Amala nama gad of deebisuudhaan beekamuu!

Amala nama gad of deebisuudhaan beekamuu!

 1. Namoonni gad of deebisan yeroo hundumaa deeggersa gaafachuu danda’u, waanti hundumtuu karaakoo haa raawwatu jechuun hin cichan.
 2. Namootaaf dhiifama gochuuf ariifatu.
 3. Obsa qabu; dadhabina namoota birootiin hin mufatan.
 4. Namni gad of deebisu nama nagaa buusudha. Dhugaa dubbachuuf, jireenya keenya keessatti nagaan akka jiraatu gochuuf gad of deebisuu qabna.
  ๐ŸŽค Waa’ee walii keessaniif yaada tokko qabaadhaa; isin ol of qabuu hin yaadinaa, warra gad deebi’anii wajjin jiraachuu baraa! Nuyi ogeessota ofiin jettanii, ogummaa keessan of duwwaadhaaf hin godhatinaa!
  Roomaa 12:16 Ajaa’iba! Mee yaadi, hundi keenya ajaja Macaafa Qulqulluu keessaa tokko qofa fudhachuuf yoo murteessine. Karaa ofii keenyaa fi namoota biroo waliin nagaa buusuuf nu dandeessisutti nu geessa.
 5. Namni gad of deebisu yoom callisuu akka qabu ni beeka. Haasa’uun dogoggora akka hin taane beekamaadha, garuu namni gad of deebisu tokko namootni biroon waltajjii giddugaleessaa akka qabaatan godha malee haala hunda keessatti yaada isaa dubbachuun barbaachisaa ta’ee itti hin dhaga’amu.
 6. Namni gad of deebisu dadhabina ofii isaa waan arguuf salphaatti amanuu dandaโ€™a.
 7. Namni gad of deebisu gammachuudhaan namoota kaan tajaajila.
 8. Namni gad of deebisu baay’ee galateeffata.
 9. Namni gad of deebisu qalbii haara’u waan qabuuf dafee qalbii diddiirrachuu jaallata.
 10. Hogganaan dhugaan gad of deebisu nama hunda kabajaan ilaala. Hogganaan tokko gaafa gad of deebisuun hojjetootatti gad bu’u salphaatti amala hojjetoota isaa hubata. ๐ŸŽคKanaafis Waaqayyo yeroon isaa yommuu ga’u akka ol isin qabutti, harka isaa isa aango-qabeessa jalatti gad of deebisaa!
  1 Phexros 5:6 Akkuma umuriin koo dabalaa deemu, gad of deebisuun barbaachisaa akka taสผe caalaatti hubadha.
  ๐ŸŽคAni muka waynichaa ti isin immoo damoota isaa ti; inni anatti qabatee jiraatu, anis isatti jiraadhu, isa ija baay’ee kan godhatu; anattii gargar baatanii waan tokko

HAALLI HAR’AA HIN AMANAMU :
โžฒ Har’a hiyyessa yoo taate bor ni sooromta.
โžฒ Har’a uffata gahaa hin qabdu yoo tahe bor irraa hafaa qabaatta.

โžฒ Har’a Miilla qullaa deemta yoo tahe bor kophee jijjirtee keewwaattam!
โžฒ Har’a Hojii Hin Qabdu Yoo Ta’e Bor Hojjetaa Hedduu Qacarta!
โžฒ Har’a Baasii Gejjibaaf Yoo Dhabdeyyuu Bor Konkolaata kee Yaabdee Adeemta!

โžฒ Har’a Nama Si Jaallattu Hin Qabdu Yoo Ta’eyyuu Bor Baayyina Fira Keetif Dhiphatta!
โžฒ Har’a Utuu Biyyi Kolfuu Yoo Boosseeyyuu Bor Yeroo biyyi Boo’u Kolfuuf Jirta!
โžฒ Har’a Gurguddoota Biyyaa Hin Beektu Yoo Taheyyuu Bor Nama Guddaaf Beekamaa taata.

Kanaafuu haala keessa jirtutti gammadi wal’aansoo qabi, moo’ichi nama wal’aansoo qabu bira jira.
Moo’ichi guddaan immoo aarii fi dafqaan utuu hin taane karaa OBSAA argama.

Kanaafuu abdii kutuu caalaa obsa uffachuun daawwaa milkoomina keetiti.
Obbolee koo ABDII HIN KUTATIN!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *