Akkaataa kadhannaa!

Akkaataa Kadhannaa  Maat. 6/9
Kutaa 1ffaa

Kadhati Gooftaa yeroo lama kenname, jalqaba namoota lallaba gaara irraa dhaggeeffataniif, ji’oota muraasa booda immoo, bartoota qofaaf. Bartootni yeroo xiqqoof gooftaa biraa hafanii dhufanii Abbaa wajjin utuu Inni haasa’uu argan. Isa bira jiraachuu isaanii akka nama hin beekneetti kadhannaa isaa itti fufe. Fuula Isaa irraa ifatu mul’ate. Isa ijaan hin argamne Sanaa wajjin ture, dubbiin afaan Isaa keessaa ba’u humna waan qabuuf waan Waaqayyoo wajjin dubbatu fakkaata. 

Garaan bartoota dhaggeeffachaa turanii ni baqe. Yeroo baayyee Abbaa Isaa wajjin kan wal argu ta’uu mirkaneeffatan. Guyyoota baayyee namoota Isatti marsanii Isa dhiphisan barsiisuutti waan dabarseef baayyee dadhabee ture. Obbolaan Isaa fi haati Isaa illee kana irraa kan ka’e waan Inni du’u isaanitti fakkaatee ture. Haa ta’u malee, guyyaa dadhabsiisaa sana kadhannaadhaan cufee yeroo deebi’u, fuula Isaa irratti nagaa guddaa argan, akka Inni haara’ee dhufes ni hubatan. Ifa waaqa irraa namootaaf fiduudhaaf ganama ganama yeroo hudumaa sa’atii dheeraadhaaf Waaqayyoo wajjin dabarsa. Bartootni humna dubbii Isaatii humna kadhannaa wajjin wal qabsiisuu jalqaban. Yeroo Inni isaaniif kadhatu dhaga’anii garaàn isaanii gad of deebisuu jalqabe. Yeroo Inni kadhannaa Isaa xumuru keessa isaaniitii fedhii guddaan uumame akka isaan, “Yaa Gooftaa akkamitti akka kadhannu nu barsiisi” jedhan isaan dirqisiise. Luqa. 11:1. 
Yesuus Kadhannaa haaraa isaaniif hin kennine. Isuma kanaan dura isaan barsiise irra deebi’eef. Kana jechuu Isaatiin waanan isiniif kenne hubachuutu isin irrature waan jedhe fakkaata. Hiikkaa gad fagoo isin amma iyyuu hin hubatin jirtan jedhu of keessaa qaba. 

Haa ta’u malee, Yesuus jechootuma kana qofa akka jennuuf nu hin daangessine. Yaada kadhannaa qabu isaaniif kenne. Kadhannaan sun kan daa’immanni illee shaakalanii jechuu danda’ani dha. Haa ta’u malee, hiikkaan isaa sammuu ga’eessotaan illee qoratamee dhumuu hin danda’u. Galateeffannaadhaan gara Waaqayyoo akka dhufuu qabnu baranneerra, fedha keenyas Isatti akka himannu, akka abdachiisuu isaatiitti araara akka gaafannu nu barsiise. 

“Yaa Abbaa keenyaa jedhaa.” Luqa 11/2
Yesuus Abbaa Isaatiin Abbaa keenya akka jennu nu barsiise. Obbolaa koo jedhee nu waamuutti nutti hin qaanofne. Ibr/2/11 Akka miseensa maatii Waaqayyootti nu simachuudhaaf fedhii guddaadhaan nu eega, kanaaf jechuma jalqabaatiin walitti dhufeenya waaqummaa wajjin qabnu nuuf mirkaneesse, “Abbaa keenya.” 

Dhugaa guddaan beeksifame kan nama gammachiisuu fi kan nama jajjabeessu dha. Innis, Waaqayyo akkuma Ilma Isaa jaallatutti nu jaallachuu isaati. Yesuus kadhannaa bartoota Isaaf kadhate keessatti akkas jedhe, “Akkuma na jaallatte isaaniin immoo jaallatte.” Yoh/ 17/23 

Biyya lafaa Seexanni hammeenyaa fi gara jabinaan geggeessu keessatti Ilmi Waaqayyoo jaalalaan marsee deebisee teessoo Waaqayyoo wajjin namoota baayyee walitti fiduuf milkaa’e. Yeroo mo’ichi kun argametti Kiruubelota dabalatee ergamoonni hin kufin hundinuu faarfannaa galataa Waaqayyoo fi Hoolichaaf faarfatan. Namoota kufaniif balballi fayyinaa banamuu isaatii fi biyyi lafaa abaarsa cubbuun dhufe irraa furamuu isheetiif gammachuu guddaatu itti dhaga’ame. Warri jaalala guddaa kana argatan immoo ammam caalchisanii haa gammadan! 

Akkamitti dha kan nuti akka waan abbaa hin qabneetti of yaadnee shakkiidhaan guutamnu?
Yesuus namummaa kan uffateef bakka warra seera irra daddarbanii bu’uuf dha; nuti nagaa fi wabii bara baraa akka argannuuf Inni akka keenya ta’e. Nuti waaqa irraa abukaattoo qabna, namni Isa akka fayyisaa dhuunfaa isaatti amanee fudhate hundinuu ba’aa cubbuu ofii isaatii baachuudhaaf akka nama abbaa hin qabneetti hin dhiifamu. 

“Yaa Abbaa keenyaa jedhaa.” Luqa 11/2
“Yaa michoota ko, nuti amma ijoollee Waaqayyooti.”
Ergamichi Phaawuloos akkana jedha

“Nuyi ijoollee Waaqayyoo erga taanee, warra waan hundumaa argatan ni taana, waan kana hundumaas Waaqayyo biraa ni arganna. Kiristoosii wajjin erga dhiphannee, isaa wajjin ulfaachudhaaf, waan Kiristoos argatu hundumaas Isaa wajjin ni arganna.” Roomee 8/17
Ammas Yohaanni ergaa isa 1 kessatti 3/2 irrati “Isa booddee ammo maal akka ta’uuf jirru mul’ataa miti. Haa ta’u iyyuu malee, yemmuu Inni mul’atu, Inni akka Inni jirutti Isa arguuf waan jirruuf, aka Isaa akka taanu beekna.” jedha.

Waaqayyotti dhiyaachuudhaaf tarkaanffiin jalqabaa jaalala Inni nuuf qabu beekuu fi amanuu dha. 1 Yoh 4/16 irratt akkas jedha “Nuyis jaalala Waaqayyo nuuf qabu hubanneerra, amanneerras. Waaqayyo jaalala; namni jaalalatti qabamee jiraatus Waaqayyo keessa in jiraata, Waaqayyos isa keessa in jiraata” jedha. Nuti jaalala Isaatiin harkifamneeti kan nuti gara Isaa dhufnu. 

Jaalalli Waaqayyoo of jaallachuu balleessa. Waaqayyoon Abbaa keenya jennee waamuudhaan, ijoolleen Isaa hundinuu obboloota keenya ta’uu isaanii mirkaneessina. Nuti saba baayyee keessaa tokko yeroo taanu miseensa maatii tokkooti.
Kadhannaa keenya keessatti ofii keenyas olla keenyas dabaluutu nurra jira. Namni ofuma isaatiif qofa eebba kadhatu sirrii miti. 

Waaqni bara baraa Abbaa jettanii akka itti dhiyaattaniif carraa isiniif kenneera jedhe. Waan kun agarsiisu hunda hubadhaa. Amma Waaqayyo namoota seera irra darbaniif obse maatiin lafa irraa kam iyyuu ilma isaanii badii dalageef obsanii hin beekan. Namoota keessaa kan nama yakkee qalbii hin jijjiirrannetti jaalala agarsiisuuf kan akkas duukaa deemee kadhate hin jiru. Waaqayyo mana hundumaa keessa jiraata; jecha dubbatamu hunda ni dhaga’a, kadhannaa kadhatamu hunda ni dhaggeeffata, gaddaa fi abdii kutannaa lubbuu hundumaa ni sakatta’a, wal’aansa abbaaf, haadhaaf, obboleettiif, obboleessaaf, ollaadhaaf godhamus ni caqasa. Waan nu barbaachisuuf nuuf yaada, waan nu barbaachisu nuuf guutuudhaaf jaalallii, araarrii fi ho’i Isaa yeroo hunda burqa. 

Waaqayyoon Abbaa keenya jettanii yeroo waamtan ijoollee Isaa ta’uu keessan mirkaneessitu, jaalalli Isaa kan hin jijjiiramne ta’uu beekuudhaan, ogummaa Isaatiin geggeeffamuuf, waan hundumaatti abboomamuuf heyyamaa jirtu. Karoora Inni jireenya keessaniif qabu ni fudhattu. Akka ijoollee Waaqayyootti, kabaja, amala, maatii, hojii Isaa hundumaa fedhii guddaadhaan ni baattu. Waaqayyo Abbaa keessanii fi miseensa maatii kamii wajjin iyyuu yeroo fudhachuutti ni gammaddu. Ammam illee gad of deebisuu yoo si gaafate, waan Waaqayyoof ulfina kennuu fi waan gaarummaa gochuu isin gaafatu hunda gochuutti ni gammaddu. 

“Waaqayyo keenya waaqa irra jira: waanuma Isatti tolus ni hojjeta.” Eegumsa Isaa keessatti “Yeroon sodaadhutti amanannaa koo sirra nan keewwadha” jechuudhaan Isa irra boqochuu dandeenya. Far 115/3
Kutaan 4ffaan itti fufaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *