Maaloo si darbiin? Waan Ajaa’ibati !

Hubbaadhuu
↗️ AARIIN
Amala namaa jijjira
Fira nama dhabsiisa
Sammuu jeeqaa
Qabeenya badiif nama saaxila
Du’aaf nama kennaa
WAAI JIBBUU
↘️ waal irraa nama fageessaa
Kophaa galeessa nama taasisa
Waalitti dhuufeenyaa boreessa
Dogoggooraaf kaara baana
Firiin isaas gaabbii taa’a

Raakkinnaa
⬇️ Amaala Namaa jijjira
Waan hin qabnee si baarsisaa
Abdii si kutaachiisa
Obsaa si fiixaachiisa
Biyyaa irraa siin baada

 OBSAA

⤴️ Taajjaabbii irraa si oolichaa
Hamtuu irraa namaa Eegaa
Of Eeggaannoo namaaf laabsa
Amaala qabeessa namaa taasisa
Garalaafummaa namaa baarsisaa
Sammuu namaa Bali’saa
Madaaluuf namaa gargaara
Olaantummaa namaa gonfaachiisaa
KANAAFUU OBSAA QABAADHUU

Jaalala
Gammachuu namaaf laata
Waan gaarii nama yaachisa
Jireenyaa hawwaasummaa cimsaa
Kaayyoo fiixaa baasa
Galmaa qaqqabsiisa
Bilisummaa yaaddaa laata
KANAAFUU JAALALLII FURTUU JIREENYAATI.

Dhangaa Bareedduu kana fudhadhaa!
↪️ Niitii, bakka sirbaatti osoo hin taane, bakka dalagaatti filadhu.
(Czech Republic)
↪️Simbirroon sirba baay’iftu, godoo ijaarrachuu hin dandeessu.
(Cameroon)
↪️Aduun biyya ofii kan biyya kamiiyyuu caalaa namatti ho’iti.
(Albania)
↪️ Namni nama hunda irraa gorsa fudhatu, mana qajeelaa hin ijaaru.(Denmark)
↪️ Namni hunduu umurii dheeraa jiraachuu hawwa; garuu jaarsa jedhamuu hin fedhu. (Iceland)
↪️Namni gaala yaabbatee deemu,saree lafaa duttu hin sodaatu. (Egypt)
↪️ Namoonni tokko tokko utuma bosona keessa deemanii, qoraan itti hin mul’atu.
(English)
↪️Namni naamusa hin qabne,kabaja osoo hin argatiin du’a.
(Iceland)
↪️Namni homaa hinbeekne homaa hinshakku. (Brazil)
↪️Hiriyaa barbaadda yoo ta’e, nama sirra fooyya’u soqi.
(China)
↪️Gootni gonkumaa duubaan hin waraanamu. (Bosnia)
↪️Haadha-warraa kee gonkumaa hin rukutiin; ililliin illee yoo ta’e!
(Hindu)
↪️Yoo kanniisni mana kee dhufte,bishaan kenniif. Guyyaa tokko damma barbaaduun kee hin ooluutii.
(Congo)
↪️Jaakkeeta dulloomaa irratti ziippii warqee irraa tolfame hin hodhiin.(Albania)
↪️Gadi-fageenya lagaa miila kèe lamaaniin hin safariin.
(Ghana)
Eebbifamaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *