Waaqayyummaa kiristoos? Gaafii namoota dubbisaa

Waaqayyummaan Kiristoos Macaafa Qulqullu irraati.
Isa Yesus waa’ee ofii isaa dubbate irratti dabalee, bartoonni isaa akka inni Waaqayyoon ta’e beekaniiru. Inni akka cubbuu dhiisuudhaaf aboo qabu dubbataniiru- isa Waaqayyo duwwaan hojjechuu danda’u- akka Waaqayyo cubbuutti kan isa gaddisiisu (HoE . 5/31; irratti “Waaqayyo geddarannaa yaada garaatii fi dhiifamuu cubbuu Israa’eliif kennuudhaaf, abboomaa fayyisaas godhee gara mirga isaatti ol isa fuudheera” jedha. Qola 3/13;  irratti  “Waliif danda’aa, namni tokko isa kaan yoo komate waliif dhiisaa; gooftaan akkuma isiniif dhiise, isinis immoo waliif dhiisaa!” Jedha.

Faarfannaa 130/4;  irratti “Garuu ati akka sodaatamtutti, cubbuu namaaf dhiisuun si bira jira” jedha. Ammas itti dabaluun Ermiyaas 31/34 ” ani yakka isaanii isaaniif nan dhiisa, cubbuu isaaniis deebi’ee isaanitti hin lakkaa’u; isaan hundumti isaanii xinnaadhaa hamma isa guddaatti ana waan beekaniif, si’achi namni tokko illee nama biyya isaatiitiin yookiis obboleessa isaatiin, ‘Waaqayyoon bari!’ jedhee, gorsuu hin barbaachisu” jedha. kanaafu, isa dhumaa kanaan kan walitti dhiyeetu, Yesus mataan isaa kan “warra jiraniif warra du’antti faraduuf kan jiru” ta’uu isaa dubbateera Ergamaan Wangeelaa ergaa isaa 2ffaa Ximotewos 4/1  irratti  Waaqayyo duratti, Kristos Yesus isa warra jiranii fi warra du’anitti faraduuf jiru durattis, maqaa isa deebi’ee mul’atee, mootummaa isaas argisiisu sanaan cimsee sin gorsa” jedha. Tomaas Yesusitti, “Gooftaa koo Waaqayyo koo” jedhee iyye (Yohannis 20/28). Phawuloos, “Yesus Kiristoos Waaqayyo keenya isa guddicha” jedhee wame (Tiitoos 2/13) akkasuma foon uffatee uttuu hin dhalatin duras akka “bifa Waaqayyuummaatiin akka ture” tuqeera Ergamaa Phawuloos warra Filiphisiiyus ergee irratti 2/5-8). Yaada garaa isa Kristos Yesus qaba ture qabaadhaa! Inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiruu, ulfina waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti hafanitti hin lakkoofne. Inni ulfina sana gad dhiisee, akka waan, waan tokkotti hin galle of godhe; bifa garbummaa in fudhate; fakkaattii namummaatiin in dhalate, waan hundumaanis nama ta’ee argame. Inni gad of deebisee, hamma du’aatti, hamma fannifamee du’utti iyyuu abboomamaa ta’e ” jedha. Waaqayyo abbaan ilma isaa ilaallatee akkas jedheera, “Teessoon kee yaa Waaqayyo baraa hamma baraatti” (Ibroota 1/8). Yohannis, “Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture; sagalichi [Yesus] Waaqayyo bira ture sagalichi ofii isaa Waaqayyo ture. sagalichi nama foonii ta’ee nu gidduus buufate” jechuun kaa’a. Kiristoos akka Waaqayyo ture kan barsiisan caaffattoonni qulqullaa’oonis jiru fakkeenyaaf (Mul’ata Yohannis 1/17,  Yommuun isa arge akka nama du’ee miilla isaa jalatti nan kufe. Inni immoo harka isaa mirgaa ana irra kaa’ee, “Hin sodaatin! Inni duraa, inni booddees ana” jedha. Itti dabaluun Mul. Yoh 2/8, “Gara ergamaa waldaa Simiirnaatti, ‘Ergaan kun isa duraa fi isa booddee, isa du’ee, deebi’ee jiraate biraa dhufe’ jedhii caafi!” jedha. 22/13; Ani Alfaa dha Omeegaa dha, isa duraa ti isa booddee ti, isa jalqabaa ti isa dhumaa tis” jedhe. 1Qor 10/4; 1 ammasi itti fufee “hundumti isaanii dhugaatii hafuuraa isa tokkicha sana dhuganiiru; isaan kattaa hafuuraa isa guddicha, isa isaanii wajjin adeemaa turettii dhuganiiru; kattaan guddichi sun immoo Kristos ture” jedha. Pheexroos 2/6-8;  akkas jedha.Caaffata qulqullaa’aa keessa, “Kunoo, dhagaa mataa golee qajeelchu, isa fo’amaa, isa gati-qabeessas Xiyoon keessa nan kaa’a; inni isatti amanatu immoo hin yeella’u” kan jedhu jira. Isin warra itti amantaniif dhagaan kun gatii guddaa qaba; warra itti hin amanneef garuu, caaffanni qulqullaa’aan akkuma jedhutti, “Dhagichi, mana ijaartuun tuffatan, inni dhagaa mataa golee qajeelchu ta’e”jedha.

Kutaa darbee keessatti akkuma ilaalaa turre Waaqayyumaan Kirstoos Far 18/2, irratti”Waaqayyo kattaa koo, masaraa koo, oolchaa koo tis;
Waaqayyo koo da’oo dhagaa isa ani kooluu itti galuu dha; gaachana koo, isa akka gaanfaa fayyina koof faccisu, iddoo dhokannaa koo isa ol jedhaa dhas” jedha. Ammas itti dabaluun  95/1 irratti “Kottaa Waaqayyoon in faarfannaa! Kattaa isa itti baqannee oollutti gammaduu keenyas in dhageessifna” jedha.

Ammas Ergamichi Pheexroos isa duraa keessatti 5/4 “Gaafa angafni tiksootaa sun mul’atutti, isinis immoo gonfoo ulfinaa isa gad deebi’aa hin adeemne in argattu” jedha.
Ibroota 13/20 yommuu ilaalluu “Ammas Waaqayyo inni nagaa kennu dhiiga kakuu bara baraa sanaan, gooftaa keenya Yesusin, tiksee hoolotaa isa guddicha warra du’an keessaa deebisee fideera” jedhe waaqumma Kirstoos cimsani dubbatu.
Gooftaan Ysuus warra isa hordafan biratti akka Waaqayyoon ta’e beekuudhaaf kutaan Macaafa Qulqulluu keessatti ni dubbatu.

↪️Maqaa Yesuus Kakuu Moofaa keessatti
Yesuus ammas maqaa adda ta’e kan Kakuu Moofaa keessatti YHWH (maqaa Waaqayyoo) kennamu kennameeraaf. “Fayyisaa” Kakuu Moofaa, M/Faar 130/7; irratti ” Gaarummaan Waaqayyo bira waan jiruuf,

fureen guutuunis isuma biratti waan argamuuf, yaa Israa’el, Waaqayyoon abdiidhaan eeggadhu!” jedha.
Ammas itti dabaluun
R/Hose’aa 13/14 irratti “Ani Waaqayyo gooftaa kee isa biyya Gibxiitii si baasee dha; ati ana malee
Waaqayyo kan biraa hin beektu, ana irraa kan hafes fayyisaan kan biraa hin jiru” jedha.

↪️Maqaa Yesuus Kakuu Haaraa keessatti
Kakuu Haaraa keessatti Yesusif itti fayyadamameera Tiitoos 2/13 irratti” Achumaanis abdii keenya isa eebbifamaa fi ulfina isa deebi’ee mul’atu sanaa in eegganna. Inni mul’achuuf jiru sunis Yesus Kristos; inni Waaqayyo keenya isa guddicha, fayyisaa keenyas” jedha.
M Yoh 5/9 ” Isaan faarfannaa haaraa yommuu faarfatan, “Ati macaaficha fudhachuudhaaf, mallattoo isaas banuudhaaf kan maltee dha; ati ofii keetii qalamtee, gosa hundumaa keessaa, afaan hundumaa keessaa, nama hundumaa keessaa, saba hundumaa keessaas, namoota dhiiga keetiin Waaqayyoof bitte” jedha.
Yesus Amaanu’el “Waaqayyo nuu wajjin” jedhamee waamameera Maatewoos 1 keessatti. Zakkaariyaas 12/10 keessatti, inni YHWH dha kan, “isaanis isa waaraanan sana ni ilaalu” jedhe.
Barreeffamni  Kakuu Haaraan fannifamuu Yesusitiif fayyadama Yoh 19/37 “Garuma isa waraananii in ilaalu” jedhe.
Mul /Yoh 1/7 itti dabaluun “Kunoo, inni duumessaa wajjin dhufuuf jira;
iji hundinuu isa ilaaluuf jiru,
warri isa waraananis immoo isa arguuf jiru; gosi nama lafa irraa hundinuu isaaf in wawwaatu; eyyee akkasuma in ta’a” jedha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *