Jireenyi saayikilii fakkaatti

Jireenyi saayikilii fakkaatti
↪️Jireenyi saayikilii fakkaatti,abdii kutannaan gara kufaatitti si geessa! Altokko kaatee ofii hoofuu hin dandeessu tumsa/qajeelcha namoota hoofaani itti milkaa’anii si gaafata.

↪️saayikilii hoofuun garuu wanta salphaadha garuu hanga qajeelcha hin arganneefi hin yaalletti wanta cimaadha. Of fuuldura yoo ilaalte malee bitaa fi mirga ilaallan ni kufta irra deddebitees naanneessu qabda,yeroo hunda yaali sii gaafata,kana ta’uu baannaan ni kufta.jireenyis kanuma!

↪️Dhala namaa fi nama ta’uu gidduu garaagarummaa guddatuu jira,kanaaf dhala namaa taate jirta. nama ta’uuf immoo caarraqi!

↪️Gammachuun jireenya keetii kan murtaa’u yaada gaarummaa ati qabduuni.(maarkiis Ori)

↪️Dhaabbatas haa ta’uu sadarkaa nama dhunfaatti dorgomaa ta’uuf waantonni kun arfan murteessadha.
1,Weakness/dadhabina/(internal enviroment)
2,cimina/strength/(internal enviroment)
↪️isaan kana lamaan beekuun kan si gargaaru ciminni keeesso Kiyyaa fi dadhabinni maal jettee adda basuun dorgomaa ta’uu fi dadhabina irraa gara ciminaatti akka tarkaanfattuuf si tumsa.

3,Sodaa/threat/(external environment)
4,carraa/Opportunity/(external environment)
↪️isaan kun lamaan immoo qaama ala jiru irraa sodaa ati qabduufi carraa mo’achuuf ati qabdu hubattee.#sodaa irraa gara carraa mo’ichaatti akka ceetuuf si gargaara.

↪️Tulluu beekumsaa yaabnu malee gamoo wal’aalummaa duubatti waan barbanne arguu hin dandeenyu,namoota tulluu beekumsaa yaaban argina malee tulluu beekumsaa duuba waan jiru hin arginu.

↪️Barumsi humna qabu mana barumsaa galuu osoo hin taane of irraa barachaa,rakkina irraa barachaa ,firaa fi alagaa irraa barachaa,naannoo irraa barachaa ilaalcha ofii bal’ifachuudha.

↪️Ofiif qofa hin jiraatin kanneen birootifis jiraadhuu darbi,uumamni baay’een isaan ofiif jiraatu osoo hin taane kan biraaf jiraatu fkn bishaan warra isatti fayyadamaniif jiraata malee ofiif miti,biqiltuu,qileensi,biyyoon fkkf..ati immoo isaan irra baay’ee gati qabeessa waan taateef caalatti of irra darbitee kan biraaf ni taata jedheen amana.

↪️Akka isaan hin danda’amne amma hin beeknetti waantonni hedduun ni danda’amu.(mildred taylor)
↪️Wanti akka yaada humna qabu hin jiru,wanti uumamu kamuu yaada irraa jalqaba.(Dr.Muyles Munro),egaa yaadni kee maal fakkaata kan jedhu gaaffi kooti!

↪️Barnoonni_namni_garbummaa jalatti akka hin kufne godha.(Educations makes a man unfit to be slaves)
“Ani hin hambifanne, ati hin qalbifanne”jedhe namichi!

           Ilaalcha kee jijjiiri

👉Leenca keessan hin ajjeesinaa saroota diina keessanin nyaatamtu.(Chaayinoota)

👉”Namni kan baratu tokko qubeedhan,tokko rakkinan”!(Looret Tsaggaayee G/madin)
👉Hiriyyaan sobaa fi gaaddidduun lachuu tokkuma,lachuu kan siwaalin turan hanga ifti jirutti(Wiiliyaam Sheekisper)

👉Jalqabuuf milkaa’a ta’uun sirraa hin eegamu,Garuu milkaa’uf jalqabutuu sirraa eegama.(Ziiglar)
👉ifa keessa yeroo taatu waan hundatu si hordofa dukkana keessa tanaan garuu ,gaadiddun keetu sii hin hordofu”.(Hitlar)

👉Saantimni sagalee baay’ee dhageessisa,Qarshiin garuu homaa hin dhageessisu,kanaafuu gatiin kee yeroo dabalu oduu kee hir’isaa koottu”.(Wiiliyaam Sheekisper)

👉Haqni fi jaalalli osoo jiratee addunyaa kana irra hiyyeessi hin jiru ture,kanaaf dhaloota dhufu badhaadhina dhalchiisu yoo barbanne haqa fi jaalalaf dursa kennun murtee filaannoo hin qabnedha.(kakuu Obsuu)

👉Wanta ijoollen kee bor akka ta’an barbaddu har’a dursii sammuu isaani keessatti barreessi.(Kakuu Obsuu)

👉Hawwaa abuuruu yoo dadhabde iddoo jirtuutti amanamuu hin dadhaabdu amanamumman immoo hawwaa abuuruu caala(Kakuu Obsuu)

👉Eenyu illee gamoo yoo dhiibee jigsu hin danda’u,garuu toofta fi mala fayyadamee namni kamuu wanta gamoo caalu iyyuu jigsuu danda’a,jireenya kees dhiibuu osoo hin taane toofta fi mala yoo fayyadamte gaarri rakina ati hin jigsine hin jiru.(Kakuu Obsuu)

👉Leencota kuma hoolaa tokkon geggeeffaman irra hoolota kuma leenca tokkon geggeffamantu caala.!
When Change quality of your thinking You can change quality of your life!
👉Abbaan of hin argu, dhagaan of hin darbu ifaajan ifa argu”.jedha Oromoon
Dhaloota Eebbaa ta’aa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *