Arjooma uumaa maalif hin jedhin!

ARJOOMA UUMAA
Mankuusaa yaadaa banee
Addunyaa soree laalee
Hin jiruum samiif dachiitti,kan
Arjooma uumaa caale
Bicuushee irraa dubbanna
Malee hin fitnuum kansaa
Hundumtuu amma danda’u
Xiqqoo xiqqooshee labsa

Amma utuu teenyee herreegne
Biyyi lafaa kun tumee
Sammuu keenya gaaga’a
Utuu yeroo hundumaa
Qilleensaaf gatii baasnee
Eenyutu silaa shallagee
Herreegee bira ga’a

Isa silaa dhabnu duunu
Tola fuudhee nuuf budduukse
Akkas godhee uumaan keenya
Arjoomasaan nu kunuunse
Mana yaalaa gaafa deemnu
Ilkaan tokko dhaabuuf mitiif
Buqqisuufuu meeqa baafna
Kalee tokko yaallachuudhaaf
Amma qabnu gabaa baafna

Tulluu fuudhee ol utubee
Dachee fuudhee gadi buuse
Akka dhugnee ittiin dhiqannuuf
Burqaa dhoosee achitti kuuse
Eeyyee, . . .
Biyyoo lafaatti dubbatee
Margiif mukti nuuf biqile
Aduu samii gidduu kaa’ee
Dukkanammoo nuuf ciqile
Ilaa. . .
Kunuu sunuu arjoomnisa
Kanan itti of-dhiisuu kan koo isaa
Maal godhaaf dinni natti roorrisaa
Dhugaattu nan danda’u fokkorrisaa
Dubbistoonni galatoomaa kana maal gochuu qabna?

YAADA KEE TASGABBEESSI.

Guyyaan dhufee darbee,dhi’ee gaafa dukkanaa’u,bari’ee gaafa ifti mul’atu, maalin yaadni kee akka galaanaa hammacamee raafamaa oola laata? maal ilaaltee,maal dhageessee? Maal yaaddee of dhiphisaa oolta laata?
Namootni naannoo kee jiraatan kanneen jireenya gaarii jiraatan lakoofsaan hedduu ta’uu malu.hiriyoonni kee kanneen ati waliin jiraattu kan jireenya irraa hafaa jiraatanii fi gammachuun guutamanii jireenya gaarii jiraatan ta’uu malu.
Uffannaan isaanii
Kopheen isaanii
Bilbilli isaanii
Laaptooppiin isaanii
Sooranni isaan sooratan baayyee kan keerraa fagoo Kan ta’ee fi kan kee kansaanii waliin tasumaa kan wal biran qabamne yeroo ta’u,tarii jireenyi faallaa akkasii gaafa miira qalbii kee hatee sammuu kee boqonnaa dhowwatu yaadni kee hungulaalamuu danda’a.

OBBOLEESSA koo,obboleettii ko…
Guyyaan kun akkuma amma ife kanatti galgalas raawwatee ittin fufu.

Wanti si ajaayibu halkannis akkasuma akka amma jiru kanatti boris ittin fufu.
Hunduu yeroo qaba.yeroo isaaf kenname osoon dabarsiin itti gargaarame dirqamasaa raawwatee isa itti aanuuf iddoo gadi dhiisa.wanti amma jireenya kee,mana kee,eenyummaa kee dhaalee inni hirriba si dhowwaa jiru daangaa qaba.daangaa godhatee jira.hamma yeroosaatti waan ta’eef of hin jeeqiin.

↪️Wanti namaaf ta’u maaliif anaaf hin ta’u?
↪️Wanti mana namaa guutee jiru maaf mana koo lagate?
↪️ Wanti masii fi mana namaa guute maaf manaaf masii kootii godaana?
↪️ Hir’uun mana namaatii duguugamee badee maaf wal guuree mana kootti gale?
↪️ Guyyaan,ji’oonni,waggaan namaaf gaarummaa dachaan arjoomee darbu maaf guyyaa tokko,ji’a tokko, waggaa tokko waa naaf hin gumaachu jettee of dhiphisaa jirtaa?
Namni nama akka isaatti garaa jabaatee,rakkinaa fi gidiraa keessatti gaafa wal ilaalu,namni ati abdattuu fi naaf jira jettee wabii godhatte haala si mudate keessatti gaafa inni Sirraa fagaatu waan sirratti ta’e kana ilaaltee tarii boqonnaa of dhowwaa jiraachuu dandeessa.

Abram dhala tokko qofaa akka inni keennuuf waaqayyoon kadhate…abbaa saba baayyeen si godhaa ittiin jedhe waaqayyo. Waan inni kadhateen olitti,waan isaac yaade isaaf raawwate waaqayyo.

Hin sodaatiin,yaadaan Ofin gooliin.raafamtee abdii kee hin hurreessiin,galgalaaf ganama,dhi’ee yoo bari’u,yaaddoof yaadaan qalbii kee hamilee hin dhowwatiin.

Abbaan kee Siif isa ati isa gaafachaa jirtu kanaan olitti waan gurguddaa babbareedaa, isa siif malu sii fidee dhufaa jira.bilcheessee bilchaataa harka kee keessa kaa’uuf sitti hiixachaa jira.mogoleen kee hin raafamiin.
Jabaadhu gatiin kee kan sirraa xumuree yesus hin dhufaa.

Sin kadhadhaa gooftaa
Gooftaa yaa waaqa koo
Naaf deebisii maaloo
Kadhataa garaa koo

Galgalaaf ganamaa
Sitaan bo’ee iyaa
Sii malee hin bekuum
Situu waaqa kiyyaa
Wantaan an dhadhabee
Sumatuu danda’aa
Wantaan falaa dhabeef
Situu falaa ka’aa

Ba’aan natii ulfatee
Sagoo koo gad qabee
Ol jedhee ademuuf
Amilee kotuu cabee
Ademuun dhadhabee
Mogoleen naa lafee
Muldhataa koo fudheen
Mukaratii fafee

Siituu anaf falaa
Falaa fala caluu
Dhuftulee dhiftulee
Hin dhisuu sii laaluu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *