Har’umee Hin Ta’iin

Obbolee Har’umee Hin Ta’iin Guyyaa tokko Leencatu osoo bosona keessa deemuu Qamaleetti dhufee, sagalee isaa olfuudhee barooduun mootiin bineensota bosonaa eenyu? jedhee gafaate. Qamaleenis baay’ee waan sodaatteef, gugguufteefii sidha kaa gooftaa koo jettee deebisteef.

Haluuma kanaan bineensota biraas gaafannaan deebii walfakkaataa deebisaniifi.
Dhumarrattis Arbatti dhufe. Sagalesaa olfuudhee barooduun gaaffiidhuma bineensota kaan gaafate sana Arbas gaafata. Arbi garuu deebii kennuufii dhiisee, tiraankii isaarratti olfudhee xiqqoo ofirra naanna’ee qilleensarratti oldarbatee gad-deebisee daaraa obaase.

Leencichis bakka itti kufee awwaara ofirraa urgufatee, gurra isaa buuse ka’ee qajeele. Gooftaan gooftaa qaba jechuudhumaafi

Ati har’a tarii beekumsan qaba jettee waan baay’ee dubbachuu dandeessa. Humnan qaba jettees waan baay’ee gochuu dandeessa ta’a. Hanga fedheyyuu yoo beekne, waan dubbannuu fi waan hojjannu itti yaadnee yoo goone malee balaarra bu’unis jira jechuudha. Dandeettiin keenyaa fi dubbiin keenya yoo wal hin madaalle balaaf nu saaxila.

Har’umee!
Yaa har’umee nama
Kan boru hin beekne
Wanta dhufee darbu
Gonka kan hin eegne

Ati hirkattudhaa
Hirkattuu Akka silmii
Waaqni si haa ejjeesu
SI haa nyaatu rirmii

Ati seena hin beektu
Seenanis si hin beeku
Isa Akka keetii
Inni biyya jeequ.

Maaluma sin jetti
Mee haa hatumti gootaa.
Ato yeroo hundumaa
Finyoo du’aa foota

Osoo si fudhatee
Duuni dhufee dafee
Mee eenyurra qabda.
Firooma dhiigaf lafee!

Hojii gaariin beektu
Dhibaa’ummaa malee
Isa Akka keetii
Garaa maaltu dhalee!

Guyyaan har’af borii
Gargariidhaan adda
Osoo yaada joortuu
Duutee achiin badda! Egaa

Hin ta’iin har’umee
Har’umeef har’umaa dhume. Eebbifamaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *