Jaalalleen kee dhugaa sijaallachuu isa akkasin beekta dubbisii?

SHAMARREEN TOKKO DHUGAAN YOO DHIIRAA TOKKO JAALLATTU**
๐Ÿ”น๏ธBaay’ee isa amanti.
๐Ÿ”น๏ธkaraa isaa miidhamni ykn kufaatiin natti dhufa jettee hin yaaddus hin yaaddoftus .
๐Ÿ”น๏ธWaa’ee isaaf yaadas ta’e gorsa namaa hin dhageessu, hin fudhattu .
๐Ÿ”น๏ธDhiira jaallatte sana of caalaa amanuun irratti of gatti.
๐Ÿ”น๏ธWaan qabdu kamillee shakkiif sodaatto malee isatti amanti.
๐Ÿ”น๏ธNa dhiisa narraa adda baha jettee hin shakkii of keessa hin keessu, wayita jaalalaan jirtutti.
๐Ÿ”น๏ธHaalliif qabeenyi yoo ishee rakkisellee, hunda guutuuf biyya ormaa deemuuf fedhii guutuu qabdi .
๐Ÿ”น๏ธNama jaallattu dubbii isaa hundayyuu akka dubbii Waaqayyootti dhugaadha jettee fudhatti.
๐Ÿ”น๏ธDhiiraa dhugaan jaallattu maatii ishee keessaa kan caalchifattuu kan itti dorgomsiistu hin qabdu.
๐Ÿ”น๏ธHaadhaaf abbaa ishee caalaa jaallatti, amantis
๐Ÿ”น๏ธDhiira dhugaan jaallattee aarsaa kamuu ni kanfati.
Shamarran dhugaan dhiira jaallatan mallattoo kana hundaa agarsiisu, raawwatus.

DHIIRII DHUGAAN SI JAALLATU
๐Ÿ”บ๏ธyeroo isaa siif kennee si waliin haasa’a
๐Ÿ”บ๏ธUtuu akkam biizii ta’eellee siif yeroo ni qabaata
๐Ÿ”บ๏ธ Guyyaa guyyaa utuu si waliin haasa’uu sin quufu
๐Ÿ”บ๏ธ Galgala si waliin haasa’aa bulee ganamas online akka seeneen miiseejii siif kaa’ee baha.
๐Ÿ”บ๏ธOnline seennaan utuu ergaa siif hin kaa’iin hin bahu
๐Ÿ”บ๏ธ Online irra silaalee yoo si dhabe callisee hin bahu ergaa gabaabaa, abaaboo ykn waan tokko waan jaalala ibsu siif kaa’ee baha
๐Ÿ”บ๏ธJaalala siif qabuuf baay’ee of eeggata
๐Ÿ”บ๏ธ Sababa tokko malee si jaallata
๐Ÿ”บ๏ธ Sababa isaaf akka ati cinqamtuuf dhiphattu hin barbaadu.
๐Ÿ”บ๏ธSi sobuuf si gowwomsuu hin yaaluus hin taasisus
๐Ÿ”บ๏ธ Haal duree tokko malee yeroo hundaa akka si jaallatu sitti hima .
๐Ÿ”บ๏ธHamma isaaf danda’ametti jaalala siif qabu galmaan gahuuf yeroo yeroon haala mijeessa.
๐Ÿ”บ๏ธ Dogoggoree akka sin gaddisiisneef of eeggata.
๐Ÿ”บ๏ธIsaaf jettee gatii akka baastu hin barbaadu, ofii gatii baasee si argachuuf dhama’a malee.

JAALALLII OF DANDA’AADHA.
Jaalalli ofii dhuma isaa of danda’aa waan ta’eef humattuu hin hirkatu. Jaalalli qofaa dhuma isaa guutuudha. Hir’ina tokkollee hin qabu. Jaalalli sababeeffatees hin dhufu, daheeffatees hin deemu, qofaa dhuma of danda’aa waan ta’eef qofaa isaa deema
Jaalalli dhugaan mudaa namaaf hir’ina namaa hin lakkaa’u ykn hin lafafu. Jaalalli humna qabeessa waan ta’eef qofaa isaa waan fedhe raawwata.
Jaalalli ofii isaayyuu ifa guutuu qaba waan ta’eef dukkana kamuu ni injifata.
Jaalalli wantoota keessa hin jiru, jaalalli onnee namaa keessa jira. Wantoota namoonni ilaalanii adeeman keessa jaalalli hin jiru garuu wantootni sun martuu jaalala keessatti ni argamu. Long life Beautiful family

GORSAA DURBOOCHEEF.
Qaama bareedaaf shape dhiira hawwatu qabaachuun kee akka dhiirri gara kee dhufu godha malee akka dhiirri gara kee dhufe sun si biratti hafu hin godhu.
Dhiira gara kee dhufe sana hanga dhumaatti si biratti akka hafu Kan godhu miidhagina keessa keeti.
Qaama bareedaaf shape qabaattee miidhagina keessaa kan akka
๐Ÿ”น๏ธHubannaa
๐Ÿ”น๏ธOgummaa
๐Ÿ”น๏ธAmala
๐Ÿ”น๏ธAmanamummaa
๐Ÿ”น๏ธIftoominaโ€ฆfi k k fakkaatan hin qabdu taanaan dhiirri qaama keetiin harkifamee gara kee dhufe yeroof si waliin ol gadi jedhee si biraa kuta ykn si dhiisa.
โœ…Kanaafuu Qaama bareedaaf shape dhiira harkisu qabaachuun kee baay’ee gaariidha garuu warreen dhiira qabanii akka isaan si biraa hin deemne godhan kana qabaachuu qabda.
โ™กDhiirri dubartuu jabduu yaada bal’aa qabdu filata.
โ™กHamma si waliin taa’ee shayii ykn buna dhugutti si madaala.
โ™กDhiirri dubartii “ragaa ” jettu kan isa dhaggeeffattuuf isa kabajju barbaada
โ™กDhiirri dubartii akka Re’ee ” qalqal” jettuuf jarjartu hin jaallatu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *