jedhamu malee. Kanaafan dhugaa irratti eenyuufuu looguu hinbarbaadu.
Ilaali! Fuula midiyaa kana irraa hundumtuu ana malee jechuu barbaada. Dhaga’uu irra dubbachuutu baay’ate. Osoo hinilaalin argeera jenna. Utuu nuun galin nama galeef of fakkeessina. Wal qoqqooddaa, wal abaarsa, wal tuffachuu, wal qeequu, ana malee jechuutu danate. Kan namni irraa waa baru gad deebi’ee dhoqqee/laaqii bukeessa.

Sanuu osoo hinbarin beekaa of godha. Sammu isaa of tuulummaan guutee beekumsatti karra cufa. Yoo itti himte si abaaru, waa’ee koo keessa maaltu si galche jedhu. Of tuulu! Osoo sammuun aannan dhuguu, gaheessa beekumsi sammuu coomsetti of ilaalu. Beekumsa xiqqoo irra wallaallummaa wayya!
Dhalli namaa dandeettiiwwan hedduu qaba. Garuu sana hundumaa gochuu hindanda’u. Xiyyeeffannoo kee maal irra akka gootu beekuu qabda. Hundumaan ta’a jettee sirbuun hinbareedu.

Siyaasi, amantiin, daldalli, fayyaan, qonniโ€ฆhojiin hundumtuu ogummaa mataa isaanii qabu. Kanaaf Dokteerri ogummaa fayyaa malee waa’ee siyaasaa hinbeekne, siyaasa borcuu hinqabu. Tapha kubbaa miillaan taphataan beekamaa ta’ee kubbaa harkaanis cimaadha jechuudhaa? Rukkutuu iyyuu hinbeeku ta’a. Maaliif gaheen isaa sana miti.

Obbolee! akkas yoo goote hoo
โœ”๏ธSammuu kee of tuulummaan hinguutin beekumsaaf bakka dhabdaa.
โœ”๏ธ Eenyu iyyuu waan si barsiisu qaba, barachuuf fedha qabaadhu.
โœ”๏ธ Beekamtii caalaa beekumsatti amani
โœ”๏ธ Yaada kee mormeef nama hinabaarin
โœ”๏ธ Nama irratti dubbachuu irra yaada irratti dubbadhu
โœ”๏ธ Waan hundumaa keessa hingalin. Kan kee kan hintaane keessaa gali.
โœ”๏ธ Afaan ballachuu caalaa gurra guddadhu.
โœ”๏ธ Nama caalaa, namaa gadittis of hinilaalin.
Namni guutuun hinjiru. Hanqina yoon qabaadhe na sirreessaa!

MAALOO KANA BEEKTUU LAATA?
Jechoota Jajjaboo kitaaba “Ga’umsa Dhokataa keessake jiru Gad-dhiisi” jedhu keessaa hamma tokko walitti qabame

Kuno itti dhiyaadhaa:
๐Ÿ”œ Waaqayyo jireenya keef karoora qaba.

๐Ÿ”œ Kaayyoo kee argachuuf Uumaa kee wajjin hariiroo qabaachuu qabda.

๐Ÿ”œ Kitaabni Qulqulluu siif maanu’aalii Waaqayyooti. Wantota si barbaachisan, qajeelchawwanii fi akeekkacjiisawwan kee beekuu fi itti jiraachuu si barbaachisa.

๐Ÿ”œ Hojiin ga’umsa dhokataa kee akka ittiin gad dhiistuuf karaa Waaqayyo siif kennedha.

๐Ÿ”œ Waaqayyo sii fi dandeettiiwwan keetti ni amana.

๐Ÿ”œ Gatii fi dandeettiinke hamma Waaqayyo siin jedhe ga’a.

๐Ÿ”œ Waanta Waaqayyoon caalu yaaduu, karoorsuu fi il-yaaduu hin dandeessi, sababni isaas Waaqayyo Madda il-yaada keetiiti.

๐Ÿ”œ Tokkoon tokkoon keenya hoji-manee fiixaan baasnu qabannee gara Addunyaa kanaa dhufna.

๐Ÿ”œ Ga’umsi dhokataanke gad dhiifame dhaala addunyaati.

๐Ÿ”œ Ga’umsa dhokataa daangaa hin qabne of keessatti qabattee gara Addunyaa kanaa dhufte.

๐Ÿ”œ Waan hojjette caalaa waan guddaa hojjechuu ni dandeessa.

๐Ÿ”œ Waaqayyo waan hundumaa ga’umsa dhokataa wajjin uume.

๐Ÿ”œ Waaqayyo madda ga’umsa dhokataa hundumaati.

๐Ÿ”œ Waaqayyo yommuu si barbaade, ofii isaatti dubbate.

๐Ÿ”œ Waaqayyo irraa dhufte.

๐Ÿ”œ Waan Waaqayyo si irraa barbaadu hojjechuu dandeessa, sababni isaas humna ittiin sana hojjettu si keessa hin keenye taanaan inni hojicha akka hojjettu sin gaafatu.

๐Ÿ”œWaaqayyo kaayyoo jireenya keetii ni beeka.

๐Ÿ”œWaaqayyon alatti ati kaayyooke hin beektu
Jedha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *