TAJAAJILAA SIRRII! HAR’AA AKKAMITTI JIRA?

TAJAAJILAA SIRRII
“Sababii wangeela isa ani lallabee kanaaf, akkuma nama hamaa godheetti hidhamee dhiphachaan jira; dubbiin Waaqayyoo garuu hin hidhamu.”
2Xim 2/9

Tajaajilaa sirrii ta’uudhaan hojii fakkeenyummaa qabu hojjetanii kan agarsiisan keessaa tokko Phaawulos dha. Inni Kristosiif jedhee waan bu’aa isaaf qabu hundumaa akka kosiitti lakkaa’e.

Bu’aa nama biraaf jettee yeroo dhumaatiif gaafa zeeroo of taasiftu tajaajilaa ta’uu jalqabdeetta jechuu dha. Yeroo of irraanfannu qofa wantoota bara baraan yaadataman hojjechuu dandeenya. Tajaajilaa ta’uun namaaf hojjechuudha malee akka abbaa qoroo durii namoota hojjechiifachuu miti.

Tajaajilaa sirrii ta’uu barbaadnaan, eenyummaa keenya Kristos keessatti hundeessuun eenyummaa ofii keenyaa sodaa malee fudhachuu danda’uu qabna.

Ayyaanaan akka jaallatamanii fi fudhatama argatan tajaajiltootni galeef, barbaachisummaa isaanii mirkaneeffachuuf hin dhiphatan. Namootni eenyummaa isaanii hin fudhannee fi of shakkan akkaataa itti namoota duratti dhi’aataniif akka malee dhiphatu. Nuyi waan akka qajeelummaa ofiin hojjennee argannee fi dandeettii qaroomina sammuu keenyaan tajaajilaa waan jirru yommuu of seenu hir’uu keenya dhokfachuuf wasanbartuu (speaker or muntarbo) taana. Tajaajiluu fi imaanaa fuudhuun wal wajjin adeema.

Yoseefiin tajaajilaa sirrii kan isa jechisiise: Phooxifaaraan mana isaa fi haadha manaa isaa Yoseefitti amane; eegduun mana hidhaa manicha Yoseefitti amane; dhumarratti mootiin Gibxii immoo guutummaa biyya Gibxii amanee imaanaa godhee Yoseefitti kenne. Wanti guddaan nutti akka kennamu barbaannaan waanuma xiqqaa nutti kenname irratti amanamummaa shaakaluu qabna. Sababni isaa waajjira dhimma lubbuu namootaa keessaa waan hojjennuuf amanamummaa guddaatu nurraa eegama.

Gaafa tajaajilaa dhugaa taanu waan nutti tolu dhiifnee waan namoota birootti tolu hojjechuu irratti xiyyeeffanna. Ofittummaa of keessaa baafnee gad of deebisuun xiqqeessinee of yaaduu utuu hin taane xiqqeessinee ofiif yaaduu dha.

Tajaajilaa dhugaa ta’uuf dhimmi biraan sirreessinu dhimma maallaqaa ti. Garbichi tokko gooftota lamaaf abboomamuu waan hin dandeenyeef, yookaan tajaajilaa maallaqaa ta’i, yookaan immoo tajaajilaa Yesus ta’i! Sababni isaa Kristosiif jiraachuu fi maallaqaaf jiraachuun galmoota addaa addaa waan qabaniifi dha. Gaafa Yesusiif garbicha taatu maallaqni garbicha kee siif ta’a.

Warri Yesusiif garba ta’an ijaartota qabeenyaa utuu hin taane ijaartota ergama guddichaa ti. Amantoota sirrii biratti seerri tapha maallaqaa jijjiiramaa dha.
Tajaajilaa sirrii yommuu taatu wantoota barbaachisoo qofa irratti xiyyeeffatta.

Yeroo baay’ee waldaan kristiyaanaa wanta Waaqayyo gatii guddaa kennuuf waan hin hubanneef haafa coraa oolu. Yommuu Maariyaam qabeenyaa ishee isa guddaa urgoofticha cabsitee Yesusiin dibuun dhimma barbaachisaa inni gara biyya lafaa dhufeef awwaalchaaf isa qopheessite Yihudaatti qisaasama fakkaate. Garuu wantichi waan baay’ee barbaachisaa dha.

Namootatti bita yoo gale illee tajaajila barbaachisaa fi tajaajila giddu galeessaa (centeral ministry) kenni malee, tajaajila ofii barbaaddee fi tajaajila namootni barbaadan hin kennin!

Tajaajiltootni waan barbaachisaa hojjetan yeroo hamee fi yeroo nama hadheessuu hin qaban. Akkasumas warra kaan madaalanii qabxii (grade) kennuufis yeroo hin qaban. Hadheessa namootaan irratti ka’es of irraa dhorkuun hojii isaanii miti. Namootni bacancaroon tajaajiltoota birootti faraduu, gireedii kennuu fi hadheessoo isaanii irratti yeroo gubu. “Ati inni hojjetaa biraatti faraddu, eenyu ati? inni yoo dhaabates, yoo kufes gooftaa isaatu beeka; haa ta’u iyyuu malee, gooftichi isa dhaabachiisuu waan danda’uuf inni in dhaabata.” (Rom 14/4)

Warri qaxxaamura seenee hojii Kristos qofti hojjechuu qabu dunuunfateema hojii namootaaf firdii kennuu fi irraas kaasuu, akkasumas tajaajila warra kaanii sororsanii gonfoo kennuu jalqaban kun dafanii arraba isaanii haa sassaabbatan.

Sababni isaa yeroon kun yeroo itti hojii tajajiltootaatiif (amantootaaf) murtii qabxii A, B, C, D, F, F(x) laannee tokko jajnee, isa kaan immoo salphifnu miti; hojii namaatiif firdii kan kennu Kristos qofa dha. “Qoraan hin jiru yoo ta’e, ibiddi in dhaama, hameen hin jiru yoo ta’e, qoccolloon in hafa.” (Fak 26/20)

Amantootni hundi tajaajiltoota dha. Akkuma bu’aa dhaqnaa inni hin mullanne faayidaa guddaa kennu, tajaajiltootni guyyaa tokko illee utuu waltajjiitti hin ba’in gola keessa taa’anii tajaajila ajaa’ibaa kennan lakkoofsaan warra waltajjii irratti beekamtii qaban daran akka caalan shakkii hin qabu. Tajaajilaa sirrii ta’uudhaaf of haa qopheessinu maaloo!!!
Eebbifamaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *