Inni garaa kessa guute afaanii dhangalaa’e!

Arrabi keenya fayyuu qaba!
Kutaa 2ffaa Inni Garaa Kessa Guute Afaanii Dhangalaa’a!. Namichi Derik Prince jedhaman namni Inglizi, macaafa Waa’ee arrabaa irratti barressan tokko kessatti muxanno isaani tokko galmessaniiru. Bara waraana adunyaa isa lamaffaa, jedhu Derik Prince, mana qorichaa tokko kessatti boba’een waraana Inglizi tiif Kaaba Afrikaa kessatti hojechaan ture. Ganama ganama, Doktoriin mana qorichichaa, dhukufatoota yaroo do’atu isa walinin adeeman ture. Doktoriin kunis dhukufatoota isaa gaafii lama gaafata ture: inni jalqabaa, ‘Attam bulte?’ kan jedhu yamu ta’u; inni lamafaan immo, ‘arraba kee natti argisisi’ kan jedhu ture.

Doktoriin kunis akkaataa dhukbusataan isaa itti jiru baruuf , deebii dhukubsataa isaa irraa bara utuuu hin ta’in, arraba isaa ilaalutin beeka. Goochaan doktorii kanaa, jedhu Derik Prince, hojii wangeelaa yaroon egalu naa galuutti ka’ee. Waaqayyo attam jirtta jedhe gaafii inni nuu gaafatuuf debii nuti laannu irra, arraba keenya ilaale sadarkaa hafuuraa nuti irra jirru murtessu danda’aa jedhen amanutti ka’e jedhu.

Arrabii keenya jireenyi amantii keenyaa fayya bulessa ta’uu isaatiif dhiisu isaa kan ittin beeknu dha .Sagaleen Waaqayyo kaninni nutti ibsuus kanuma. Dhugaa kana kan nu jabessan kutaale Macaafa Qulqullu kessaa ilaalla. Barsiisa Gooftaan keenya Yesus arraba ilaalchise kenne kessaa tokko, Maatewoos 12/33-37 kan jiru dha.

“Muka gaarii qabaadhaa, ijii isaas gaarii in taa’aa; yookii muka gadhe qabaadhaa, ijii isaas gadhee in taa’aa; muktii ija isaatiin in beekama. Isin ijoolee mar’ataa! Ofii keessanii hamoota erga taatanii, attamitti gaarii dubbachu dandessu? Waan garaa namaa kessatti gute, afaan in dubbata. Namni gaariin gaarumaa garaasaa kessaa, waan gaarii in baasa; namni hamaanis hammina garaasaa kessaa waan hamaa in baasa. Anii isinittan hima, namonni dubbi yaada malee afaan isaanii kessaa ba’eetti gafatamanii, guyyaa gafa firditti deebisuf jiru. Dubbii kee hundumaan siif in faradamaa, dubbii kee hundumaanis sitti in faradama.”

Kutaa kana kessatti bifa fakkeenyaatiin, walitti dhufenya garaa fi afaan giddu jiru ibsu isaati. Muka akka garaatti, ijasaa immo akka afaanitti kaa’ee fakkenyaan dhugaa guddaa tokko barsiseera. Garaa gaarii kessaa, waan gaariitu ba’aa; garaa hamaa kessaa waan hamaatu ba’a. Namoti tokko tokko arrabii isaanii dhukuba qabaachu isaa waan of-iratti in beeknef akkas jedhu, “Waan isaa hin beeku, waanuman dubadhutuu dubbi ta’aa; ammawoo waanuman jedhun walaale. Waanuma afaan koo kessaa ba’utti namni midhama, dubbitti hikkata.” Jedhu. Deebiin kanaa salphadha, innis rakkinni garaa kee kessa jira malee, namoota sii dhagefatan kessa in jiru.
Yesus ammas fakkeenya kana fakkaatu Maatewoos 7/17-18 irratti akkas jedhe dubbatera:

“Akkasuma mukti gaariin ija ba’essa in godhata; mukti gadheenis ija hamaa in godhata. Mukti gaariin ija hamaa godhachu, mukti gadheniis ija gaarii godhachu hin danda’u.”

Namumaa namaa beekuuf ammanni dubbatutti eegaa. Dubbin afaan isaa kessaa ba’u, enyumaa nama sanaa mul’isa.

Yaroo baay’ee garuu of gowomsaa ollaa. Gaarumaa namaaf gonu yaadutin, cubbu tokko tokko baqachuu keenya lakkaa’utin, horii mana Waaqayyof laannu ilaalutin, tajaajilaa qabnu lakkaa’utin, garaan keenya gaarii akka ta’etti yaadna. Kana malees, gadhumaa garaa keenyaaf kan itti gaafatamu namoota naanno keenya jiran akka ta’anitti lakkofna. ‘utuuu abalufaa namoota gaarii ta’anii,silaa anis nama gaarii ta’ee jiraachu nan danda’an ture; silaa anama hin jibbun ture, nama hin hamadhuun ture, nama hin arabsuun ture’ jenna. Rakkinni guddaan nuti qabnu, ‘anatu rakkina qaba, garaa kootu gadhee dha’ jenne hin yaadnu. Akka kanatti fayyu hin dandeenyu. Nama dhukuba isaa amanutuu fayya; nama cubbu isaa amanee, ofii isaa balessitu godhutuu fayya. Namni garaan isaa fayyaa, harrabii isaa dubbatee nama hin ququ; yoo dubbates nama qajelchuuf dhugaa namatti agarsiisuf dubbata. Arraba isaa kessa hadhaan hin jiru; nama cabsuf, midhuf, qaanessuf, abaaruf, xuressuf, hadhessuf, walitti naquf hin dubbatu. Jireenya of gowomsu irraa deebi’uu qabna.

Utuu mana Waaqayyo kessa hojennu, utuu lallabnu, utuu faarfannu, nama Waaqayyo utuuu of seenu garaan keenya garuu gadhee ta’uu danda’aa. Tarii dhugaatii dhugnee hin machofnu, tamboo hin xuxnu, hin ejinu, hin hannu, ta’a. Waaqayyon yaroo yarootti hin waaqeffanna ta’aa; mana Waaqayyo kessas waggota baay’eef jiraannerra ta’a. Hojii waldaa Kristanaa kessattis qoda guddaa qabna ta’aa: jaarsolii ta’un, daqonii ta’un, gegessitu ta’un.”

Waaqayyo garuu enyumaa keenya baruuf garaa keenyaa fi arraba keenya ilaala. “Arraba kee natti agarsiisi” jedha. Arraba isa ittin obbolessa keetti faradde, sobaan irratti kaate; arraba isa ittin dubbi namaa namatti gessite jaalala obbolota ittin qabanessite; arraba kee isa ittin nama abarte, maqaa Waaqayyo isa qulqulludhaan kakatte; arraba kee isa ittin demte obboless kee irratti sobaan dhugaa baate: akka isheen jibbamtuf, akka inni jibbamuf, namoota kan irratti kaafte, manaa manatti mandara kessa deemte, asaasutin isa ittin dubbatte sana arraba sana natti argisiisi jedha Goftaan. Arrabii kee attami?Arrabii koo attami? Arrabii tokkicha: arraba kana Gooftaan kansaa godhachu barbaada. Isumaan Waaqeffanne, isumaan akka abaarruf kun jaalala Waaqayyo miti. Obbolota koo Waanta aniif ati dubbanne hundumtu Waaqayyo biratti waraabame jira; isa gowomsu waan hin dandenyeef kottaa qalbii diddirannaa!
Kutaa3ffaa itti fufnaa eebbifamaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *