Mul’ata kee namatti hin amanin!

Kophummaan si dararee miirri kee yemmuu si jeequ, namoonni sirraa baqatanii, hiriyyoota kee kan turan fuula si dhokfatanii, keessi kee mannee gaddaa yoo ta’u kana yaadadhu! Ati nama guutuu tokkodha. Gahumsi kee irraa qoodamee nama biroo bira hinjiru. Dandeettiin kee keessuma kee jira!

Wa’ee namootaa dhiisii kaayyoo keef cillaanfadhu. Aduun dachee hammana bal’atuuf kophaa ifa laatti. Kophaa ishee uumamaaf madda ifaafi ho’aa taatee gargaarti. Argitee!? Gaafa namoota si hamileessan argatte deemtee, yoo of cinaa dhabde imala kee addaan hinkutin. Namoonni galma gahiinsa mul’ata keef yoo si gargaaran ba’eessa. Carraa kana dhabde jechuunis homaa miti.

Namoonni ati abdattu yoo waadaa kee nyaatan, hiriyyoonni, firoonni, maatiin…eenyu iyyuu yoo si dhiise; waa’ee aduu yaadadhu. Kophaa ishee dacheefi uumama lafa kana irra jiran hundumaa tajaajilti. Atis humna kana of keessaa qabda. Gahumsa keetti amannaan kophaa kee yoo taate iyyuu, dhiibbaa guddaa fiduu dandeessa. Namoota si utuban tokko iyyuu dhabi. Kophaa kee imaltee galma yaadde ni geessa. Addunyaa guutuuf eebba taata. Mo’ataa kan si godhu baay’ina deggartootaa miti. Kutannoo ati mo’ichaaf qabduudha!

MUL’ATA KEE NAMATTI HIN AMANIN!
👉 Mul’atni kee simalee fira hin qabu.
👉Bara itti hattuun qabeenya nama hattu itti baay’achaa jirtu kanatti, namni dhimmee qabeenya isaa hin eegganne akkuma duraa fudhatamu, akkasuma, ati guyyoota siif kennamanii fi carraa har’a siif kennaman kana dammaqxee itti hin fayyadamtu taanaan, namni siif dammaqee kaayyoo ati uumamteef siif hojjetu hin jiru.
👉Har’a namoonni baayeen si gargaaruu danda’u; wanta si barbaachisu hundumaas harka namaa keesaa argachuu dandeessa.
👉Garuu nama irratti of dagattee callistee rafta yoo ta’e, bor akka har’aa waan hin taaneef gatii akka si baasisu hin dagatin.

👉Osoo lubbuun jirtuu dammaqii uffata isa kan hiyyummaa of irraa baasii huccuu qulqulluu isa kan milkaa’inaa uffadhuu; dirree moo’ichaa irras dhaabbadhu.
Maal yoo ta’es, mul’dhata kee irratti nama hin amanin.

Waaqayyo Ermiyaasiin “ maatiin abbaa keetii iyyuu si gananiiru; utuma isaan sagalee guddaadhaan si waamanii, waa’ee keefis wanta gaarii dubbatanii iyyuu, ati isaan hin amanin!”
Er 12/6 jedheen
Mikiyaasinis immoo“ haadha manaa kee ishee ammattee ciiftutti iyyuu waa himuu irraa of eeggadhu!”
Mik 7/5 jedheen.
👉Nama kamiin iyyuu nyaachisi, obaasi, itti uwwisi; garuu mul’ata keetti hin amanin.
👉Sababni isaa akka keetti siif hin eegu;si duraa ajjeesaa!
Kanaf jabaadhu hamileen hin cabin
” Karaan dhibooftuu qoraattiidhaan cufamaa dha, karaan nama yaada qajeelaa qabuu garuu, gufuu hin qabu.”
Macaafa Fakkeenyaa 15/19

Jireenya jibbitu jiraachuuf, mirga malee dirqama hin qabdu!
↪️Hiyyummaan hattuu miti kan dhokatee jireenya kee lixu. Fuulumaa fuulatti si dura dhaabatee ani si waliin jiraachuun fedha naaf heeyyamtaa? sin jedha. Tole jennaan ni seena, Lakki jennaan sorooree dura keeti sokka! Jireenyi filannoodhakaa! Soorummaniis lotoorii miti kan guyyaa guyyaan gara Kee dhufu; Jireenyi bu’aa dafqaati, bu’aa cimtee hojjachuuti!

Ati heeyyamnaaniif mana Kee keessa baraan jiraata! Jireenyi dhimma filannooti malee, carraa miti. Waa’ee soorummaaf hiyyummaa haasa’uufaan miti,Ani kanaan jechuu fedhu; jireenya filattee jiraachuuf mirga akka ati qabdu siif rageessuufani! Waaqayyoo Addaamiif Heewwaniin gaafa Edeen keessatti uumu, waa lama itti hime; muka isa kanarraa yoo nyaattaan ni jiraattu fi Isa sanarraa ammoo yoo nyaattaan ni duutuu ittiin jedhe! Filannoon kan isaaniiti! Nyaatanii du’uu ykn nyaatanii jiraachuu lamaan isaaf mirga qabu; nutiis akkasuma!

↪️Waa jedhuu
Tokko jiraatta, lama hin dhalattu! filannoo baddee keessa jiraattuus, filannoo toltee keessa jiraattuus jiraachuuf kan siif kennamees jireenya tokko! Maal siif wayya? Filannoo jireenyaa toltee jireenya gaarii jiraachuu moo?, Maal na dhiibdeen of uutee bara lakkaa’uu? Filannoon keeti! Utuu yeroof humna qabduu har’a jireenya keef murtee sirrii fudhu. Dogoggorri guddaan filannoo jireenyaa baduudha!

Eeyyee jireenya jibbitu jiraachuuf mirga qabduus, garuu dirqama hin qabdu!
Yoos maaf jireenya isa akka ajaa’ibaa, Isa keessi Kee jiraachuuf dheebotu Sana hin jiraaturee?

Shakkiif sodaa irraa kan ka’e jireenya kee tarree jireenya jibbitu keessa hin galchiin; jireenya ija qabu jiraachuuf mirga qabdaati jiraadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *