durba morma lamaa waan Ajaa’ibati kolfaan dhumne!

Durba Morma Lamaa
Dur dur namichi tokko ilma tokko qaba ture. Innis, ilmi isaa kun fuudhee ijoollee akka horatu hawwii waan qabuuf, itti fuudhuu barbaada.
Maarree gaaf tokko gurbaa isaa kanaan intalan sitti fuudhuu barbaada maal jettaa jedhee gaafataa, Gurbaanis, battaluma sanatti fuudhuuf fedhii waan hin qabaanneef, abbaadhaan tole maarree ni ta’a garuu, intala morma lamaa naaf kadhu jedheen. Abbaanis tole siif haa jedhu ilmoo too, kanuma ati jetten siif kadha jedheen.

↪️Gaaf kaana oolee bulee intala morma lamaa naannoodhaa barbaadee dhabnaan, galaa qopheeffatee barbaacha ka’e. Osuma deemuu laga ce’ee tabba yommuu qabatu namicha qophaa deemu tokkoon walitti dhufan, nagaa erga wal-gaafatanii booda waliin karaa isaanii qajeelan. Osuma deemanuu loon fura keessaa dheedaniitti dhufan.

Loon sun jiboota keessaa hin qaban ture. Namichis loon ilaalee mataa isaa raasuun, “Loon kun baay’ee xiqqoodha! ” yemmuu jedhu yaanni isaa abbaa gurbaatti bitaacha’ee, garaa isaatti namichi kun maraatuudha ? Loon hanga kana baay’atan xinnoodha jedhaa ofiin jechaa deemsa isaanii itti fufan.

↪️Loon bira erga darbeen booda mana guddaa dallaa hin qabne tokkotti dhufan. Namichi kun ammas manicha ilaalee, ” Maal fakkaatti manni yartuun kun ? ” jedhee yoo dubbatu. Akka duraatti ofiin haasa’ee callisuu waan hin dandeenyeef. Loon baay’een xiqqoo jetta ! mana guddaan xiqqaa jetta ! Sammuun kee nagaa hin qabuu ?” jedheen.

↪️ Namichi itti seeqee, “Nama tokko tokkoof dubbiin cinaan itti himuu dhiisii cinaachaayyuu yoo dhahan dubbiin hin galtuuf ” jedhee nagaan turi jedhee biraa kute. Abbaan gurbaas osuma qophaa deemuu aduun itti dhiitee mana tokkotti gore. “Yaa warranaa aduutu natti dhihee na bulchaa ? jedhee warra manichaa gaafate. Achumaan seenaa jecha mucayyoon geessuun tokko gadi itti baate. Mee na bulchaa jedhe ammas bulaa, ” Manni kan waaqaati ” jetteen.
” warri kee eessa dhaqan ?” jedheen. Warraa du’aa dhaqanii nidhufu. Isin garuu garamii deemtu? jetteen. ” Ilma kootu intaka morma lamaa fuudhu malee jennaaaan barbaacha deemaa jira ” jedheen ” mee yaa ilmoo too bishaan naaf kenni, namicha tokkotu afaan na gogsaa oolee ?” Jedheen, isheenis ‘Maal godhee isin gogsaa oole ?” jettee gaafatte.

↪️Namichi maraatui haata’uu ani hin beeku erga ganamaa jalqabee, loon hedduu jiboonni keessa hinjirreen, xinnoo, mana guddaa dallaa hin qabneen xinnoo jechaa naan mormee afaan na gogsaa oole jedhee itti hime. Isheenis si’aayinaan caqqastee kolfitee
Maal natti kofaltaa finna koo ? “jedheen. Isheenis isinitti miti yaanni namichaa isinii galeeraa aabboo jetteen ? innis ” naaf hin galle “jedheen. Ittuma fuftee ” intalli morma lamaawoo ishee kamii jettee gaaffii dhiyeessiteef ” kanuma morma lama qabdu kaa ilmoo too “jedheen.

↪️Durba morma kamaa jechuun kan durbummaa ishee hin ganne jechuudha” jetteen. Loon baay’eetanii jiboonni keessa hin jirre wal horuu waan hin dandeenyeef xinnoodha.” Jechuu isaati. ” Manni guddaan dallaa hin qabnemmoo abbuma argetu itti gora waan ta’eef ulfina hin qabu ” jechuu isaati ” jetteen.

↪️ Abbaan gurbaas yaad isheefi hiika isheetti gammadee, yaa ilmoo koo siiguu safuu, yoo atuu durba morma kamaa taate osoon ilma koof si kadhee maal jettaree ? jedhee gaafate. Mucayyoonis tole jettee abbaan mucaas milkaa’yee ” Mucayyoo mucaaf akkuma seera fuudhaafi heerumaa aayyaafi abbootti itti kadhate, ittis fuudhe. Mucayyoonis durba morma lamaa taatee mul’atte, maatii mucaafi kan ishees gammachiifte jedhama.

Waan dubbistaniif galatoomaa. Akka waa irraa bartanis shakkii hin qabu.
Seenaawwan kanneen biroo argachuuf asin nu hordofaa eebbifamaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *