GOCHAA NARRATTI RAAWWATTE KANA NAMA BIRAATTI HIN HIMIN

GOCHAA NARRATTI RAAWWATTE KANA NAMA BIRAATTI HIN HIMIN

↪️ Bar tokko Namtichi tokko osoo Fardaan gaara guddaa tokko ba’uu, Namticha naafa tokko, osoo inni gaara sana foqoqaa ol ba’uu arga!
☞Namtichi naafti kun,
Adaraa Gooftaa koo, karaa xiqqoo na
uddeelladhu??” jadhee gaafata!
↪️Namtichi abbaa Fardaas garaan isaa
gaddeefii,
Tolee obboleessa koo, Fardii koo hanga
danda’eetti waliin deemna” jadheenii,
Fardasaa irraa bu’ee, Namticha hammatee ol baase!

↪️ Karaa xiqqoo akka waliin deemaniin,
Namtichi naafti sun,
“Gooftaa koo, baay’ee naaf mijataa hin jiru, sababan naafa ta’eef milli koo na dhukkubaa jira!” jedheen.
☞ Abbaan Fardaas,
Marree akkam yoon siif godhee siif mijata??” jedhee gaafate!
Karaa xiqqoo osoon qofaa koo deemee, ati milli kee fayyaa waan ta’eef, buutee millaan osoo deemtee natti tola” jechuun deebiseef!

↪️ Abbaan Fardaas baay’ee waan gaddeefif,
“Haa ta’u, an sifan bu’a ati ittiin deemii”
jedhee irraa bu’eef!
☞ Karaa muraasa abbaan Fardaa millaan, Namtichi naafti sunis, Fardaan deemani. sanaan booda abbaan Fardaa,
“Waanan dadhabeef na egii” jedheen,

↪️ Namtichi naafti sunis dhaabeefii, karaa xiqqoo akka waliin deemaniin, Abbaan Fardaa ammas gaddeefii, irra bu’ee millaan deemuu eegale!
☞ Namtichi naafti kun garuu, Farda
guluufsiisaa, baay’ee irraa fagaate!
☞ Abbaan Fardaas, fiigu, fiigu, bira ga’uu
hin dandeenye! achii booda sagalee isaa ol
kaasuun akkas jedheen,
“Adaraa kee waan biraa waanan barbaaduu hin qabu, waanan sitti hiimu qofa na dhaggeeffadhu” jedhee iyyee itti hime!

↪️ Namtichi naafni sunis, abbaan Fardaa, isa bira ga’uu akka hin dandeenye, eerga
mirkaneeffatee booda,
“Tolee maal jechuu barbaaddee? si
dhaggeeffachaan jira itti fufii” jedheen itti qoosa!
“Obboleessa koo, goochaa narratti raawwate
kana, nama biraatti hin odeessiin, gara fuula duraatti, Addunyaa kanarratti, namnii Gaarummaa namaaf ooluu ni dhibamaatii” jedheen jedhama!
yaadikoo isiniif Gala.

JECHOONNI KEENYA NI DHIIGSUS NI FAYYISUS

Guyyaa tokko ganama ture haatikoo ganamaan kaatee abbaa koof ciree hojjechaa turte. Ciree mi’ooftuushee..!! Waaddii hanqaaquu fi daabboo tolchitee ganamaa abbaakoofis anaafis laattee anas gara mana barnootaatti na erguuf osoo oliifi gadi fiigduu gidduutti daabboon isheen tolchaa jirtu jalaa gubate. waan gootu gatii hin qabneef abbaa koof isuma dhiheessite.

ABBAAN koos gammachuudhaan nyaatee erga fixee booda haadha kootiin nyaata akkas mi’aawu waan naaf hojjettee naa laatteef galatoomi jedheeni haddasheerra dhungate. Harmeen koos garuu mee Daabboon sun osoon oliifi gadi jedhuu gidduutti gubateem jetteeni. innis animee gaafa gubatu natti tolaam nan jaaladha kanaaf hin dhiphatiin anatti natti toleeman nyaadhe.

Jedhee ishee galateeffatee anaan na fuudhee gara mana barumsaa kootti osoo na geessuu akkas jedheen isa gaafadhe…Abbaa sila daabboo harmeen nuuf dhiheessite gubataa tureem Maalif nyaattee? Moo ni jaalatta turee? Jedheen gaafadheeni innis Gaaffii koo dhagahuun kokkolfaa akkas naan jedhe ilaa mucaakoo harmeen kee nuun nu jiraachisuuf jettee ganamas, guyyaas, galgalas, gugguufaa ooltee dadhabdeetu nu nyaata nuuf qopheessiti.

ani har’a daabboo gubataa naaf dhiheessite hin nyaadhuu jedhee yoon itti hoori’ee arrabsee harmeen kee nu jalaa miidhamti kanaafin gammachuudhaan waan isheen naaf dhiheessite nyaadhee naan jedhe!!

Argitanii jechoonni keenya hiriyoota, maatii, fi firoottan keenya akkasumas nama kamiyyuu fayyisuus miidhuus ni danda’a kanaaf yeroo mara hamma dandeenyutti jechoota keenya haa eeggannu!!
YEROO GAARII QABAADHAA🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *